mark

Допълнение към Предложението на сдружение Балканка за мерките в новите ПУРБ 2025-2027 и в новите ПУРН 2024-2027

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезниизкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и Хидровъзли или на Водопроводи от Дунава, или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните…

…и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от страна на ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

По молба от екипа на СБ по ПУРБ и ПУРН да ревизираме малко някои от нашите предложения и да предложим още нови мерки, каквито счетем за належащо, базирайки се на натрупания опит от последната една година, изминала от предходните ни предложения,

Моля,

всички получатели да приемат в прикачения документ

допълнение с нови мерки и някои съвсем леки ревизии към предложените от нас през май 2022г. мерки и действия към новите ПУРБ и ПУРН, които вече малко поостаряха.

Имайки предвид обещанията на министър Карамфилова проектите на новите ПУРБ 2026-2027 да бъдат публикувани за обществено обсъждане до 20 март тази година, обичайно за Вас ние започваме да се тревожим дали изобщо ще ги видим някога на белия свят, приети от МС след ЕО и ОСВ и влезли в сила, тъй като съзираме риск те да не бъдат готови, когато ще трябва да започне следващият цикъл по изготвяне на ПУРБ 2028-2033.

Има се предвид да се поразбързате малко в светлината на Наказателната Процедура за закъснението, разбира се.

Така или иначе, в прикачения документ Вие ще видите едни страхотни мерки, супер полезни за постигане на целите на РДВ на ЕС и за намаляване/предотвратяване на рисковете от вредното въздействие на водите. Мерките ни са плод на страшно много усилия на безброй хора, многократни уточнявания, съгласувания и компромиси между множество експерти по отделните теми, представителни социологически проучвания на нагласите на обществеността и т.н. и т.н.

Ето защо ние вярваме, че Вие ще ги приемете с необходимото задълбочено внимание и ще ги включите в проектите си, точно както сторихте и с предходните ни предложения, от които не се отказваме въобще.

Склонни сме на леки редакционни поправки по Ваше предложение, стига да не се подменя основният смисъл.

Убедено вярваме, че новите ни предложения ще бъдат приети ведно с предходните ни предложения от май 2022г.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации