1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1  (Изменен с решение на ОС от 15.02.2017 г., изменен с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Сдружение „Балканка” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява обществено полезна дейност, свързана с подпомагане развитието и утвърждаването на спортния и любителския риболов, опазването на повърхностните и подземни води, реките, водоемите,  язовирите и хидротехническите съоръжения, както и на всички останали компоненти на околната среда, защита на обществените интереси в сферата околната среда, рибните ресурси, управлението на водните обекти, язовири, хидротехнически съоръжения.

Чл. 2  Наименованието на сдружението е „Балканка”, което може допълнително да се изписва и на латиница, както следва: Balkanka.

Чл. З  (Изменен с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Седалището и адресът на управление на сдружението е: град София, п.к. 1715, бул. „Александър Малинов“ № 87.

Чл. 4 (Изменен с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл. 5 /1/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г., изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Предметът на дейност на сдружението се изразява в: провеждане на инициативи за утвърждаване и развитие на любителския риболов на пъстърва, зарибяване и борба с бракониерството, създаване на интерес във всички възрастови групи към спортния и любителския риболов, съхраняване на националната природа, околната среда и местообитанията на в българските реки, предотвратяване на нарушения на всички закони, свързани с:

1. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) влошаване на качественото и количественото състояние на повърхностните и подземни води, реките, водоемите и язовирите,

2. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) увреждане на рибите и другите водни организми, както и на всички останали компоненти на околната среда.

.

                        /2/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г., изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Целите, поставени за постигане пред сдружението, са  както следва:

 1. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) обединяване усилията на риболовците любители с оглед развитието и утвърждаването на физическата култура;
 2. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) развиване на спортния и любителския риболов и здравословния начин на живот, както и защита на околната среда;
 3. (Допълнена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) набиране на средства за зарибяване и други дейности, свързани с опазване на околната среда.
 4. повишааване на екологичната култура и образованост на населението на РБългария;
 5. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) защита на обществените интереси в сферата околната среда, рибните ресурси, управлението на водните обекти, язовири, хидротехнически съоръжения, устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на хидротехнически съоръжения и системи и свързани с тях компоненти;

Чл.6 (Изменен с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели и ще реализира предмета си на дейност, са:

 1. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Сътрудничество с други организации в България и чужбина с цел подпомагане и развитие на спортния и любителски риболов.
 2. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с целите на сдружението.
 3. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Организиране на школи и курсове.
 4. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Привличане към  риболова на любители и симпатизанти от всички възрасти.
 5. Разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на сдружението.
 6. (Изменена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Зарибяване и опазване на реки и водоеми, както и облагородяването им с цел популяризиране и развитие на риболова.
 7. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Създаване на система за граждански контрол върху дейностите на органите и институциите на власт и управление.
 8. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Подпомагане гражданите и членовете на сдружението в упражняване на техните законоустановени права и интереси, когато те са накърнени от актове, действия и бездействия на органите на държавното управление и местното самоуправление.
 9. (Нова с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Организиране на граждански контрол, мониторинг и оценка на подготовката и реализацията на различни проекти на територията на страната.

Чл. 6а. (Нов с решение на ОС от 15.02.2017 г.) /1/ При осъществяване на дейността си сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност на организацията, подчинена на действащите нормативни актове за съответния вид дейност, приходите от които се използват за постигане на целите, посочени  в чл. 5, ал. 2 от настоящия Устав.

/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е с предмет, както следва:

1. Организиране на платени обучения, лагери, школи курсове, работилници и семинари, подпомагащи постигане целите на Сдружението.

2. Изработване и разпространение на научнопопулярни произведения, изследвания и анализи в областта на любителския риболов на пъстърва срещу заплащане;

3. Изработване и продажба на собствени продукти;

4. Извършване на спонсорска дейност.

/3/ Сдружението няма право да разпределя печалба. Реализираната печалба ще бъде използвана за нестопанските дейности на сдружението и за постигане на неговите нестопански цели.

 1. ЧЛЕНСТВО

Чл.7 /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и  юридически лица.

/2/ Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си  внос.

/З/ Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членските си вноски.

Чл.8 Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
 3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му;

Чл.9 Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася членския си внос;
 2. (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) да спазва Устава и Етичния кодекс на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 4. да работи за издигане на обществен авторитет на сдружението.

Чл.10 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно за конкретни действия.

Чл.11 (Изменен с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Всяко лице, което желае да стане член на сдружението, подава писмено заявление лично или по имейл до Председателя на Управителния съвет, в което декларира, че приема Устава и ще работи за постигане целите на организацията Управителният съвет взема решение за приемането на нов член на свое заседание чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл.12 /1/.Членството се прекратява:

 1. (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
 2. при смърт или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) при отпадане;
 5. с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;

/2/ Решението за изключване на член на сдружението се взема от Управителния съвет на сдружението в следните случаи:

 1.  при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
 2. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) когато системно не спазва разпоредбите на Устава;
 3. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) когато системно не изпълнява решенията на Общото събрание;
 4. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) при настъпването на обективни причини, които възпрепятстват активното участие на съответния член за период от минимум 12 (дванадесет) месеца, след писмено предизвестие от негова страна и одобрение от Управителния съвет 

/З/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Отпадането на членство е налице при невнасяне на установените имуществени вноски . Друго основани е системно неучастие в дейността на сдружението, или неизпълнение на задълженията, свързани с членственото правоотношение. Под „системно“ следва да се разбира поведение, свързано с отсъствие на повече от 3 (три) последователни заседания на Общото събрание, без да се посочат уважителни причини или поведение, с което е показал липса на интерес от дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

/4/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) След прекратяване на членственото правоотношение Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски и платен членски внос.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.13 /1/  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност,  насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

/З/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата, посочени в ЗЮЛНЦ.

Чл.14 /1/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Размерът на членския внос за текущата година се определя с решение на Общото събрание до края на първото тримесечие на текущата година. Срокът за внасянето на членския внос е най-късно 30  април на текущата година.

/2/ (Допълнена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. По решение на Управителния съвет сдружението може да откаже приемането на дарения, ако последните са направени с тежести или при неприемливи условия, както и при условия, противоречащи на целите на сдружението или на разпоредбите на настоящия устав.

/3/ (Отменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

/4/ (Отменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

/5/ (Отменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

/6/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) В случай че годишните приходи на сдружението превишават разходите му, излишъкът се използва за разширяване на дейността, ръководейки се от целите, посочени в настоящия устав. Това превишаване при никакви условия не може да се използва за разпределяне на печалби, изплащане на дивиденти или други подобни, на членовете на или служителите на сдружението. 

/7/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) По решение на Управителния съвет на сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15 Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Чл.16 (Допълнен с решение на ОС от 15.02.2017 г.) В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Чл.17 Правомощия на Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 4. (Допълнена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) избира и освобождава членове на Управителния съвет, както и избира от неговия състав Председател;
 5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. приема отчет за дейността на Управителния съвет ;
 11. отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на закона и Устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
 12. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Взема решения за разпореждане с недвижимото имуществото на Сдружението в съответствие с разпоредбите на Устава;
 13. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Определя ликвидатора при прекратяване на Сдружението по решение на Общото събрание.

Чл.18 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.19 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

/2/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/З/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г. и от 11.04.2022 г.) Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща от Председателя на Управителния съвет или упълномощен от него друг член на УС до всеки един член на Сдружението с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронната поща на посочен от членовете имейл адрес или се връчва лично срещу подпис или се публикува на официалната интернет страница на сдружението „Балканка“ най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на заседанието.

/4/  Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/5/ (Отменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

Чл.20 (Изменен с решение на ОС от 15.02.2017 г.) /1/ Общото събрание заседава, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове лично или чрез представител или чрез двустранна телефонна или онлайн конферентна видео връзка. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/2/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подписи и се легитимират. Активното участие и начинът на гласуване на членовете, участващи чрез двустранна телефонна или онлайн конферентна видео връзка, се удостоверява от председателстващия заседанието в присъствения списък от съответното заседание. Списъкът се заверява от нарочно избрания Председател на Общото събрание.

/3/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) В списъка по предходната алинея се включват имената на членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на кворум.

Чл.21 Всеки член има право на един глас.

Чл.22 /1/ Решението на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ За решенията по чл. 17, т. 1 и т. З се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.23 /1/ Общо събрание не може да взема решения, по въпроси които не са включени в обявения в поканата дневен ред

/2/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Член на сдружението или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.       предявяване на искове срещу него;

2.       предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;

3.       при решаване на въпроси,  отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, включително.

Чл.24 /1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

/2/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г. и 11.04.2022 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

/З/ Управителният съвет се състои най-малко от пет лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.

/4/ (Отменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение в броя на мандатите.

чл.25 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на организацията.

/2/ Управителния съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това;
 7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 8. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) осъществява контакти с други регионални, национални и международни организации;
 9. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) приема и освобождава членове на Сдружението, организира и обезпечава дейността на членовете на Сдружението и им осигурява обучение, когато това е необходимо за реализиране целите на Сдружението;
 10. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) приема и утвърждава програмите и проектите за дейността на сдружението, както и длъжностните лица по тях;
 11. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) приема длъжностните характеристики и възнагражденията на платения персонал в Сдружението;
 12. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) изисква и предоставя на членовете на Сдружението информация по всички въпроси, засягащи дейността му;
 13. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) уведомява членовете на Общото събрание за взетите решения по време на заседанията си;
 14. (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) поддържа и съхранява документацията на сдружението.

Чл.26 /1/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или определен от Управителния съвет негов член. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/2/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Поканата за свикване на заседание на Управителния съвет се публикува на официалната интернет страница на Сдружението или се връчва по един от следните начини – изпращане по електронна поща, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или лично най-малко 7 (седем) дни преди заседанието.

/3/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г. и допълнена с решение на ОС от 11.04.2022 г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или онлайн видео конферентна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Присъствието и гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/5/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 31, т. 3, т. 9, и т. 11 от Устава, които се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС.

/6/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г., предходна ал. 2) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.27 /1/ Председателят на Управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на Сдружението в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

/2/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Сдружението се представлява в отношенията му с трети лица от Председателя на Управителния съвет и от двама членове на Управителния съвет, избрани от Общото събрание, заедно и поотделно, както и от упълномощени от тях членове на Сдружението – самостоятелно.  

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28 /1/ Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или решение на Софийски градски съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.29 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

/З/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

/4/ (Изменена с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, посочени в ЗЮЛНЦ.

/5/ (Нова с решение на ОС от 15.02.2017 г.) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същите или близки нестопански цели, съгласно решение на Общото събрание, взето към момента на вземане на решението за прекратяване на Сдружението.

Va. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

(Нов раздел с решение на ОС от 15.02.2017 г.)

Чл. 29а /1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на Общото събрание, съответно на Управителния съвет, и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му с подписа си.

/2/ Всяка година Управителният съвет изготвя годишен доклад за дейността на Сдружението, който съдържа данни  и информация, изискуеми съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. 

/3/ Всяка година Управителният съвет на сдружение „Балканка” съставя годишен финансов отчет, който се заверява от лицензиран експерт-счетоводител по реда на Закона за счетоводството

/4/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет на сдружението са публични и се публикуват по реда и в срокове, предвидени в ЗЮЛНЦ.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Сдружението може да членува в други организации.

Чл.31 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.32 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав  е приет на Учредително събрание в гр. София с единодушно решение на учредителите на Сдружение „Балканка“, изменен и допълнен с единодушно решение на Общите събрания на Сдружение „Балканка”, проведени на 15.02.2017 г. и 11.04.2022 г. в гр. София.