mark

Празничен доклад на сдружение Балканка до МОСВ, БДДР и НЕК ЕАД досежно каскада Петрохан и усилията за спазване на закона от НЕК ЕАД, без да се прекалява, разбира се

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че на 05.11.2022 извършихме още една проверка на канал Искрецки и на канал Сребърна-Гински на каскадата Петрохан.

Проверката се състоя при хипер свръх маловодие, тъй като от поне месец и половина по Петроханското плато не е паднала нито една капка дъжд.

Установи се следното:

По деривационен канал Искрецки НЕК ЕАД оперира при пълно спазване на закона, тоест не взима вода при супер маловодието. Вследствие на това не се е случило нищо фатално, никой не е фалирал все още, каналът си е там, Среченска бара продължава да пращи от вода в началото на ноември след месец и половина без капка дъжд…, а планетата продължава да се върти най-нормално също така…

Снимахме с дрона на сдружението, който е доста хубав, Студената река над понора как си тече с намален дебит и потъва там, където трябва, снимахме и Воденичната река, че е пусната, на Перачка бара почистихме една „екологична“ тенекийка на НЕК, с която те си въобразяват, че осигуряват екологичен отток според себе си и т.н.

Обръщаме внимание на НЕК ЕАД, че на главното водохващане на Студената /на Делена вода/ те са вдигнали савака с тринайсет сантиметра, с което осигуряват минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост, НО по нашите хидравлични изчисления трябва да го вдигнат с още 17 сантиметра, за да гарантират и минималния екологичен отток до 10% от средномногогодишното водно количество към точката на водовземането. Молим, да бъдат така любезни да си довършат доброто дело както трябва.

Изпълнени с необоснован, преждевременен ентусиазъм проверихме и частта от Сребърна-Гински, която стига до Гинска река и водохващане Боище.

Само за сведение на НЕК отбелязваме, че и Гинска захранва изворите на Искрецка, след като потъне в с. Гинци, както и че по сведение на стари хора от Гинци, преди каскадата Петрохан Гинска никога не е пресъхвала между Гинци и Годеч. Намалявала е, след като част от нея потъне в Гинци, НО не е пресъхвала!

На Сребърна-Гински установихме, че на старите водохващания, без Боище, продължават да си киснат едни мижави „екологични“ тенекийки, които представляват необосновано недооценяван от нас принос на НЕК в осигуряването на минималния допустим отток. Има се предвид приносът им в световната практика, а не нещо друго – локално или регионално.

Причината е, че повечето от тенекийките са загубили форма поизкривени, а и без това не вършат работа, защото дори и да работеха, по тях може да премине много малка част от водата дори дори и при маловодие, когато трябва да преминава цялата вода над решетките.

Все пак, установихме, че и на Боище НЕК, след известни колебания от доста години, също са турнали подобна „екологична“ тенекийка, която е с широчина около 5% от широчината на решетката. Преди нея я нямаше и не се пускаше нито капка вода, а сега при маловодието се изпускат около 5% от минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост, колкото реално течеше в реката при проверката ни по време на бруталното маловодие вчера. Тоест, ние намираме „екологичните“ тенекийки на НЕК за крайно недостатъчни засега и призоваваме за още малко усилия.

За всичко гореописано можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/0211-dam

Няма да крием, че Цел на цялото упражнение беше да покажем Студената река и понора, в който тя потъва към карста на Искрецка,

И че реката все пак тече при хипер-свръх маловодие, когато НЕК ЕАД не я краде всичката горе на водохващанията, както направиха през август 2022

Догодина, ако пак изчезне Искрецка, пак отиваме с дрона, пак снимаме реката и понора сухи като барут и че под водохващанията не изпускат вода И

…споровете приключват, а на виновните лица ще им бъде търсена наказателна отговорност, включително и на „спелеолозите“, „сеизмолозите“ и прочее творения на природата от МОСВ и БДДР, които при кризата в Своге три дена се ослушваха, преди да се пусне водата!

В заключение поздравяваме НЕК ЕАД за това, че по Искрецки канал спазваха закона и ги приканваме да направят същото навсякъде. И да не забравят да вдигнат савака на Студената с още 17 сантиметра, преди да е падна снегът, разбира се.

Накрая молим от НЕК ЕАД да ни изпратят входящ номер.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации