1

Сигнал за незаконно изграден басейн на река Кладнишка

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетено водохващане разположено на територията на БДЗБР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва – там, където изобщо е останал!!!

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ЗБР и Министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

Река Кладнишка в района на Делта Хил:

Река Кладнишка е една от най-красивити Витошки реки, преминаваща покрай едноименното село, комплекса Делта хил и която е един от основните притоци на река Струма във водосбора, вливащи се в язовир Студена. Реката е включена от дълги години в специално зона за естествено възпроизводство на пъстърва и риболовът в нея е забранен целогодишно!!!

Загрижени граждани ни информираха за странен новоизграден басейн в коритото на реката, като ни помолиха да проверим този случай. Изглежда като самоделно изграден басейн, направен без никакви разрешителни и при пълно Незачитане на Закона за водите. По google maps се вижда, добре оформен басейн, за който не откриваме данни да е издавано разрешително за водоползване от БДЗБР.

С оглед описания статут на реката, всякакви съоръжения препятстващи миграцията на рибата са несъвместими с целите на зоната, независимо с какви документи разполагат, а в случая данни за издаване на разрешително не открихме.

Координатите на водоема са следните: 42.563303,23.168963 

https://goo.gl/maps/22DNDvtBrhHH1p7m8

Моля да получим входящ номер от БДЗБР!

Молим да извършите незабавна проверка и да ни информирате за установеното и предприетите действия!

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “ 

Подобни публикации