ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА”

Приет на 4 Юли 2013 г., изм. и доп. с решение на ОС на 07.02.2022г.

Освен задълженията, описани в устава на сдружение БАЛКАНКА, всеки член е длъжен да спазва и описаните по-долу правила за поведение по отношение на посещаваните реки, рибите в тях и колегите риболовци.

Основна цел на тези правила е опазването на природата и рибните ресурси в пъстървовата зона на реките и другите водни обекти.

І. Познанията за реките, рибите в тях и методите на риболов на балкански пъстърви(както и на другите видове риби) не могат да бъдат, под никаква форма, обект на стопанска дейност за членовете на сдружението!

ІІ. Всеки член на сдружение БАЛКАНКА е длъжен да пази доброто име на сдружението и на другите участници  в него.

ІІІ. Всеки член на сдружение БАЛКАНКА е длъжен да информира сдружението за забелязани нарушения на този кодекс от други членове, извършвани след учредяването на сдружението! Целта е да се прекрати участието и достъпа до информация на хора, които не отговарят на критериите за членство.

ІV. При забелязани бракониерски методи при риболов на какъвто и било вид риба, всеки член на сдружението е длъжен да информира незабавно съответните държавни органи, както и ръководството на сдружението за организиране на евентуално задържане на нарушителите – до пристигане на охранителните органи. Саморазправата в такива случаи, колкото и да е трудно да се самоконтролира, е нежелателна и не се насърчава.

V. При забелязани дейности, водещи до увреждане компонентите на околната среда, всеки член на сдружението е длъжен да сигнализира управителен съвет (с описание на проблема, снимки) за предприемане на нужните действия, или ако е наясно с процедурата, да подаде сигнал до компетентните институции за предприемане на възпиращи действия и потърсване на отговорност.

VI. Към реките и водните обекти

Всяка река, посетена от член на сдружение БАЛКАНКА, трябва да бъде оставена по-чиста, отколкото е била преди излета, независимо дали е за риболов или не.

Определен участък от дадена пъстървова река може да бъде посещаван от член на сдружение повече от два пъти в рамките на един риболовен сезон само ако риболовецът практикуват системата NO Kill(хвани и пусни). Съвместни посещения на една река не могат да се извършват от повече от двама души, освен ако практикуват системата NO Kill(хвани и пусни). При това двамата задължително вървят заедно, като се редуват по вировете.

Разделното съвместно посещение на различни участъци от една и съща малка река не е препоръчително. Двамата риболовци се движат на един и същи бряг на реката и пресичат реката на едни и същи места, така че да се минимизира газенето в нея.

Забележка: Принципът No Kill трябва да е стремеж на членовете, като в него се съдържа много повече от „хвани и пусни“. В него е заложен принципа да се отнасяме максимално щадящо към рибите, да се подбират подходящи такъми, куки и подходът да бъде към това, да върнем рибите обратно с минимално въздействие.

Премахването на естествени препятствия за риболова като закачки, нападали клони, почистването на крайбрежни храсталаци и други от коритата и вировете на реките, с цел улесняване на бъдещ улов на риба, се счита за недопустимо.

Извършването на промени в естествената среда и местообитанията на рибите, като например промени в речните корита, изграждането на изкуствени бентове и други не се допуска, без значение с каква цел е извършено.

Всеки член на сдружение БАЛКАНКА е задължен да подпомага всячески мероприятията организирани от сдружението. Участието в акции е въпрос на чест.

На членовете на сдружението е абсолютно забранено да участват в мероприятия по зарибяване на реките с други видове риби освен с балканска, македонска и черноморска пъстърви и други местни видове риби.

VIІ. Към рибите.

1. Всеки член на сдружение БАЛКАНКА е длъжен да прави всичко възможно за опазване на рибните ресурси в реките и другите водни обекти.

2. На всеки член на сдружение БАЛКАНКА се препоръчва да пуска обратно в реката всяка уловена балканска, македонска или черноморска  пъстърви, независимо от размера или състоянието им. Прибирането на пъстърви, дори в установените от закона бройки, е крайно нежелателно и сдружение БАЛКАНКА не го толерира.

3. Когато член на сдружение БАЛКАНКА установи, че на някоя река има следи от скорошно зарибяване – по много маломерни риби във всеки вир, еднакви по размер, той е длъжен да смени реката. Изключение трябва да се прави само ако пред вира има непреодолимо препятствие за рибите /отвесни падове по-големи от два метра или друго -по преценка/, което да пречи на разселването им. В този случай всеки член на сдружението е длъжен да хване колкото може повече от рибите и да ги пусне над препятствието.

4. Балкански/македонски и черноморски пъстърви по-големи от 40 сантиметра задължително се пускат обратно в реката.

5. Правила за пускане на пъстървите:

–  При улова задължително се използва кеп!

– Ако куката е нагълтана навътре и не е закачена през устата – рибата в никакъв случай не се вдига цялата над водата. Допуска се главата и по-малко от половината от дължината ѝ да се надигнат над водата – само след като рибата се е уморила и предала – за да може да бъде по-лесно хваната с ръка, за да се откачи куката.

– В случаите, когато се предвижда рибата да бъде върната обратно във водата се забранява използването на всякакви грипери, както и хващането на рибите и увисването им само за долната устна.

– Дори и когато куката е закачена през устата – вдигането на рибите във въздуха трябва да се избягва, защото при друсането – могат да се откачат и да паднат върху камъни и от това да умрат.

– Преди да бъде хваната с ръка рибата – ръката трябва да се намокри и темперира за 3-4 секунди в реката – за да се предпази рибата от сваляне на слузта или загряване.

6.  Майсторството в пъстървовия риболов е състояние на духа, което не се нуждае от доказване пред когото и да било. Ето защо – позиране и снимки с уловени риби, с цел самовъзхвала, увековечаване и предизвикване на възхищение се счита за неуважение към пъстървите. Макар да не се насърчава, то може да се извършва при следните условия:

–    Рибата на снимките  задължително е в кеп или във вода, като ако е във водата – тя може да бъде придържана с ръце.

–    Снимана риба задължително се пуска обратно в реката, като е желателно да бъде снимана и след като е освободена.

–    Снимане на риби, оваляни в пръст и кал, или положени върху камъни, трева или другаде, освен във водата, се счита за абсолютно недопустимо.

–    Снимане на уловени риби, които са прибрани за излапване, се счита за най-тежко престъпване на правилата и духа на настоящия  Кодекс.

7. Изброените по-горе точки е препоръчително да се спазват и за другите видове риби в различните части на реките и затворените водоеми.

8. Всеки член на сдружение Балканка е длъжен да показва уважение към всички форми на живот в и около водата. Не разрушаваме гнезда, не убиваме корморани и видри, защото изяждат рибата и т.н. Опазваме цялата екосистема, а не само рибите.

VІІI. Към методите на риболов на пъстърва.

1.  Риболов на естествена стръв и всички методи с изкуствена муха(без мухарка и шнур):

–    Минимален размер на използваните куки – №8

–    Допустим вид на използваните влакна – тест на влакното 2,5 кг (0,16mm).

–   При наличие на много маломерни риби в реката – препоръчителен размер на куките – най-малко №7.

–    При риболов на мъртва или жива рибка се допуска използването само на една кука, която може да бъде и тройна.

–    В случаите на използване на тройна кука – контрите задължително трябва да са премахнати.

–    Недопустима стръв – всички видове хайвер, както и всички изкуствени продукти, които наподобяват хайвера.

2.  Риболов на изкуствена муха с мухарка и шнур

– използване на подходящи такъми съобразени с размерите на преобладаващите риби в реката!

3. Риболов със спининг

– Допускат се всички видове влакна – да са с минимална дебелина /тест на влакното 2,5кг, или 0,16mm за монофилни и флуорокарбонови влакна, а при използване на плетени влакна 0,12mm(#0.4 по японската номерация) и отпред задължително монофил/флуорокарбон, съобразен със здравината на плетеното влакно, но не по-тънко от 0,16mm.

–    На всички видове примамки за спининг /блесни, воблери, силиконови и др./ се допуска използването само на куки без контри – фабрично или надлежно смачкани, препоръчително единични такива;

–    При наличие на много маломерни риби в реката – се препоръчва използването само на примамки с единични куки без контра.

Спазването на горните правила за риболов е въпрос на чест и в унисон с основната политика – риболовът да се извършва по максимално щадящ метод.

IX. Към колегите риболовци.

1.  Всеки член на сдружение БАЛКАНКА е задължен да оказва помощ и съдействие на всички, които срещне по реките или по труднодостъпните райони на път към реките, ако са изпаднали в беда или имат нужда от това, без значение дали са риболовци или други, членове на сдружението или не. Изключение от това правило се прави само за бракониерите – за които се процедира съгласно т. ІV.

2.  Никой в България не познава по-добре планинските реки и труднодостъпните и опасни местности  в пъстървовата зона от риболовците на пъстърва. Ето защо всеки член на сдружението е длъжен да оказва съдействие или да участва директно в издирването на закъсали или попаднали в неизвестност хора по планинските реки, независимо дали са риболовци или не – по всяко време на денонощието.

3. При среща по време на риболов – с друг колега риболовец, членуващ в сдружението, всеки е длъжен да информира колегата в кои участъци на реката е преминал. Такава информация може да се споделя и с колеги, които не членуват в сдружението – по лична преценка за човека.

4. Не гази в реката, или ако го прави, внимава за наличие на мръстилища. Като цяло се избягва прекомерното газене или ако няма друга възможност, се прави с мисъл към максимално запазване на местообитанието и минимална заплаха за рибите.

5. Информират се останалите членове при намерени мъртви диви животни и се обсъждат възможностите за реакция.

6. Препоръчва се, при намиране на труп на умряло животно по пътищата в планината, същото да бъде преместено, задължително с ръкавица в страни от пътя.

7. При забелязване на пресичащо бавноподвижно животно на пътища в планината, се препоръчва същите да бъдат преместени внимателно в посоката, в която са тръгнали.

Х. Към местните хора и общности

  1. Всеки член на сдружение БАЛКАНКА трябва да се стреми да избягва агресията и езика на омраза, дори когато има явно разминаване в разбиранията на ответната страна.
  2.  Препоръчва се на всеки член, но разбира се  по негово усмотрение, да подпомага местните организации, като пазарува продукти и услуги от населеното място.