CCB meeting programme wroclav poland Balkanka

Международна среща в Полша 13-14.11.2017

|

На 13-ти и 14-ти ноември, в полския град Вроцлав, се проведе международна среща с фокус върху проблемите на трансграничната река Одра. Участие взеха представители на неправителствени организации и научни институции от Германия, Чехия, Полша и Швеция, както и Сдружение Риболовен клуб „Балканка“, което беше специален гост на срещата.


Една от основните дискутирани теми бяха намеренията на полското правителство да коригира речните корита на големите реки в страната, за да ги направи подходящи за корабоплаването.


Михаил Дуркин от Coalition Clean Baltic представи подробни данни от провеждания мониторинг върху фосфатното и нитратното замърсяване на всички реки вливащи се в Балтийско море. Бяха обсъдени недостатъците на общата селскостопанска политика на ЕС по отношение на постигане целите на РДВ. Бяха представени и интересни данни от изследвания за наличието на замърсяване с микропластмаси в Балтийско море и реките, оттичащи се към него от Германия, Полша, Чехия, Литва и Беларус. Особено внимание беше обърнато на проекта за свързване на реките Припят (приток на Днепър в Беларус) и Висла (Полша) (воден път E40)и заплахите за местните хора и опазването на речните екосистеми, произтичащи от него.


Фрагментацията на реките и миграциите на сьомги, морски пъстърви и змиорки, също бяха разгледани и дискутирани, заедно с множество примери. Ирис Брунар (BUND-Elbeproject) представи екологичните конфликти по протежението на река Елба и усилията на немското правителство и местните хора да се справят с тях. Динамиката на водният транспорт в Германия и анализ на неговите перспективи бе представен от Саша Майер (BUND). Екологичното състояние на чешките реки, основни проблеми, примери за възстановителни мерки и дейности за опазването на реките в Чехия бяха представени от ВластимилКарлик (KoaliceProreky).


Чрез своя представител, Пенчо Пандъков, Сдружение Риболовен клуб „Балканка“ описа ситуацията с унищожителното въздействие на ВЕЦ в България. Бяха разгледани някои специфични случаи: ВЕЦ „Пчелина“, река Ботуня, река Илийна, Златна Панега, Искър и др. Бяха дискутирани основните проблеми пред опазването на българските реки, недостатъци на законодателството и прилагането му, както и програмата на сдружението за подобряване на управлението на водните ресурси в страната. Особен интерес предизвика мониторинга на ВЕЦ, който сдружението прави и сайта https://dams.reki.bg/Dams/About.


Участниците в срещата демонстрираха желание да стартират подобни интернет платформи и в собствените си страни!

EwaLeś (KRR), Maria Staniszewska (PKE/KRR), Sasha Maier (BUND), Mikhaił Durkin (CCB), Krzysztof Smolnicki (FER), VlastimilKarlik (KoaliceProreky), Paul Venuss (Alnus Eberswalde/KRR), RadosławGawlik (E-U, KRR), Iris Brunar (BUND), Pencho Pаndakov (Balкanka)“

Подобни публикации