Възражение

Обществено обсъждане за допълнение на Заповед № РД09-89/03.02.2022

|

До Министъра на земеделието и храните
Г-н Кирил Вътев

Копие до:
Директора на ИАРА
Д-р Николай Георгиев

г-н Ивайло Симеонов
Директор на дирекция „Обща
политика в областта на
рибарството”

Уважаеми г-н Вътев,
Уважаеми г-н Симеонов,
Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с общественото обсъждане за изменение на заповедта по чл.30 от ЗРА, Заповед №РД09-89/03.02.2022г., даваме следното мотивирано предложение:

Към т.4.2. от заповедта, реки в специален режим на риболов, налагаща забрана за задържане на улов от речна /балканска/ пъстърва, текстът на точката се допълва като се въвеждат допълнителни изисквания за начинът, по който трябва да се извършва риболова по тези реки, а именно както следва:

  • използване на 1(един) брой въдица с до 2(два) броя единични куки без контра;
  • забрана за риболов от мостови конструкции и други изкуствени съоръжения, преминаващи напречно над реките или надничащи над водите на реките (бетонни подпорни стени например)

При установяване на нарушение на правилата свързани с начините, по които се извършва риболова в реките по т.4.2, лицето, извършващо риболов по забранен начин, се наказва с глоба 200лв.

Мотиви:
Наясно сме, че любителският риболов у нас се извършва в съответствие с разпоредбите на чл.24 от Закона за рибарство и аквакултури.

По смисъла на чл. 30, ал.3, т 1 от ЗРА министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда въвеждат забрани(ограничения) във водоемите по чл.3,ал. 1, т.1 и 2 или отделни зони от тях.

В тази връзка в сега действащата заповед, в т.4.2 е въведена забрана за задържане на екземпляри от балканска пъстърва, което е изключение от правилата по чл.24 от ЗРА. Намираме за допустимо и въвеждане на забрани по отношение допустимите методи на риболов, използвани куки, като целта е една – опазване на рибите.

Практикуването на риболов по метода „хвани и пусни” и опазването на рибите изисква използването на максимално щадящи методи на риболов. В противен случай, концентрацията на риболовци по тези реки по-скоро вреди, отколкото да помага. Това налага въвеждането на специални правила, по които да се осъществява риболовът, за да запазим максимално състоянието на уловените риби.

Такива правила са въведени на много места по света, където се обособяват специални зони за риболов, независимо под каква форма. Целта винаги обаче е една единствена – максимално опазване на рибите, заради които всички се връщат на реката, а сдруженията влагат сърце и душа да ги опазват.

Моля да разгледате нашето предложение, което е базирано на виждането на много голям брой риболовци, имащи отношение към опазването на популациите на балканска пъстърва. И в момента на много места сдруженията поставят табели с подобни призиви, но всичко е оставено на съвеста на риболовците тъй като в противен случай ще е вид самоуправство.

Сдружение Балканка

Подобни публикации