mark

Сигнал до Инспектората на МОСВ и РИОСВ Хасково досежно поредното нарушение на закона от страна на директора на БДИБР

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

Уведомяваме директора на РИОСВ Хасково и Инспектората на МОСВ /ако съществува на белия свят/ за следното:

При редовната ни проверка за поредните престъпления из сайтовете на Басейновите Дирекции, попаднахме на Становище за допустимост на световно известния директор на БДИБР – лицето Васил Узунов, с което лицето изразява поредното положително становище за поредната кражба на инертни материали в поверения му за ужас на загрижената общественост РБУ. Този път става дума да се крадат наносни отложения от опашката на язовир Студен кладенец при вливането на Върбица.

Становището на Лицето се открива на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2024/March/%d0%9f%d0%a3-01-192(1).pdf

На стр.1 в самото становище лицето Узунов ни съобщава, че:

„ИП попада в границите на зона за защита на водите – Защитена Зона „Родопи Източни“ с код BG0001032, определена съгласно чл.119а, ал.5, т.1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1 на ПУРБ на ИБР и в границите на зона за защита на водите – Защитена Зона „Студен кладенец“ с код BG0002013, определена съгласно чл.119а, ал.5, т.1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2 на ПУРБ на ИБР

От друга страна, на стр.2 от изящната си литературна творба лицето Узунов свенливо споделя свое волеизявление, че:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР…

…и накрая Заключението Му е, че:

Заключение: Представеното ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2016-2021…

Във връзка с гореизложеното се налага да обърнем внимание на директора на РИОСВ Хасково и на Инспектората, а не на Лицето Узунов върху следните немаловажни неща:

1. Член 119а от Закона за водите няма алинея 5, бе Узунов!

2. Вероятно Лицето Узунов е искало да каже зона за защита на водите по член 119а, алинея 1, точка 5, в каквато зона процесното ИП несъмнено попада.

3. Въпреки лаконичността на Лицето Узунов досежно мерките в ПУРБ, разтревожената общественост ги познава доста по-добре от Него, затова беше способна да открие в Приложение №1 на Раздел 7 Програмата от мерки на ИБР в ПУРБ една мярка с код HY_7 и действие към нея HY_7_1, което за изненада на Лицето гласи следното:

1. Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защитана водите

Мярката се открива на ред 247 от гореспоменатото Приложение №1. Тя е валидна за целия ИБРБУ и се прилага За частта на водните тела, попадащи в зони за защита на водите по чл. 119,а, ал. 1,т. 4 и т. 5 от ЗВ.

От гореизложеното се налага правен извод, противен на заключението на Лицето Узунов /каква Изненада/, именно че процесното ИП противоречи на мярка с код с код HY_7 и действие към нея HY_7_1 от ПУРБ 2016-2021 на ИБР и че изземването на наносни отложения от опашката на яз.Студен кладенец е недопустимо спрямо мерките в ПУРБ 2016-2021 на ИБР!!!

Сега, тука ние сме длъжни да уведомим Инспектората на МОСВ и директора на РИОСВ Хасково също така, че лицето Узунов, ведно с директора на РИОСВ Пловдив, в момента се разследват от КПКОНПИ за подобни измами, които те винаги извършват в неследваща се облага за инвеститорите, всякогаш без никаква последваща облага за себе си.

От друга страна, ДАНС и ПРБ пък разследват самия министър на ОСВ, ведно с ресорния заместник Води и директорите на БДДР и дирекция Управление на водите  за техни действия по проекта  Fast Danube с характер на Заплаха за националната сигурност /възбуждането на свлачищата/ и Национално Предателство /изместването на фарватера по Дунава с последваща загуба на територии за родината – чл.103 НК/. За това нещо можете да се убедите от следния линк:

ИСКАНЕ:

1. Настояваме Инспекторатът на МОСВ да зареже за малко кръстословиците и кройките си, да раздвижи малко хемороидите си,  и да извърши проверка за нарушенията на Лицето Узунов, след което То да бъде уволнено моментално!

2. Настояваме директорът на РИОСВ Хасково да извърши собствена проверка за забраните в ПУРБ и с тях да мотивира прекратяването на процедурата! Историята познава такива случаи на прекратяване след фалшиви становища на БД, иначе директорът на РИОСВ Хасково ще превърне съучастник, което от наша гледна точка не е проблем, а само ще предизвика наши последващи действия.

Надяваме се да не се стига дотам, пак да трябва да информираме правоохранителните органи И за тази кражба, да не говорим, че Пак ще трябва да се срещнем в съда, както спечелихме делото за кражба на баластра от Марица при Цалапица, от Арда и т.н. срещу същото Лице!

Ако тези безобразия продължат, има риск почти цялото МОСВ да бъде разследвано отгоре до долу, ако разбирате какво точно Ви казваме!

Моля от РИОСВ Хасково и от МОСВ да ни изпратят входящ номер!

Предварително благодарим за разбирането, съпричастието и съдействието!

С още по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации