07.2019 Орлов камък

Сигнал за посетени водохващания на река Тополница над град Копривщица

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетено водохващане разположено на територията на БДИБР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

Ново водовземане от река Тополница

В непосредствена близост до коритото на река Тополница, малко над моста на река Ширенейска, ляв приток на Тополница (мостът на главния път Копривщица – Стрелча), последните 2 години бяха изградени два басейна и поставени табели на главния път „Спортен риболов“. Вероятно впоследствие басейните са зарибени с американски пъстърви(предположение).

20220601 184220
Водоеми и корекция на реката

На 01.06.2022г. след справка с регистрите на БДИБР, при което не се откриха никакви данни за разрешителни за водовземане / ползване на повърхностен воден обект, решихме да направим оглед на реката и да проучим схемата на водовземане.

Координати на въпросния обект са следните: 42.613793, 24.372364

С направеното наблюдение на терен можете да се запознаете от снимките, качени на следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/1XAUoD7pq5-0HweIfxXRapGfyczkmFPsQ?usp=sharing

Ето го входа на корекцията на реката(останалите клипове на горния линк):

Посещението е при пълноводие часове след дъждове в района и вода протичаше в „коритото“ на реката. Това, което открихме обаче е брутално погазване на всички действащи, дори морални закони, а ЗВ, ЗБР и ПУРБ са хвърлени в коша. Река Ширенейска е напълно коригирана, прокарана в ново корито, преградена със самобитни дървени бентчета, а красивите елши от приоритетно местообитание 91Е0 в по-голямата част са изсечени, но някои от тях са останали на бреговете на новите гьолове, свидетелстващи за това, къде е протичала реката преди, а къде тече изправена в момента. Ново речно корито, бентчета, преградни земнонасипни диги, водовземни тръби, изсечени дървета и коренища са само част от новия пейзаж.

Искаме да подчертаем следното:

– Новите гьолове-рибарници за „спортен риболов“ са изцяло разположени на територия, попадаща в две защитена зони „Средна гора“, и по директивата за хабитатите, и по Директивата за птиците, обявени със заповеди на Министъра на околната среда и водите;

– С дейностите е настъпило директно увреждане на ефективно заето приоритетно местообитание 91Е0, като доста дървета са били отсечени(виж приложените сателитни снимки);

–  Река Ширенейска над град Копривщица съгласно картите към стандартния Натура формуляр е ефективно заето местообитание с регистрации на приоритетен вид ручеен рак/Austropotamobius torrentium/, а багерите са се вихрили в реката и то не само тук, но и на устието на река Ширенейска в река Тополница, както ви информирахме в сигнала за сметищата от вчера. 

Макар и снимките от Google maps да не са актуализирани след началото на 2021г., на снимките, които прилагаме по-долу, добре се виждат измененията в ландшафта, които са настъпили в абсолютно нарушение. Най-малкото това трябваше да е минало всички приложими процедури, но пак казваме, в регистрите на БДИБР за издадени разрешителни не открихме и следа.

Молим от БДИБР да извършат проверка по настоящия сигнал, заедно с РИОСВ, когато отидете на проверка по сигнала от вчера за сметищата в района, за да добиете представа за ширещото се в град Копривщица беззаконие и тотално незачитане на екологичната мрежа натура 2000. За дейностите в горите дори изобщо няма да коментираме, заради които река Тополница след най-малкия дъжд потича кална, каквато беше и водата на изпратените снимки.

А във връзка с появата на гьоловете в терасите на реката ви информирам, че при последните два обхода по река Тополница сме уловили 4 американски пъстърви, които принципно също не трябваше да са там и каквито нямаше преди 2 години, сред приоритетните за опазване местообитания и видове…

Парк-хотел Орлов Камък

Като отидете на проверка в иначе невероятно красивата Копривщица, се разходете и до Парк-Хотел „Орлов Камък“, където също пейзажът е „облагороден“ последните години с едни 6-7 басейна, разположени директно в коритото на Керменишко дере, десен приток на река Ширенейска ….. Снимки нямаме от там, но ще приложим две сателитни изображения, които нас лично ни оставят безмълвни. За нас остава загадка информацията от кадастралната карта, как целият имот с идентификатор ПИ 38558.14.306 е със статут Частна собственост, в противоречие на чл.11 от закона за водите, при положение, че това е река, която на всичкото отгоре присъства като ефективно заето местообитание за вида ручеен рак съгласно картите на Натура зона „Средна гора“.

И за финал ще направим опит да обобщим кумулативните ефекти в рамките на Натура зона Средна гора върху ефективно заетите местообитания на вида ручеен рак, съгласно картите на Натура формулярите. Река Тополница над град Копривщица е едно от основните и приоритетни местообитания на вида, което е подложено на фекално-битово замърсяване, сеч на крайбражна растителност, коригиране, разкопаване, забентване. Това е едно от само 3-те и като цяло ограничени по разпространение ефективно заети местообитания за вида в рамките на цялата зона, където видът е бил регистриран(съгласно приложената карта от стандартния натура формуляр за вида). 

Второто местообитание с регистрация на вида ручеен рак е река Тополница след стената на яз. Душанци, заедно с река Куфарита, с регистрация на вида именно в река Тополница. Е, за тези, които получават мейлите ни отскоро, нека да припомним, че миналата година река Тополница под стената на яз. Душанци беше напълно пресушена от НЕК ЕАД и остана на малки локви, а пък след пречиствателната станция в село Душанци, която така и не проработи и поради което замърсените води се изливат директно непречистени, коритото се пълнеше единствено и само с отпадните води на община Антон: 

Третото място, където видът преди е бил регистриран и също е едно от малкото ефективно заети местообитания съгласно картата за цялата зона, а именно река Меде дере и нейните притоци над град Стрелча, установяваме, че също бива замърсяване от руднични дейности в района.

https://earbd.bg/Gotovi_sa_rezultatite_ot_monitoringa_na_povyrhnostni_vodi_v_rayona_na_vododaynata_zona_na_gr_Strelcha-p1423

https://telemedia.bg/bg/regioni/riosv-globi-firmata-zamyrsitel-ot-strelcha

Ще споделим, че преди 2 години, при обход на няколко километра по река Меде дере, под границата на ДГС Копривщица, не бяха наблюдавани нито риби, нито раци в реката.

Молим от БДИБР и РИОСВ-София да получим входящ номер по настоящия сигнал!

За останалите получатели, сигналът има информативен характер с цел да ги запознаем как се опазват речните местообитания от мрежата Натура 2000 у нас.

Поздрави,
Иван Пандъков                                                                       
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации