3 1

Пореден сигнал за багери в река Марица

|

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и инспектората на МОСВ.

Разтревожени граждани споделиха в социалните мрежи видео за багери, които копаят в основното русло на река Марица в района на устието на река Мечка. Същата онази река Мечка, с която Ви занимавахме преди година/две, че бива тотално убита от някакъв замърсяващ я канал, идващ от пречиствателната на град Първомай и същата онази Мечка, която пък някой ѝ помогна да пресъхне миналата година, за което също сме сигнализирали. Иначе, нали, Натура зона има и по двете реки.

Видеото с багери в река Марица е качено на 22.02.2024г. във фейсбук. За улеснение го споделяме качено и в нашия Youtube канал, като умишлено ще запазим анонимността на снимащия: https://www.youtube.com/shorts/yLsvDXEwctY

От видеото се виждат два багера на левия бряг на реката, единият се намира на границата на водата, но на брега, а другият – нагазил на дълбочина около 2м, буквално до прозорците и копаещ основното русло, като се вижда, че лопатата влиза на поне 5 метра дълбочина. Какво търси там не се знае, но едва ли в основното русло на река Марица има толкова голямо количество „динамичен запас“, както обичат да се изразяват компетентните институции.

Брегът зад багерите видимо е напълно унищожен!

Направихме справка в регистъра на разрешителните за ползване на повърхностни води в сайта на БДИБР. В района открихме едно единствено разрешително с много интересен обхват на действие.

И тъй като видяхме толкова много нарушения на пръв поглед, без да разполагаме с цялата картина, с настоящия сигнал се обръщаме и към Инспектората на МОСВ. Моля да се преразгледат издаденото разрешително, защото ето какво установихме:

На ред 200 в регистъра на издадените разрешителни за ползване на повърхностен воден обект е записано разрешително №32150175 от 23.12.2022г. с краен срок на действие 31.12.2025г., с титуляр един наш общ познайник – фирма „ВЕНИГАЗ“ ЕООД.  Разрешителното е издадено за:

– Водно тяло BG3MA350R212 – р. Марица от вливане на р. Омуровска до вливане на р. Сазлийка.
– Наименование на обект – Полуостров № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, каквото и да означава това
– Цел – ИЗЗЕМВАНЕ на наносни отложения
– Режим – Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издавана заповед на Министерство на земеделието.
– Населено място – с. Крушево, град Първомай.
– Координати -координатите в регистъра са напълно сгрешени и са на точка в нивите, нямащи нищо общо с реката.
– Дължина – 3411m
– Площ – 211391m2
– Разрешено количество – 372000м3/година

Първо, от данните по разрешително в регистъра, изобщо не става ясно къде е разрешения участък. Координатите са крайно неточни. С оглед това, че е записано село Крушево се придържаме към землището на слео Крушево. Дори елементарна сметка след замерване по Google earth показва, че въпросната площ на разрешено ползване се разпростира върху цялото корито на река Марица, за конкретното водно тяло, със средна ширина 60м в участъка от устието на река Омуровска(ляв приток на Марица), което е точно под село Крушево, до устието на река Мечка(десен приток на Марица) в землището на град Първомай. Това според нас е противоречие на описанието за 8 броя полуострови, каквито не се виждат на никакви сателитни снимки в участъка. 

Вижда се започнало естествено нагъване на реката в земи, които са далеч от всякаква ценна инфраструктура, а това е възможно най-полезното нещо за една река – хоризонталната ерозия означава, че тя няма да се вкопае, а това означава, че ще се поддържа относително постоянно и нивото на подпочвените води. Това ще доведе до понижаване скоростта на водата, което ще има отношение към вредното действие на водите. В участъка се наблюдава също така значително количество крайречна горска растителност, която обаче, видно от снимките, е напълно унищожена в зоната на работа.

Това дали става въпрос за дейности в рамките на същото разрешително, оставяме да провери компетентната БДИБР. Според нас, ако действието е срещу устието на река Мечка, както е описал авторът на клипа, участъкът попада извън разрешения участък по разрешително, измерен от устието на река Омуровска.

Нека да разгледаме разрешителното и дори да предположим, че става въпрос за същото, защото всичко останало със сигурност би означавало, че сме свидетели на незаконна дейност без разрешително.

Една елементарна сметка показва, че ако в тези 211391м2 се копае до 1,5м дълбочина, то разрешеното общо количество е около 317хил м3, което е по-малко от разрешеното годишно ползване с около 60 хил м3. Видимо и от снимките, се копае във фарватера на реката с работна лопата до най-малко 5м при дълбочина от около 2м на водата. Какво общо има фарватера с „полуострови“ на нас не ни е ясно. Излиза обаче, че при техническа възможност, на титуляра му е разрешено да изгребе повече, отколкото са параметрите на разрешителното и то само за една година. Ами какво ще прави през останалите 3 години? Реката едва ли ще успее да възстанови запасите върху цялата площ, която пак подчертаваме, при записаната дължина обхваща цялото водно течение, от бряг до бряг, от устието на река Омурска до последния меандър преди устието на река Мечка.

По интересното е, че съгласно закона за водите, чл.143 забранява:

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;….

От снимките виждаме копаене под разрешената дълбочина на фарватера на реката и основно русло, както и напълно унищожени брегове.

Реката в участъка попада изцяло в Защитена зона река Марица BG0000578 по директивата за хабитатите и река Марица – Първомай по директивата за птиците.

Съгласно заповедта за обявяване на ЗЗ Марица – Първомай, обн. ДВ бр.21, 2007г., е забранено:
„- Намаляване на площта на крайречните гори от местни дървесни видове“

Видно от снимките имаме повод да смятаме, че тази точка от заповедта за обявяване на ЗЗ е нарушена.

Съгласно чл. 118з от Закона за водите:

Чл. 118з. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:1. където наносните отложения са разположени след язовирни стени или бентове на 500 м надолу по течението на реката или до първия непресъхващ приток, когато той е на разстояние повече от 500 м от съоръжението;

В участъка след река Омурска има изградено хидротехническо съоръжение, видно и на сателитната снимка, приложена по-долу.

5 1

То се намира точно под село Крушево и след вливането на река Омурска. Представлява бент на реката при ПСОВ Марица – Крушево. Разстоянието от устието на река Омурска до бента е 460м, а до вливането на река Мечка няма други непресъхващи притоци, видно от всички карти. Това означава, че целия участък от река Омурска до устието на река Мечка не би трябвало да се издават разрешителни за изземване на наноси. По този въпрос, наскоро спечелихме дело и в АС София град  – случаят с река Марица край Цалапица – Решение номер 6060/ 16.10.2023 г. по дело 2290/2023 на сдружение Балканка срещу писмо NoО.-3067-9/29.12.2022г. на директора на РИОСВ Пловдив, което съдът отмени.

2. на по-малко от 500 м преди и след:
а) пункт за мониторинг на повърхностните води или пункт за мониторинг на количественото състояние на подземни води, разположен в близост до реката;
б) изградени хидротехнически съоръжения;

3. където са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а;

4. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване;

Реката в цялото водно тяло попада в зона от мрежата Натура 2000 река Марица по директивата за хабитатите, извън урбанизирани територии и далеч от ценна инфраструктура.

Не на последно място, съгласно определения режим, действието е разрешено „Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издавана заповед на Министерство на земеделието“

Съгласно Приложение 1 към чл. 32, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури, от 15.02 до 30.04 се въвежда забрана за улов на щука в периода на нейното размножаване. Щуката е местен вид от ихтиофауната, характерен за река Марица в участъка след град Пазарджик.

Други представители на местната ихтиофауна, за които се въвежда забрана по ЗРА са:

– распер – от 01.03 до 30.04
– бяла риба – от 15.03 до 15.05
– пролетно-лятно размножаващи се риби – всички шаранови риби, европейски сом и други – 15.04 до 31.05

Това означава, че всякаква дейност в този период би била нарушение на режимите на ползване, утвърдени с разрешителното, което разглеждаме.

По случая е изискана проверка от БДИБР, Инспектората на МОСВ и РИОСВ Пловдив, като ще информираме допълнително за предприетите действия.

На този линк можете да изгледате репортажите с кражбите на баластра от река Марица, отразено в предаването Следите остават по БНТ :
https://balkanka.bg/кражба-на-баластра-по-река-марица/

Подобни публикации