mark

Възражение срещу изменение на разрешително по ЗВ за МВЕЦ Баба Цвета

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени и рискови нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, в прикачените файлове да се запознаете с Възражението срещу процесното ИП и с приложенията към него.

С изключение на БДЗБР, възражението е изпратено до останалите получатели просто за информация и за да видят как се раздава публична държавна собственост в условията на превишаване на права от органите на МОСВ, в неследваща се облага, тоест без пари, на трети лица, като същевременно се нанасят тежки финансови щети на държавата.

А после бюджетът бил пред Фалит? Еми пред фалит ще е, къде да е…

Изразяваме и горчиво разочарование досежно изискването на директора на БДЗБР възраженията да били изпращани само на хартиен носител, само на пощенския адрес на дирекцията. В 21-ви век намираме това изискване за неуместно и неекологосъобразно, защото така само се харчат хартии, тоест дървета, НО изискването сме спазили, изпращайки възражението И по пощата, с обратна разписка. Сега Ви го изпращаме и в електронен вид, тъй като вътре има линкове, които ще можете да изследвате по-лесно.  

Моля за входящ номер от само от БДЗБР.

Надяваме се от дирекцията да ни информират за предприетите от тях действия или бездействия по случая навреме, за да обсъдим действията на дирекцията в съда.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С все по-непресъхващо уважение,

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации