20240224 133829

Погром след мВЕЦ Лопян

| |

През седмицата подадохме доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР! Споделяме повече информация по случая:

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, изпращам доклад за поредните убити реки в условия на тежък рецидив.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван в зоната на влияние на ВЕЦ.

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 14 години ПУРБ-ове, след 17 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.

  • ВЕЦ Черни Вит

Посещението е извършено в неделя 25.02.2024г.

Посещението е след дъждове и снеготопене, като в реката над водохващането има значително количество вода. След стената водата едва църцори между камъните в резултат на лоши уплътнения на савака, като се изпускат много под минимално определените водни количества по разрешително, които в случая трябва да бъдат 300л/с.

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2024-02-25

Няма и следа от направени редица предписания, последните от които с писма, качени в следната публикация:

– КД-05-124(1) от 30.07.2021г. по описа на БДДР
– КД-08-104(3) от 07.04.2023г. по описа на БДДР

Характерно е, че и в двата документа е направено „предписание №1“ за едно и също нещо, което разбира се не е изпълнено.

Отново НЕ се наблюдава повдигане на савака с цел протичане на 300л/с(определени в разрешителното) и съгласно представени в БДДР изчисления, описани в писмо КД-08-104(3) от 07.04.2023г.

Разбира се и тук призоваваме да се приложи ПУРБ и да се направи проверка на параметрите по разрешително и определеното минимално водно количество, защото по содегашните ни над 10 сигнала никога БДДР не ни написа, че не се осигуряват нужните водни количества. А ако приемем, че според БДДР същите се осигуряват, а състоянието на реката винаги е такова, значи имаме сериозен проблем, нали?

20240225 102125 1
Реката под водохващането за ВЕЦ Черни Вит напрактика липсва

Освен това, не е лошо да се направи ново предписание №1, в което да се напише отново изискване за рибен проход, но този път да се напише, че той трябва да осигурява миграция на рибите, а не хидравлична непрекъсваемост, както е записано в предходните предписания – иначе не го наричайте поне рибен проход.

Разбира се, реката е изцяло в Натура 2000 зона, така че ако прецените, може да подадете сигнал за престъпление по чл.278в от НК, след като многократно не се изпълняват предписанията на БДДР, което би трябвало да означава и че не се спазват условията, които да гарантират оцеляването на живота. Впрочем ние такъв сигнал сме входирали още преди година и половина в прокуратурата в Ловеч и ще се радваме да ни помогнете.

  • МВЕЦ Лопян

Проверката е извършена на 24.02.2024г. , въпреки че информацията за негативно въздействие с предполагаем източник достигна до нас още на 03.02.2024г.

Видимо ставаше въпрос за предполагаемо чистене на наносите от задбаражното езеро на ВЕЦ и това означаваше, че следите няма как да бъдат „заметени“.

Посещението е при пролетно снеготопене и нормално ниво за сезона.

Направихме обход по реката от долния край на село Лопян до изворите. От направената проверка безспорно се установи, че наблюдаваното състояние на реката е в резултат на чистене на задбаражното езеро.

В самото село не се забелязват видими следи от въздействието.

Дъното на реката от горния край на селото до стената на ВЕЦ Лопян е погребано и затрупано с наноси. Вирове с дълбочина до 4м са напълнени до горе със седименти. Няма ги вировете, няма ги местообитанията и скривалищата на рибите, няма ги местообитанията на дънните безгръбначни. Само стерилен пясък.

При обхода беше забелязана само една риба в самото село – т.е. в края на директно повлияния участък. Финият субстрат е разстлан надолу от сградата на ВЕЦа, а в участъка между сградата и стената се наблюдава голямо натрупване на по-едър субстрат, тъй като финият е бил отмит от протичащите води в периода на отворени шлюзове и се придвижва бавно надолу. Фин субстрат в участъка между сградата и стената е останал единствено в най-дълбоките вирове, които сега са дълбоки по една педя, и по „ръбовете“ на коритото, където няма как да бъде отнесен. 

Друг проблем, който установихме е, че след водохващането се изпуска нищожно количество вода(напълно нормално за това водохващане) и реката едва църцори между камъните, като на места напълно липсва в участъка между сградата и водохващането. Преди водата се задържаше във вировете, където оцеляваше и животът в реката, а сега всичко е погребано и водата няма къде да се задържи, включително потъва в огромното количество седимент, който е натрупан в речното легло. Надолу след сградата количеството на водата е значително, но цялото дъно заедно с живота в него, са погребани.

 В участъка на задбаражното езеро има огромни камари изгребан с тежка механизация нанос, положен буквално на брега на реката.

20240224 135602

Реката над водохващането е в нормално ниво за сезона, поне 20пъти повече вода тече над водохващането. Наносите са равномерно натрупани и няма следи от драстични негативни въздействия. Продължихме нагоре до изворите на реката включително, където реката е в напълно здрав вид и се забелязваше живот на много места.

Сигналът до нас за „чистене“ постъпи на 03.02, като само беше отбелязано запълването на вировете с нанос, а не самият процес, който е протекъл в изминал период. От опит съдим, че най-вероятно същото се е случило края на декември или през януари месец, когато е период на инкубиране на хайвера на ихтиофауната в реката, а рибите са лениви и лежат под камъните през зимните месеци. В същото време есенната размножителна миграция ги набива в участъка над селото и под ВЕЦа, което определя максимално негативно въздействие от случилото се почистване чрез отваряне на шлюзовете през този сезон. Вижда се на снимките, че след стената е пълно с боклуци, гуми и какво ли не, изтекли през главния шлюз.

С направеното наблюдение може да се запознаете също така от снимките и видеоматериалите, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0156-dam/2024-02-24

Уважаеми дами и господа,

Надяваме се, че ще разгледате сериозно направеното наблюдение. Считаме, че има достатъчно данни за увреждане на реките и идентифициране на въздействието. Не за първи път сигнализираме за негативните ефекти от чистенето на задбаражните езера на ВЕЦ, като има по темата и много публикации. Вмомента по наши сигнали се водят две прокурорски разследвания, по които сме имали честта да дадем подробни данни и обстоятелства. Би било добре, този път и компетентните институции да съдействат.

Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“

Подобни публикации