mark

Сигнал ВЕЦ Каломен на р. Янтра

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам информация от извършен преглед на регистрите и установеното за ВЕЦ на територията на БДУВ-ДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….

Настоящият доклад е насочен специално до БДДР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

От миналата година е налице един прецедент, а именно от една страна изтичане на разрешителни за действащи ВЕЦ, а от друга страна – невъзможност да им се удължат действащите разрешителни поради текстове в наредбата за ползване на повърхностни води, целящи да въдворят ред в създадения иначе хаос, поради явно несъответствие с правния мир, а именно липсващо учредено право на строеж в земя публична държавна собственост, което напрактика лишава от предмет самото разрешително, тъй като лицето, на което са дадени права за водовземане няма смисъла на Възложител съгласно текстовете на чл. 161 от ЗУТ, освен това, решенията по глава шеста от ЗООС също са лишени от предмет, тъй като и за тях се изискват подобни права от край време. Тук дори няма да споменаваме случаите след 2007г. и бруталното погазване на ЗБР. И както знаем, въпреки че процедурата е била винаги пределно ясна, което се доказва и с факта, че за 3 ВЕЦ тя е била спазена, нещо което се потвърждава вече и от 3 съдебни състава, единият от които е ВАС, както и това, че в момента се водят разследвания срещу 155 ВЕЦ-а на територията на страната, за които по проверка на прокуратурата е установено, че са налице данни за неспазване на действащата законова уредба, при което например в съда в Смолян, след 2 приключили с решения за нищожност на разрешителните за строеж вече има внесени още 4 протеста, срещу разрешителни за строеж на ВЕЦ, от ОП Смолян в АС Смолян, тя е била тотално потъпкана.

Повод за настоящия сигнал е факта, че след като миналата година се натъкнахме на това, че БДИБР позволява на ВЕЦ Лесето и ВЕЦ Буйновска да продължават да водовземат с изтекло разрешително, в нарушение на всякакви правни норми, за което вмомента се изготвя обвинителен акт в ОП Пловдив срещу бившия директор Никола Кърнолски, след като хванахме преди 3 седмици ВЕЦ Ботуня да пресушава по брутален начин река Ботуня, БДДР също го хванаха да „неосигурява минимални водни количества“ и да работи, но без коментар по темата, че ВЕЦ Ботуня също от половин година работи без разрешитлено за водоползване, нещо, за което ги бяхме предупредили и нещо, за което ще имаме честта да информираме компетентните институции, започнахме проверка на данните от регистрите на басейновите дирекции и разрешителните за водовземане/ползване на ПВО за производство на електроенергия.

ВЕЦ Калето

ВЕЦ Калето е наш стар познайник, за който сме изпращали вече доклад в БДДР, на който нямаме получен отговор до ден днешен – 7 години (може причината и да е в нас, не знаем). С предишно наше посещение и доклада към него може да се запознаете от видеата и снимките, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0121-dam/2015-12-25

Дори няма да коментираме факта, че тогава река Янтра малко преди град Търново беше напълно пресушена в участъка на деривационното водовземно съоръжение и сградата на ВЕЦ-а. Тук дори няма да стане дума и за това дали има или няма учредено право на строеж, кога е строен ВЕЦ-а и прочие.

Преглеждайки регистъра на БДДР обаче се натъкнахме на информация за разрешително №111401113 със срок на действие 20.06.2021г. В регистъра е записано също така, че БДДР е издала решение № РР-01-16/1.7.2021, с което директорът на БДДР е постановил правилно отказ за продължаване на разрешителното (по неизвестни за нас причини, които може и да не са свързани с резюмето в началото).

Това, за което обаче сигнализираме е, че по данни от регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие тук https://portal.seea.government.bg/bg/Guarantees/IssuedGuaranteeRegister, ВЕЦ Каломен продължава да произвежда електроенергия, след 01.07.2021г.

Г-н Димитров, ето защо, молим да наредите проверка и при установяване на несъответствия между правния мир и работата на централата, да издадете заповед за спиране водовземането от река Янтра, тъй като едно от условията в разрешителното е срокът на действие, а той е напълно потъпкан, както е потъпкана и заповедта за отказ от удължаване.

Моля да ни информирате за предприетите действия или за невъзможността да спазите правомощията си в рамките на вашата компетентност по Закона за водите.

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка „

Подобни публикации