Сигнал за незаконно изграден басейн на река Кладнишка

Сигнал за незаконно изграден басейн на река Кладнишка

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Сигнал за посетени водохващания на река Тополница над град Копривщица

Сигнал за посетени водохващания на река Тополница над град Копривщица

Уважаеми дами и господа, В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка…

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

Становище на сдружение Балканка относно проекта Fast Danube

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Становище на сдружение Балканка относно новите ПУРБ и ПУРН 2022-2027

Становище на сдружение Балканка относно новите ПУРБ и ПУРН 2022-2027

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

Възражение на сдружение Балканка до министъра на ОСВ досежно План за действие за Поточния рак

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка…

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии

Обнадеждаваща Новина: Контролът върху защитените територии /национални, природни паркове и т.н./ И върху защитените зони от мрежата Натура 2000 придобива…

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Възражение на сдружение Балканка досежно незаконосъобразна процедура на МОСВ и БДДР за площ за търсене и проучване Блок 1-25 Враца Запад

Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на…

Възражение на сдружение Балканка досежно повишаване на цената на питейната вода в Ботевград – до МОСВ, РИОСВ София, БДДР и община Ботевград

Възражение на сдружение Балканка досежно повишаване на цената на питейната вода в Ботевград – до МОСВ, РИОСВ София, БДДР и община Ботевград

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по…

Няма повече публикации

Няма повече публикации