mark

Сигнал до Президента и Омбудсмана, до ДАНС и до Главния прокурор относно проект с характер на национално предателство с цел неправомерно коригиране на река Дунав

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени и рискови нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зонинай-вече от местното население, унищожаването на Дунава и възбуждането на свлачищата по Реката и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, да се запознаете с настоящия Сигнал на сдружението до всички Вас!

Става дума за действия на висши държавни чиновници в полза на Румъния срещу интересите на България, а така също и за нарушаване на обществения интерес и създаване на опасност за държавната сигурност!

До Омбудсмана също изпращаме този сигнал с надежда да се намеси в полза на гражданите, след като се запознае с рисковете, които се пораждат за живота, здравето и имуществото на населението в поречието на Дунава.

Разбира се, надяваме се сички Вие да осъзнаете Вашите отговорности, защото когато стане Белята със свлачищата по Дунава, прикаченият документ ще бъде изпратен до всички медии у нас, така че много моля, да не го изхвърлите пак в Коша си за сигнали на разтревожената общественост, за да се върнете на спокойствие към кръстословиците и кройките си… Проблемът е наистина много сериозен.

Моля за входящ номер от приемната на Президента, на Главния Прокурор, ДАНС и канцеларията на Омбудсмана.

Надяваме се от ДАНС да ни информират за резултатите от проверката!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации