МОСВ 2

Покана за сътрудничество между сдружение Балканка, МОСВ и МЕ за овладяване на хидроенергийния потенциал на река Дунав и поправка на явна фактическа грешка

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми и сеизмичните рискове Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

1. От името на сдружение Балканка отправям официална покана до органите на МОСВ и МЕ, за сътрудничество с цел да Я овладеем най-после тая река Дунав, която има нахалството да тече най-безплатно /все още/ покрай границите на територията. Повод за поканата ни дава следната публикация:

https://3e-news.net/bg/a/view/46324/euronews-planovete-na-bylgarija-i-rumynija-za-2-novi-dunavski-vec-porajdat-ekologichni-i-jadreni-strahove?fbclid=IwAR1Bmy1IjoXQENqhp1wNf0utwwjP36N902qYE-0tfQQ9pC-FYBbqlEChER8

Та от тази публикация се разбира, че Вий, уважаеми, едва ли не ще започнете да строите Никопол-Търну Магуреле почти утре.

Във връзка с това Ви уведомяваме, че възнамеряваме да окажем Съпротива, каквато не сте и сънували. Вече би трябвало да имате достатъчно опит, например с язовир Яденица или пък с проекта Fast Danube, за да сте наясно с необятните ни възможности да тургаме прът в спиците на Вашите иначе нелоши идеи в името на „прогреса“ на подобни ИП. Ако не ни вярвате, моля, идете и вижте докъде стигна реализацията на проекта Fast Danube или пък строежът на язовир Яденица…

Все пак сме длъжни да подчертаем, че проектът Никопол – Търну Магуреле е поне хиляда пъти по-глупав от всичко останало, с което сме се сблъсквали досега от Ваша страна и не е никак случайно, че Бай Тошо навремето се отказа да го строи.

Ето защо, в израз на добрата ни вола и с цел избягване на поредната Излагация в международен аспект, изразяваме готовност да участваме в многостранна, международна Кръгла Маса по темата, в случай че Вие решите да я организирате. Точно както стана и с проекта   Fast Danube в едни много по-добри времена на МОСВ, на Масата ще Ви запознаем с всички непреодолими препятствия пред хидровъзлите, а и пред всеки друг Ваш проект по Дунава, за който бихте могли да се вдъхновите, тъй като Вие не ги знаете препятствията.

Както и на Масата за проекта Fast Danube, би било много хубаво да участват всички заинтересовани страни от двата бряга на Реката, за да се разбере най-после Защо Дунав не трябва да се пипа! Още повече че напоследък Вий пак се дали фалшиви надежди на братската румънска страна за тия хидровъзли, както си личи от статията.

Разбира се, че има и алтернатива – Вий да продължите с обичайното си, добре познато упорство да не се съобразявате, а после ний да уведомим обществеността у нас и всички международни органи и конвенции в обичайния за нас стил. Това нещо ще сторим в най-подходящия момент, когато сте доста напреднали с процесите, но се страхуваме, че този път репутационната щета ще бъде невъобразима наистина, защото ще се окаже, че пак сте излъгали и обществото у нас, и европейските администрации и финансови институции, в което доста Ви бива – признаваме Ви, докато ние не се намесим за пореден път.

Ето защо, Моля да ни уведомите в разумен срок кога и къде ще бъде Кръглата маса, като подчертаваме, че Тя трябва да се състои в София, поради огромната ни заетост и липсата на финанси – ние ще Ви правим услуга все пак, а не Вие на нас.

2. Явна фактическа грешка.

По повод вчерашния ни доклад, Ви уведомяваме, че сме допуснали явна фактическа грешка в случая с кражбата на наносни отложения от язовир Копринка и коленопреклонно молим за извинение!

Грешката се състои в това, че защитените зони Река Тунджа 1 и Язовир Копринка не са по Директивата за птиците, а са по Директивата за местообитанията. Това значи, че те са и зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, точка 5 от ЗВ, а това пък значи, че в ПУРБ 2016-3030 на ИБР има мярка с код HY_7 и действие към нея с код HY_7_1, което забранява изземването на наносни отложения от язовири в такива зони.

Надяваме се да имате това нещо предвид, ако случайно решите да продължите да нарушавате законите на страната и собствените си ПУРБ-ове.

Моля от МОСВ и от МЕ да ни изпратите входящи номера за поканата за Кръглата маса за Дунава и в спешен порядък да я организирате!

Ако няма да я организирате, моля да получим отказа Ви в писмен вид, защото той ще ни трябва за последващата кореспонденция с други органи и институции.

Използвам случая да Ви уведомя също така, че по случая Яденица ще информираме европейската прокуратура, за да изследваме въпроса: Как така с европейски средства са финансирани всички процедури за процесния язовир, тоест за Национален обект, който не е оценен спрямо две защитени зони от Натурата, които първо си бяха предложени, а впоследствие и определени за включване в мрежата?

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации