mark

Сдружение Балканка – Пореден сигнал за водохващане на Бяла река край Калофер

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам обещаната от нас информация в резултат на извършена проверка то нас на новоизградено водовземно съоръжение в коритото на река Бяла река, в землището на град Калофер, на 18.07.2021г.

Искам да припомня само, че става въпрос за същото водохващане, за което сигнализирахме, че се изгражда още на 26.08.2020г. Тогава съоръжението беше на етап строителство. От тогава до сега сме получили отговор от всички компетентни институции, като всичките до един ни отговориха, че съоръжението е НЕЗАКОННО(БДИБР, ДГС Карлово, РДНСК). Интересното е, че в тази една година от разминаващите се по време проверки и описание на изградеността, видяхме документално напредъка на изграденото съоръжение и нищо не беше направено.

Сигналът е по повод и писмо изх. № К-1518-00-364/21.06.2021год. на РДНСК Пловдив, в което сме информирани за резултата от извършена проверка на място и по документи по подаден сигнал за незаконосъобразно изпълнение на строеж в коритото на р. Бяла река, землище на гр. Калофер.
Съгласно цитираното писмо на РДНСК съоръжението е изградено без учредено право на строеж, без одобрени проекти и без разрешение за строеж.
Освен това, и във връзка с горното, от БДИБР сме информирани, че няма издадени разрешителни за водовземане/ползване на повърхностни води.
Освен това, съоръжението е изградено без провеждане на каквито и да било процедури по ЗООС и ЗБР.
Съоръжението е в нарушение и на мерки в действащ ПУРБ.
Какво наблюдавахме на 18.07.2021г.? Посещението е в хипер маловодие. Съоръжението изглежда напълно завършено. Стоманобетонният яз е довършен, каналът, тръбите, пасарелките, утайници, шлюзове – всичко е завършено, видно от следното видео: 

Няма рибен проход!!!

Това, което е още по-интересно и е видно от следващото видео е, че водохващането работи и водовзема:

Още нещо, което забелязахме е, че новоизградения бент вече се е сцепил по среда като през процепа църцори малко вода. Смятам, че всички са наясно какъв брутален риск от наводнение създава едно такова неосигурено съоръжение в речното корито. Река Бяла отводнява водосбора на реките в резерват Джендема, като отводнява южните склонове на най-високия връх в Стара планина – връх Ботев. Пролетно време, при снеготопене и интензивни дъждове реката тече зловещо.

За финал ще отбележа, че каналът, на около 150-200м надолу след бента пресича реката, като в коритото на реката са изградени стоманобетонни фундаменти за конструкция тип „мостова“ за преминаване на канала от десния на левия бряг на реката. Това преминаване също подлежи на разрешителен режим!!!

Считаме, че всичко, което наблюдаваме е подигравка с цялата правова държава и считаме, че е нужно съоръжението не само да бъде премахнато, но и на извършителя да не бъдат давани каквито и да било права повече с оглед установените огромен брой нарушения. А освен това същият трябва да бъде глобен за една камара административни нарушения.

Поздрави, 
Иван Пандъков 
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации