mark

Специален сигнал на сдружение Балканка досежно кариерата в село Мирянци на територията на Басейнова Пловдив и РИОСВ Пазарджик

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, администрациите на МОСВ и на МЕ да приемат настоящия целеви доклад!

Доклада го изпращаме и до омбудсмана на републиката, доколкото г-жа Ковачева е проявила ангажимент по случая, за което я поздравяваме.

До останалите получатели докладът е изпратен просто информативно и с надеждата те да не допускат подобни престъпления така лесно.

Става дума отново за каариерата в село Мирянци, Пазарджишко, дейността на която доведе до увреждане на имуществото на населението, изразяващо се в напукване на сградния фонд в селото вследствие на ефектите от Суфозията от изсмукването на вода и пясък, засегнала целия район.

Районът прочее е с висока сеизмичност по определението на БДС EN 1998-1 /Еврокод 8/, а всяко напукване на една сграда води до нарушения в интегритета на конструкцията и намаляване на сеизмичната й сигурност…

И така, след повече от година на нищоправене, на 22.02.2022г. най-после е извършена съвместна проверка от страна на Басейнова Пловдив и РИОСВ Пазарджик под натиска на местните хора, които ще блокират пътищата до кариерата, както това правиха и ще правят в село Белащица и на много други места на територията на БДИБР.

В резултатите от проверката се открива ясно и безапелационно нарушение на условията в Решение № 1-1/2013г. на „компетентната“ РИОСВ Пазарджик, с което се одобрява процесното ИП. Решението сме прикачили за всеки случай, ако РИОСВ случайно са го загубили някъде.

Отбелязват се следните важни волеизявления от Решението на директора на РИОСВ Пазарджик:

1. На стр.4 – в описанието на процесното ИП:

 „Следствие на добивните работи ще се образува водна площ с размер 75.3 декара и дълбочина 7-12 метра

2. На стр.9 – в условията за одобряването на процесното ИП:

„13. Да не се водят добивни работи извън утвърдената за находището концесиона площ. Добивните работи в дълбочина да съответстват на заложените и утвърдени параметри в цялостния проект.

От горецитираното произлиза, че за процесното ИП добивът е одобрен и оценен през процедурите по ЗООС и ЗБР Само до дълбочина на новата водна площ от не повече от 12 метра!

От друга страна сме получили също така и писмо на БДИБР до омбудсмана на републиката, в което са представени резултати от измерването на дълбочината на водната площ, образувана от копането и смученето на вода и пясък.

На стр.1 от писмото, което също сме прикачили, ако случайно БДИБР са го изгубили вече, е казано следното:

„Най-голямата дълбочина, която е измерена, е 14.40м + 0.30м.“

Според нас това означава, че водната площ вече е достигнала дълбочина от 14.70 метра, което е с 2.70 метра повече, отколкото са 12-те метра, одобрени от РИОСВ Пазарджик.

И от трета страна сме получили писмо от МЕ, в което е казано следното:

„Към настоящия момент, съгласно Цялостния проект за разработване и съгласуваните годишни работни проекти, дълбочината на котлована по данни на маршайдерски замер отразен на теренно ситуационния план е 12-14 метра

Обръщаме внимание на МЕ, че дълбочината на водата според измерването на БДИБР е 14.70 метра, а статичното ниво на подземните води се установява на 1.80 до 2.80 от кота терен – по данните от стр.2 от Решението на директора на РИОСВ Пазарджик. Това означава дълбочина на котлована от най-малко 14-70 + 1.80 = 16.50 метра, а не 14.00 метра, както е споделил с МЕ платеният от инвеститора маркшайдер…

С други думи се установява значително надвишение на параметрите на процесното ИП, което не е одобрявано по процедурите от глава шеста на ЗООС и не е разрешавано от МЕ.

Законодателството в такива случаи е кристално ясно – компетентният директор на РИОСВ Пазарджик трябва да спре по-нататъшните дейности в рамките на процесното ИП моментално.

Същото трябва да направят и от МЕ. Още повече че вече се наблюдава увреждане на имуществото на населението, което е недопустимо, дори и причината за това увреждане да не беше ясна като бял ден за всеки, който е изучавал поне малко инженерна геология и е чувал за процеса Суфозия, примерно.

Засега ние не сме чули директорът на РИОСВ Пазарджик да е спрял дейността в кариерата. Съдейки по това с какъв зор се стигна до измерването на дълбочината на водната площ, считаме, че не е невъзможно директорът на РИОСВ Пазарджик и да не изпълни законовите си задължения въобще, НО, вярвайки в доброто по принцип, допускаме, че може би му е необходимо още малко време да вземе правилното решение.

Това трябва да стане преди директорът на РИОСВ да бъде уволнен, разбира се, заради едногодишното си бездействие досега, което само задълбочи проблемите, защото ако дейността беше проверена и спряна навреме, увреждането на имуществото на населението щеше да бъде много по-малко!

Ето защо оставяме на министъра на ОСВ да прецени сам какъв срок би могъл да се даде за спиране на процесното ИП, преди директорът на РИОСВ Пазарджик да бъде уволнен.

Очакваме също така от МЕ да вземат мерки за спиране на дейността, защото точно те ни уверяват в писмото си/прикачено/, че:

„…разглежданата дълбочина на изземване на подземното богатство е до 14 метра.

На основание на становището на РИОСВ Пазарджик, актуализираните проекти за добив и първична преработка не са разглеждани от ТИС към МЕ.“

От друга страна се налага да Ви предупредим всичките участници, Че ако процесната дейност продължи и земснарядите навлезат все по-дълбоко в подземните води, засегнатият район ще се разширява неудържимо и все повече и по-отдалечени от кариерата сгради ще пострадат!

Това от своя  страна ще ни принуди да пуснем за пореден път сигнал до ПРБ за неизпълнение на служебни задължения от лица на публична длъжност в РИОСВ Пазарджик и МЕ с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица. Облагата в случая е безспорна – инвеститорът ще продължи да добива подземно богатство извън разрешените и одобрени по реда на ЗООС параметри на процесното ИП.

Трябва да Ви предупредим и за още нещо – в мига, в който се сформира експертна комисия от строитени инженери и геолози за изследване на причините за напукването на къщите на хората, която да не е платена от инвеститора, истината, че причината е Суфозията, ще лъсне и тогава ще бъде търсена и материална отговорност от всичките замесени по случая лица!

Моля, не се съмнявайте, че такава комисия ще бъде съставена от МРРБ и от Комисията за възстановяване и подпомагане /бивша по бедствия и аварии/, защото увреденият сграден фонд в селото налага спешна намеса за въстановяване и усилване.

Казваме това за да не се заблуждавате, че проблемът отново ще бъде заметен под килима по един или друг начин! Няма да бъде заметен!

Изразяваме и надежда омбудсманът да помогне малко по темата, макар че ние можем и сами да се справим.

Поначало ние също така считаме, че по описаните причини добивът на подземни богатства със земснаряди, драгажни помпи и тем подобни смучещи вода и пясък съоръжения трябва да бъде забранен навсякъде из страната, защото така се нарушават скелета на земната основа и филтрационните процеси, което може да доведе до дълготраяно увреждане на количественото състояние и нивата на подземните води!

Длъжни сме също така да изразим известно неудовлетворение за това, че БЗИБР не е измерила и нивата на водата във водната площ  спрямо нивата на водата в кладенците на населението, но това е дребен проблем на фона на всичко останало.

Накрая Моля, да не подценявате ситуацията и нас, и да бъдат взети мерки дейността по добив на подземно богатство в рамките на процесното ИП да бъде спряна незабавно, заради значително надвишаване на параметрите на ИП.

Моля от РИОСВ Пазарджик, БДИБР, МОСВ, МЕ и от администрацията на омбудсмана да ни изпратят входящи номера!

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации