mark

Целеви сигнал до министъра на ОСВ за закононарушения, извършени от БДДР, от БДИБР и от РИОСВ Пловдив, и Стара Загора

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми и сеизмичните рискове Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу следните ИП на териториите, имащи нещастието да бъдат „опазвани“ от посочените в заглавието „компетентни“ органи на МОСВ:

В ИБРБУ

1. Кражба на наносни отложения от язовир Копринка.

За процесното ИП се открива становище за допустимост на директора на БДИБР Васил Узунов, който живее за да узаконява кражбите на баластра в поверения Нему РБУ.

Становището иначе не е лошо, но е пропуснато да се посочи, че кражбата попада най-малко на територията на ЗЗ Язовир Копринка BG0000261 по Директивата за птиците, а вероятно и навлиза в ЗЗ Река Тунджа 1 BG0000192

Във връзка с горепосоченото Ви предлагаме да се справите със заповедта за обявяване на ЗЗ Язовир Копринка BG0000261, която можете да откриете тук:

https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000261/BG0000261_PS_11.pdf

Специално за Вас отбелязваме точка 8.13 от заповедта, да си я прочетете най-внимателно, за да видите, че дейностите от процесното ИП са забранени и въобще не виждаме как е възможно да го движите това Чудо? Не Му стигат реките на уважавания г-н Узунов, ами и на язовирите налетя!

2. Поредната кражба на баластра, пардон – чистене на Марица в района на Садово:

За процесното ИП се открива становище на г-на Узунова на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2023/August/%d0%9f%d0%a3-01-291(5).pdf

Във връзка с поредната кражба на баластра отМарица Ви уведомяваме, че сме спечелили подобно дело срещу Вас в АССГ за същата кражба от река Арда. Решението на АССГ можете да откриете на следния линк:

https://sofia-adms-g.justice.bg/bg/1693

Затова няма да сочим нарушенията на РИОСВ Пловдив, съгласувани и от г-н Узунов, за да си ги прочетете и откриете сами!

Предстои да осъдим г-дата Йотков и Узунов и за „чистенето“ на Марица при Цалапица, разбира се! Ако не вярвате, питайте юрисконсулта на РИОСВ Пловдив как мина откритото съдебно заседание в АССГ и за това „чистене“…

3. Мината за волфрам Грънчарица

Становището на г-на Узунова се открива на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2023/August/%d0%9f%d0%a3-01-607(2).pdf

По същество самото становище иначе не е лошо, само не можем да разберем какво Му влиза в работата на г-н Узунов накрая да дава препоръки на инвеститора! Получил е описание на дадено ИП и неговата работа е да го прецени за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН! Нищо повече. Като е недопустимо, казва Недопустимо Е и толкоз! Какво му се обяснява на инвеститора какво да направел и т.н., освен ако не е на заплата и при него, разбира се, което няма да ни учуди въобще.

Немаловажен пропуск също така е, че не е отбелязано въобще, че в района на мината има и деривации на НЕК ЕАД със съответните сервитути, забрани и т.н. Ето защо в прикачения файл можете да откриете самото становище на НЕК по въпроса!

4. Корекция на Татлъ дере

Становището на г-на Узунова се открива на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2023/August/%d0%9f%d0%a3-01-633(2).pdf

Добрата новина е, че този път не са набутали обичайните габиони и габионни матраци. Пропуск намираме във факта, че за укрепването на бреговете в ИБРБУ имат една Мярка, която изисква прилагането на природосъобразни методи за укрепване на бреговете, а не бетони, които се релевират като втора възможност за запълване на геоклетките, укрепващи бреговете.

Между другото, ние знаем какви ги е разправял г-н Узунов на разни срещи с местните хора от Богдан и Каравелово за това, че ний сме били осуетили изсичането на дърветата по Стряма, от което кметът на Карлово искаше да захлеби малко дървен материал, затова ще посочим на г-н Узунов, че тая поредна кражба не я спряхме ние, а я спря МОСВ за да спази закона в едни много, много, много по-добри времена на М-вото!

Прочее, предвиденото в това ИП бетониране на дъното на коритото е в нарушение на чл.143, предложение първо от ЗВ, обаче в тая дирекция освен кражби на баластра и дървесина, познават само бетона!

Да вземем барем да им изкараме един курс по строителни материали, подходящо олекотен и съкратен, като за директори на Басейнови?

В ДРБУ

Като поздравяваме иначе уважаваната г-жа Румелия Петрова за това, че и Тя се е развихрила да „чисти“ реките, предвид множеството подобни становища на сайта на дирекцията, ще Й посочим, че няма начин да настигне г-н Узунов, който е световен рекордьор!

1. Водомерен блок в река Искър

Становище на г-жа Петрова досежно процесния блок се открива на следния линк:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2023/08_2023/01-621_07082023.pdf

Тъй като на никой не му е ясно какво точно значи „водомерен блок“, ние намираме, че г-жа Петрова е пропуснала да релевира становището си и към една мярка от вечния ПУРБ 2016-3030 на ДР с код HY_11 и действие към нея с код HY_11_1, което гласи:

„Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и други съоръжения, препречващи изцяло речното корито“

Не казваме, че процесното ИП предвижда цялостно препречване, а казваме, че подобна забрана не е цитирана в становището!

2. ВЕЦ на подземни води???

Решение на г-жа Петрова досежно увеличаване на параметри за процесния извънземен ВЕЦ се открива на следния линк:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Razreshitelen%20rejim/Saobshtenia%20chlen62a%20ZV/2023/08-2023/RR-02-93.pdf

Възразяваме срещу това решение, тъй като не са представени доказателства, че водовземането няма да надвишава разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, което е забрана, обективирана от законодателя в чл.118в от Закон за водите.

Все пак, не можем да не изразим възхищението си от този ВЕЦ, който не ни е известен, но работи на подземни води. Творческия дух в БДДР никога няма да спре да ни изумява, дори и ако успеят да открият хидроенергиен потенциал в Сахара или на Марс, което очакваме с нетърпение в най-скоро време!

Накрая отново поздравяваме директора на БДЗБР за становището срещу един нов ВЕЦ на Соволянска Бистрица, което Ви изпратихме в предходната кореспонденция.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации