image 2022 06 01 141622496

Сигнал за отравяне на река Лева

|

Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, като например крадене на баластра облечено като „почистване на речното корито“; крадене на баластра от реките и крайречните местообитания представено като строителство на рибарници; изграждане на ВЕЦ-ове представени като рибарници и други подобни, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, Ви информирам за следното.Настоящият сигнал е насочен специално до БДДР и РИОСЯ Враца, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите сигнали и проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вони обекти, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….
Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

До нас достигна сигнал от разтревожени граждани, които са заснели как река Лева след Враца е потекла в млечно бял цвят, като хората обвиняват мандрата „Млечен рай“, а това нас изобщо не ни учудва. Класически пример за мандрите в България.
Прилагаме видео за онагледяване на сигнала. Видеото е заснето на 27.05 в 22 часа.
Моля за незабавна проверка и наказание за нехайството и безотговорното отношение на този ползвател на вода и разбира се възмездие, защото от тази година реката е в специален режим на риболов, хората я зарибяват, а накрая някой се подиграва с усилията им…

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “  

Отговорът на РИОСВ Враца е типичен за българските институции. Не е установено замърсяване.

Подобни публикации