mark

Има ли нарушения в коритото на река Потока преди град Съединение?

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, като например крадене на баластра облечено като „почистване на речното корито“; крадене на баластра от реките и крайречните местообитания представено като строителство на рибарници; изграждане на ВЕЦ-ове представени като рибарници и други подобни, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, Ви информирам за следното:

На 17.05.2022г. подадохме сигнал за предполагаеми нарушения при извършване на дейностите в близост до коритото на река Потока при бетонов възел край град Съединение. Сигналът ни е заведен под входящ номер ЖС-56/17.05.2022 от РИОСВ-Пловдив, вх. № КД-03-95/17.05.2022г. от БДИБР, а така също и вх.№ 48-00-442/17.05.2022 г. от МОСВ.

Сигналът е качен и в нашия сайт: https://balkanka.bg

Поздравяваме компетентните институции за извършените проверки, направени предписания за почистване, както и предприетите административнонаказателни производства за установени незаконни водовземания. Ще се радваме да ни информирате за размерът на АУАН, както и това дали същият е обжалван.

След внимателен прочит на изпратения отговор № КД-03-95(5)/07.06.2022г. от БДИБР, обаче не получихме всъщност отговор на някои съществени въпроси описани в нашия доклад, а те са:

– Имоти с идентификатор ПИ 70528.1.979 и 70528.1.978 съгласно кадастъра и чл.11 от ЗВ са със собственост Публична държавна (в кадастъра собствеността не съответства на ЗВ и е записана като Държавна частна). От отговорът на БДИБР не става ясно дали е изследван въпросът за наблюдаваното разширение на дейностите на бетоновия възел върху описаните имоти, както и това дали ще бъдат предприети по-нататъшни действия.

– Няма и думичка по въпросът за това, че от представения в сигнала сателитни изображения за голям период от време(около 20 години) се забелязва трайна промяна в хидрологичнaта обстановка в района и характерните водни огледала и разливни тераси на река Потока, които от едни „пулсиращи“ обекти взависимост от нивото на водата в отделните сезони, са превърнати в трайни водни огледала със строги граници, което ни говори за предполагаемо изгребване на инертни материали, което е особено засилено последните години. 

– Няма коментар и за това дали за описаната по-горе дейност има издадени съответните разрешителни, какви са техните параметри и ако има такива, дали е установено нарушение. Според нас, при работещ бетонов възел на брега на реката, едва ли друг е ходил да копае в реката, но това трябва да бъде установено, както и да се предприемат допълнителни проверки по темата или да се подаде сигнал към разследващите органи за предполагаемио престъпление от неизвестен извършител, в случай, че се установи такова.

– Няма коментар и за това дали е извършена сеч на естествена крайбрежна разстителност. От сателитните снимки това е очевидно и е в нарушение на чл. 143 от ЗВ.

– За ваша информация препращаме отговор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, който ясно определя, че в коритото на реката са оформени водоеми в резултат на изземване на инертни материали.

Съгласно действащ ПУРБ за ПВТ Река Потока от извори до град Съединение с код на ПВТ BG3MA500R129, определено в добро екологично състояние, за което откриваме следната мярка:
– Мярка с код PM_9 и код на действие PM_9_2 – Недопускане реализацията на инвестиционни намерения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела в добро състояние

Ето защо, в рамките на компетенциите на БДИБР моля да постановите нови проверка за изясняване на поставените въпроси и да бъдем информирани за предприетите действия.

Молим от БДИБР да получим входящ номер по настоящето питане!

Приложения:

Отговор от БДИБР с изх.№КД-03-95(5)/07.06.2022г.

Отговор на ИАРА по извършена проверка с изх.№:63-00-723/26.05.2022г.

16.02.2019

Отговор на РИОСВ-Пловдив след извършена проверка:

Поздрави,                               
Иван Пандъков       
Председател на Сдружение „Балканка“    

Подобни публикации