mark

РДГ Пазарджик не откри нарушения при ремонта на път Пещера – Батак

| |

Получихме първия отговор във връзка с подаден от нас сигнал за безобразия при ремонта на пътя Пещера – Батак. Сигналът е описан подробно тук

Тук качваме писмото на РДГ Пазарджик за запознаване:

Във връзка с извършената проверка от РДГ Пазарджик и това, че според РДГ Пазарджик няма никакви нарушения, подададохме нова информация до компетентните институции, в отговор на приложеното по-горе писмо.

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, се запознах с извършената проверка, описана във ваше писмо РДГ-09-1990/02.03.2023г.

Първо благодарим за бързата реакция на нашия сигнал и бързият отговор. Това само може да е от полза за изясняване на случая. За съжаление текстът на писмото не е задоволителен с оглед на това, че не е установено никакво нарушение, а видеата и снимките от нашия сигнал са недвусмислени. Опасяваме се, че и клоните, и знаците, и камъните, и всичко останало си е все така в реката, независимо какво сте ни отговорили. А това е проблем и то огромен от гледна точка на създадения риск от наводнение.

Вярно е, че в нашия сигнал ние не сме посочили конкретни координати, защото така ни е подадена информацията от будни граждани, а дължината на участъка е много голяма, за да се обхване с 2-3снимки.
Какво обаче забелязваме Ние в изпратените от Вас снимки от проверката. 

1. Очевидно дърветата и храстите по бреговете на реката, от към пътя, са напълно изрязани в показания участък. Вероятно част от проекта е било изчистването на растителността в обхвата на пътя, което би трябвало да означава в имота на пътя, а не в имота публична държавна собственост, но с оглед на това, че се наблюдава пълно обезлесяване, както във вашите, така и в нашите снимки, то сечта на крайбрежна растителност е доказана. По този въпрос има достатъчно точни дефиниции в ЗВ и какво е крайбрежна растителност и прочие. Т.е. би трябвало да се заключи, че е извършена сеч на крайбрежна растителност, което е абсолютно забранено от Закона за водите, а от сдружение Балканка дори имаме спечелено дело по темата срещу Директора на Басейнова Дирекция Дунавски район, за което може да прочетете подробно в следния линк: https://ecopravo.blogspot.com/2021/05/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR2O6_WpP4BbDKyGyhZfdSYEnMx5Pw35mWe3YBXdseaKCMZD5f3gJqaahTM

В тази връзка, доколкото съгласно чл.143 от ЗВ сечта на крайбрежна растителност е напълно забранена, а във връзка с осигуряване на защита на населението от наводнения, това какво и как трябва да се отсече е добре разписано в чл.140 от ЗВ, моля от РДГ Пазарджик да получим информация за следното:
– Запознато ли е РДГ Пазарджик с обхвата на проекта и заложените обезлесителни дейности?
– Участвал ли е представител на РДГ Пазарджик в определяне на дейности свързани с изрязване на растителност и дървета по бреговете на реката, допустимо единствено и в обхват на случаите по чл.140 от ЗВ?
– Можем ли да допуснем, че изсичането на растителността и крайбрежната растителност е осъществено от „компетентния багерист“, а не от хора с опит, каквито има в РДГ Пазарджик?

Обръщам внимание на РДГ Пазарджик, че в техния отговор липсва информация за обема и обхвата от проверката, както и координати на обследвания участък. Голяма част от реката попада в Защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. От снимките в отговора на РДГ Пазарджик се вижда огромната разлика между левия и десния бряг на реката, а на десния бряг се вижда и приоритетно местообитание 91Е0, което напълно липсва, т.е. е напълно унищожено по левия бряг на реката, където в случая е пътя. Според нас освен всичко друго, изрязването на растителността и оголването на ската точно по този начин е предпоставка за поява на усилена ерозия, която може да доведе до бъдещо компрометирани на пътни участъци по трасето.

2. Във вашия отговор е казано, че не е установена изхвърлена вършина в коритото на реката и не е компрометирана проводимостта на речното течение. Обаче на вашите снимки виждаме, че целите брегове на реката са във вършина, наблюдават се освен това множество изхвърлени автомобилни гуми, както и всякакъв друг битов отпадък. По този въпрос, обаче не виждаме никакъв коментар, а това представлява сериозна заплаха. Явно не познавате реките, а тепърва предстои снеготопене, съчетано с валежи ….

Моля от РДГ Пазарджик да получим входящ номер по настоящето писмо и отговори на поставените въпроси.

С уважение,
Иван Пандъков   

Подобни публикации