Vec Kalomen 1

Сигнал до ДНСК/РДНСК във връзка с незаконно строителство в река Янтра

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, подавам сигнал до органите на МРРБ срещу ВЕЦ Каломен, построен в коритото на река Янтра.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) ….

Подаваме сигнал за незаконно строителство свързано с изградено водовземно съоръжение в коритото на река Янтра и нови хидроагрегати за производство на електроенергия от ВЕЦ Каломен.

Малко предистория:

ВЕЦ Каломен е става ВЕЦ, наш стар познайник, за който сме изпращали доклад в БДДР за извършено посещение на 25.12.2015г., на който нямаме получен отговор до ден днешен – 7 години (може причината и да е в нас, не знаем). 

С предишно наше посещение и доклада към него може да се запознаете от видеата и снимките, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0121-dam/2015-12-25

Дори няма да коментираме факта, че тогава река Янтра, малко преди град Търново, беше напълно пресушена в участъка на деривационното водовземно съоръжение и сградата на ВЕЦ-а, тъй като това трябва да е обект на разследване от органите на МРРБ. Тук дори няма да стане дума и за това дали има или няма учредено право на строеж и дали такова е било необходимо към правната рамка, при която е построен ВЕЦ-а,  или впоследствие, кога е строен ВЕЦ-а и прочие – неща, които се надяваме да изследвате в хода на процедурата.

На 04.03.2022г., след преглед в регистъра на БДДР се натъкнахме на информация за разрешително №111401113 със срок на действие 20.06.2021г, за което сме подали сигнал до БДДР. В регистъра е записано също така, че БДДР е издала решение № РР-01-16/1.7.2021, с което директорът на БДДР е постановил правилно отказ за продължаване на разрешителното, като бяхме информирани в отговор от БДДР, че актът се обжалва в съда. 

Тук е интересно тълкуванието защо ВЕЦ-ът продължава да работи след като е изтекъл срока по разрешителното, с което е предоставено правото за водовземане/ползване част от водите на река Янтра, а НЕ всичките, видно от снимките по-горе!!! Според нас записаното право на вововземане/ползване в разрешителното е съгласно законовите разпоредби и не е обвързващо с решението на компетентната институция за постановяване на отказ.

/Тук за незапознатите ще напомним, че има случаи с други ВЕЦ, в които инвеститорът е поискал удължаване и компетентните Басейнови дирекции не са се произнесли и до ден днешен (поради явна невъзможност за удължаване в интерес на инвеститора), тупкайки топката, а ВЕЦът си работи – нещо, за което в прокуратурата в Пловдив има образувано производство срещу бившия директор на БДИБР, като според двама прокурори е извършено престъпление по чл. 282 от НК. /

Питаме също така на какво основание му се изкупува произведената енергия от водите на река Янтра и на какво основание той заплаща за водата(както би трябвало да е по закон, ако плаща – също може да се провери)?

Нова информация

Повод за настоящия сигнал до ДНСК/РДНСК е приключилото дело във ВАС, образувано по жалба на  „Станчо Хаджидимитров“ АД срещу решение № 673/07.02.2022 г., постановено по адм. дело № 8713/2021 г. по описа на Административен съд – София-град, с което е оставен в сила акта на директора на БДДР за ОТКАЗ за удължаване на разрешителното. Делото във ВАС приключва със следния текст:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 673/07.02.2022 г., постановено по адм. дело № 8713/2021 г. по описа на Административен съд – София-град.

Решението не подлежи на обжалване.

С решението на съда може да се запознаете от следния линк: https://info-adc.justice.bg/courts

Решението е от 27.06.2022г. Справка с регистъра на АУЕР показва, че ВЕЦ-ът продължава да работи вече 1 година след изтичане срока по разрешителното за водовземане по ЗВ. А както става ясно, е оставен в сила и отказа на БДДР за удължаване.
По интересната информация, с което сигнализираме органите на МРРБ е следната:

Обосновано и правилно административният съд е приел, че титулярът на разрешителното е нарушил условието на разрешителното , чието за действие се иска продължаване , като е нарушението касае по-точно раздела „Схема и технически параметри на съоръженията“, като е изградил нова сградоцентрала без иницииране на процедура по изменение на разрешителното в съответната част пред Басейновата дирекция. правилно съдът се е позовал на нормата на чл. 46а ЗВ, която предписва изменението на разрешително да предхожда издаването на разрешение за строеж.

В случая то било издадено без съобразяване дали намерението на титуляря е допустимо спрямо нормативната уредба в областта на управление на водите и Плана за управление на речните басейни.

От изложеното по-горе считаме, че инвеститорът е изградил изцяло нови съоръжения(сградоцентрала и хидроагрегати) без да е провел необходимите процедури за допустимост, като считаме също така, че с оглед на това, че ВЕЦ-ът ппопада в Натура 2000 хабитат, защитена зона Река Янтра (BG0000610), процедурите по ЗООС и ЗБР също са били задължителни(нещо, което дори не е споменато, както знаем).

В резултат на горното считаме, че са налице основания за обявяване нищожността на издадените актове и премахване на всички незаконно постройки.

Молим от РДНСК и ДНСК да получим входящ номер по настоящия сигнал!

Молим да ни информирате за направения преглед и взетите решения по настоящия казус.

До органите на МОСВ. Молим да извършите пълна проверка на ВЕЦ Каломен и в случай, че установите сериозни нарушения по Закона за водите, ЗООС, ЗБР, не само да изготвите АУАН, особено ако става въпрос за неосигуряване на минимален отток след водовземното съоръжение, както е видно от снимките по-горе, да подадете сигнал до прокуратурата на РБ за извършено престъпление по чл. 278в от НК. Ако не го направите, ние ще отидем на място, ще го снимаме и тогава сигналът за извършено престъпление ще е по чл.278в от НК за ВЕЦ-а и по чл. 282 от НК за всички, които са го допуснали!!!
Надявам се също така съзнавате, че ново разрешително за тази централа не може да бъде издадено, тъй като има пълна забрана за ВЕЦ в Защитена зона река Янтра. Следователно предлагаме да се издаде Заповед, като се създаде и нужния имиджов ПР за органите на държавната администрация и ВЕЦ Каломен демонстративно бъде съборен.

Поздрави,   
Иван Пандъков       
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации