20220601 182034

Сигнал незаконни сметища край река Тополница над град Копривщица

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД по проблемите свързани с водите и околната среда, представяме информация за незаконни сметища край бреговете на река Тополница, в района на архитектурен резерват град Копривщица, община Копривщица. 

При обход по река Тополница на 01.06.2022г. се натъкнахме на голям брой нерегламентирани сметища, като местни жители ни уверяват, че проблемът се задълбочава с всяка изминала година. Обходът е направен след обилни дъждове в района, в участък от река Тополница от последните стопански постройки над град Копривщица, ориентировъчни координати 42.625887, 24.367654, до малко над моста над река Ширенейска с координати 42.613831, 24.372777, като обходът по реката е извършен основно по десния бряг на реката гледано по течението на реката.

С направените наблюдения може да се запознаете от качените по-долу линк със снимки, а в описанието на снимките има и точни координати на местоположението. Прилагаме и карта, за онагледяване на ситуацията.

Линк със снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1U1_N6xVt-M3hGTUYv6b-hqLMHgkpEezQ?usp=sharing

Като обосновка на нуждата от спешни мерки за премахване посоченото незаконно сметище, привеждаме следните правни и други основания:

– Изхвърлянето на отпадъци на описаната територия не е регламентирано в наредбата по чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и не е част от регионалната система за управление на отпадъците на общината изградена съгласно чл. 23 от ЗУО. Следователно, използването на нерегламентираното сметище нарушава забраните на чл. 29, ал. 2 от ЗУО, както и постигането на заложените цели в чл. 1, ал.3 от ЗУО.

– Незаконното сметище уврежда територия попадаща в две защитена зони „Средна гора“, и по директивата за хабитатите, и по Директивата за птиците, обявени със заповеди на Министъра на околната среда и водите.

– Незаконните сметища увреждат ефективно заето приоритетно местообитание 91Е0.

– Река Тополница над град Коприщица е ефективно заето местообитание с регистрации на приоритетен вид ручеен рак/Austropotamobius torrentium.  Впрочем на една от снимките се наблюдават следи от дейности извършвани неотдавна в коритото на реката с тежка механизирана техника.

–  Поради разнородния характер на изхвърляните отпадъци, съществува съществен риск от токсично замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората и животните. Особено притеснителен е факта, че депонирането се извършва непосредствено върху заливните тераси на реката, което предполага разнасянето на отпадъците надолу по течението;

–  река Тополница в района на Копривщица е истинско богатство за тази част от планината, като се има предвид състоянието на останалите реки в Средна гора, които са много по-маловодни, а някои от тях силно замърсени в резултат на миннодобивните дейности в района. Тя е истинско богатство и за жителите и посетителите на града, предлагаща възможности за рекреационен туризъм, които са напълно убити с оглед вихрещото се депониране на отпадъци покрай нея.

– Впрочем небезизвестен проблем за района е и от години занемарената и невъведена в експлоатация планирана пречиствателна станция, което е причина за заустване на непречистени води в река Тополница след град Копривщица, които значително натоварват екосистемите, особено през летните месеци, когато водният отток се понижава значително. Неработещата пречиствателна станция, в съчетание с депонираните нерегламентирано отпадъци обособяват един сериозен кумулативен ефект върху иначе безкрайно красивата планинска река.

– Характерна особеност на този вид сметища е, че те непрекъснато и неконтролируемо се разрастват, като са предпоставка и за възникване на нови локални сметища. Наличието на разнообразни боклуци предполага, че мястото все повече придобива нерегламентиран статут на сметище и е предпоставка и други да изхвърлят боклук там и същото да продължи да се разраства още по-бързо.

– Друга характерна особеност е, че извършителите са трудно установими.

Не на последно място Ви информираме, че в бъдеще бихме организирали доброволни акции по почистване на реката, но Ви умоляваме – помогнете ни да закрием незаконните сметища и незаконните практики в района. Трябва воля за това иначе нашите усилия като доброволци ще бъдат напразни.

Моля РИОСВ – София, БДИБР и от община Копривщица, да ни изпратят входящи номера за подадения сигнал!!!

За останалите получатели, съобщението е само за информация, доколкото информацията не ги засяга пряко.

Уважаеми дами и господа,

България и българските реки са превърнати в сметище. Подобни снимки и сигнали можем да ви пращаме до безкрай, за щастие до сега винаги сте реагирали и има резултат, като местата са били почиствани, но резултатите са само кратковременни. От нашето сдружение „Балканка“ вече 10 години организираме акции по почистване на реките на България, а много от нас го правят и при всяко посещение на река, като сме събрали и с помощта на местните общини сме извозили хиляди чували с боклук от коритата на реките. Призовавам Ви, да вземете мерки за решаване на проблема в национален мащаб. Решение за боклука има, но ние сме просто пословични дори на ниво Балкани с боклуците в нашите реки. Никъде го няма това, особено в реките и крайречните системи, които могат да предоставят комплексен набор от екосистемни услуги, каквито нищо друго не може да предложи. А отношението ни към тях е като към отходен канал/сметище. Какъв туризъм ще развиваме, ако в реките можем да намерим от памперси, до хладилници, тоалетни чинии, гуми и каквото още се сетим. Нужни са спешни действия!!! Имаме и закон за отпадъците и наредби към него, и системи за управление на отпадъците по населените места, но мисля, че никого няма да изненадам, ако кажем, че много от нещата си остават на хартия.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

В очакване да ни информирате за предприетите действия. Имаме готовност да съдействаме с каквото е необходимо.

Поздрави, 
Иван Пандъков   
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации