Възражение

Отлично мотивирано възражение на сдружение Балканка срещу процедура по реда на ЗООС срещу бъдещ в минало време ВЕЦ на Чепинска река /Ели дере/

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

Моля, в прикачения документ да се запознаете с поредното наше отлично мотивирано Възражение!

Прикачили сме и едно становище за допустимост на директора на БДИБР – всеизвестният г-н Узунов, за което става дума във възражението.

Моля, от МОСВ и РИОСВ Пазарджик да ни изпратите входящи номера на възражението!

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София


ДО:
Директора на РИОСВ Пазарджик
г-н Костадин Гешев

Копие до:
Министъра на околната среда и водите
г-жа Юлиян Попов
Директора на БДИБР
г-н Васил Узунов
Директора на „Напоителни Системи“ ЕАД
г-жа Снежина Динева
Областният Управител на област Пазарджик
г-жа Валентина Кайтазова

КОМПЛЕКСНО ВЪЗРАЖЕНИЕ

Против:   Инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на МВЕЦ на река Чепинска в землището на с.Варвара с ЕКАТЕ 10104, община Септември, област Пазарджик, с кандидат за възложител „Лео Газ 80“ ЕООД                       

Подател:             Сдружение „Балканка”, гр. София, ул. Челопешко шосе №26          

            Уважаеми дами и господа,

Във връзка с обява на сайта на РИОСВ Пазарджик за процесното ИП смирено  Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу реализацията на този МВЕЦ!

Същата намираме за незаконосъобразна, нецелесъобразна, в противоречие с материално правните разпоредби и административно производствените правила, поради което настояваме процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и по чл.31 от ЗБР да бъде прекратена незабавно!

С обявата на РИОСВ Пазарджик можете да се запознаете от следния линк, с дата 25.01.2024г.Обявления за инвестиционни предложения по чл.4, ал.2:

https://new.riewpz.org/upload/_documents/uved_2024_004.pdf?fbclid=IwAR0H5xd6dHvm0e9uhSOfT7dWh8vwOX9zfZzNJFeoR9mZkD2HJKOYJxaagKQ

I. Незаконосъобразност на процесното ИП:

1. Предстоящо нарушение на материално правните разпоредби и административно производствените правила.

            Съгласно волеизявление на кандидата за възложител от стр.2 от описанието на процесното ИП в процесното Уведомление, водохващането Му твърде безгрижно попада в имоти №№ 10104.48.216 и 10104.48.216. Процесните имоти се откриват в кадастъра и изглеждат така:

            Пак според кадастъра тези ПИ са с вид собственост: държавна, публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП водно течение, река.

И сега – нарушенията:

            На първо място тук отбелязваме, че дейностите ще се извършват в два ПИ, които са публична държавна собственост. В описанието на ИП към процесното Уведомление никъде не се откриват данни, и кандидатът за инвеститор не е представил документи, доказващи че Той има права да строи каквото и да било в цитираните от него имоти, публична държавна собственост.

            Тези най-важни документи трябва да са представени, защото те биха били правното основание желаещият кандидат да се третира като Възложител по смисъла на ЗООС, а и на ЗВ. Следователно, засега не са налице данни кандидатът да отговаря на определението за възложител от § 1, точка 20 на ДР на ЗООС, той не съществува в правния мир като възложител на процесното ИП и не може да бъде третиран като такъв от компетентните органи, а от това обстоятелство следва, че процедурата на РИОСВ Пазарджик не трябва да стартира въобще, а трябва да се прекрати моментално.

            Разбира се, тези документи са необходими и за да удостоверят съгласието на държавата – собственик на процесните имоти, които ще бъдат засегнати от строителството и от завиряването, защото това е задължително условие за издаване и на разрешителните по ЗВ, не че директорът на БДИБР не би си затворил очите, ако е дълбоко уважавания от нас г-н Васил Узунов все още…

            На второ място посочваме, че без гореизброените доказателства, по смисъла на чл.60, ал.3, т.4, във връзка с чл.79 от ЗВ, БДИБР не би трябвало да разглежда процесното ИП въобще и не може да издаде становище за допустимост без правно основание, на несобственик или на лице без учредено право на строеж в чужд имот, без лицето да е представило никакви документи за съгласието на собственика на имотите, които ще бъдат засегнати от строителството и от завиряването, а са публична държавна собственост!

            По горните две причини ние считаме, че уведомлението за процесното ИП въобще не трябва да се изпраща на директора на БДИБР за становище за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН, защото потенциалното становище на директора на БДИБР иначе може и да е положително, познавайки до болка устойчивите практики на г-на Узунова!

            Кандидатът не е собственик на имотите в речното легло, в които възнамеряваше да строи, нито има каквито и да било вещни права върху тях по реда на специален закон и не съществува в правния мир за нито един от държавните органи!

Прочее, тук уточняваме, че решението за учредяване на възмездно право на строеж по смисъла на член 62, ал.1 от Закона за енергетиката се издава от Министерски Съвет, а не от областния управител, да не вземе пък той случайно да превиши правата си в неследваща се облага за кандидата.

2.   Незаконосъобразност и нецелесъобразност

2.1. Водохващането на процесното ИП щеше да попада в коритото на река Чепинска /Ели дере/ и щеше да е разположено на около 962.63 метра от водохващане „Грохача“ към НК „Грохача“ на Напоителни Системи ЕАД.

            Според волеизявление на директора на БДИБР, обективирано в негово становище за допустимост № ПУ-01-169(1)/27.03.2020г., дружеството НС ЕАД разполага с разрешително за водовземане № 0261/25.11.2004г от бент Грохача. Това становище за допустимост е издадено в рамките на процедура по реда на ЗООС и ЗБР за ИП с цел „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване речното легло на река Чепинска при с.Варвара.“ Възложител на това ИП трябваше да е бил областния управител на област Пазарджик…

            Правният извод, който се налага, е, че аварийното възстановяване е трябвало да се състои някъде през 2020 година, защото е аварийно!

            От друга страна, в уведомлението на процесното ново ИП, срещу което възразяваме така добре мотивирано тук, пише, че тъй като водохващане Грохача било в аварийно състояние, кандидатът бил имал желанието да поеме ангажимент да извърши ремонтни работи и да укрепи и стабилизира изцяло прага за негова сметка…

            Като поздравяваме кандидата за благородните Му намерения и, имайки предвид, че по Ели дере има и други бентове, които Той би могъл да реши да се засили и тях да ги укрепи, се налага да посочим на Него и на компетентните държавни органи, че тези бентове или си имат известен собственик, или пък собственикът им е неизвестен.

            Съгласно член 137 ЗУТ, такива подобни бентове представляват строежи от Трета категория, строежи представляват и техните реконструкции и основни ремонти. Следователно, кандидатът да инициира и осъществи този вид строежи, състоящи се от каквито и да било реконструкции на съществуващи бентове, пак трябва да има съответни вещни права, независимо дали собственикът на съществуващите строежи е известен, или не е. В първия случай собственикът трябва да учреди вещни права на несобственика да извърши новия строеж, тоест реконструкцията за своя сметка, или да възложи на кандидата за ВЕЦ-а с договор осъществяването на реконструкцията, а във втория случай собственикът първо трябва да бъде открит и после да учреди същите вещни права и/или възлагането, което НЕ МОЖЕ да има нищо общо с бъдещия в минало време нов малък ВЕЦ!

            Доколкото в гореспоменатото Становище за допустимост № ПУ-01-169(1)/27.03.2020г. на директора на БДИБР за аварийното възстановяване, като възложител е посочен областният управител, налага се правен извод, че съществуващият бент Грохача е държавна собственост също така.

            Следователно се оказва, че в процесното Уведомление не са представени никакви доказателства, че кандидатът за възложител на МВЕЦ-а има права или пък възлагане да осъществи и реконструкцията на бента, предоставени от областния управител, като подчертаваме, че областният НЕ МОЖЕ да възлага реконструкцията на бента като условие за изграждане на друг строеж, на друго място в реката, тъй като става дума за два отделни и нямащи нищо общо помежду си строежа.

            Горното се потвръждава от факта, че новото водохващане се намира на около 962.63 метра и няколко милиметра от водохващане „Грохача“, управлявано от НС ЕАД.

            Също така ние установихме, че като се нанесат двете точки на бъдещото в минало време водохващане за новия МВЕЦ, те не се намират „в непосредствена“ близост от бент Грохача, както се твърди на стр.3 от Уведомлението, а са на 962.63 метра от този бент. Това става видно от следната карта:

            В този смисъл, като поздравяваме кандидата за МВЕЦ-а за иначе благородните намерения, ние намираме, че те засега са неосъществими, в противен случай ние сами щяхме да предложим на компетентните или не органи да одобрят ИП-то Му само в тази Му част.

            Ето защо сега настояваме пред областния управител на Пазарджик в авариен порядък да вземе сам да си реализира Инвестиционното Предложение за „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване речното легло на река Чепинска при с.Варвара.“ Това действие очевидно е аварийно необходимо, за да не стане аварийна навалица от безброй кандидати-несобственици да реализират същото нещо за тяхна сметка.

            Ако областният управител на област Пазарджик не може да намери средства за това аварийно ИП, молим, да не се колебае да влезе във връзка с нас, за да му намерим средствата от Междуведомствената Комисия за Възстановяване и Подпомагане, където имаме много приятели!

            Не на последно място сочим, че никъде в процесното Уведомление за малкия ВЕЦ не се откриват документи, удостоверяващи съгласието на Напоителни Системи ЕАД някой да им реконструира водохващането като условие да си построи МВЕЦ някъде надолу по Ели дере.

2.2. Непостигане целите на Закона за водите

            На показаната по-горе карта ясно се вижда, че процесният, бъдещ в минало време МВЕЦ се намира на 962.63 метра от бент Грохача. Видно е също така, че между този бент и новото водохващане няма нито един приток на Ели дере, а това означава, че процесният МВЕЦ не трябва да работи през напоителния сезон – от април до октомври включително, когато на Грохача се отнемат водите за напояване, иначе изискването за минимален допустим отток в реката по чл.116, ал.2 от ЗВ ще бъде нарушено, тъй като МВЕЦ-ът би отнемал води от минималния допустим отток, който ще тече под бент Грохача през напоителния сезон. Това означава, че новият МВЕЦ щеше да е допустимо да работи само през периода ноември-март, тоест само пет от най-маловодните месеци през годината, и то при положение че разрешителното на НС ЕАД не допуска водовземане за някакви други цели и извън напоителния сезон.

            Също така информираме кандидата, че по смисъла на член 50, ал.4 от ЗВ водите за напояване се осигуряват с предимство пред водите за производство на електроенергия, да не би кандидатът да е излъган и да си е въобразил обратното. 

            Отбелязваме това обстоятелство само за да уведомим кандидата, че някой брутално го е излъгал за потенциалните ползи от този МВЕЦ и за евентуалната невъзвръщаемост на инвестицията, още повече че и хидроложките данни, свързани с водни количества, са много повече от силно надценени. Това е така, тъй като оттокът на Ели дере към лелеяната нова точка на водовземане е силно повлиян от множество водовземания по цялото поречие на Рибна /Балък дере/ – Бистрица – Чепинска и т.н. – една и съща река с няколко имена, като например водохващането за язовир Батак на Балък дере и множество други водохващания по всичките  притоци над Велинград с най-различни цели, включително и питейни.

            В този смисъл, може да се окаже така, че застроеното водно количество наистина да е 4.5 м3, което значи минимално водно количество 0.45м3 под новото водохващане за МВЕЦ, които изобщо ги няма там в реката при точката на водовземане в месеците на маловодие от ноември до март, още повече че под Велинград тя няма нито един съществен приток, а водохващането на НЕК ЕАД на Балък дере не изпуска нито една капка вода в същия период.

            За този ВЕЦ просто няма вода, за да има с какво да работи, и той никога няма да се изплати!

ВАЖНО:

            На теория не е невъзможно кандидатът да е имал предвид някакъв друг бент или праг за напояване, а не Грохача, тъй като на сателитните изображения се вижда някакъв бързей непосредствено под точките на водохващането на процесния ВЕЦ, който може и да е на друг бент.

            Това ще го проверим в най-скоро време, но то няма никакво значение по принцип за посочените от нас нарушения и несъответствия, с едно изключение – ако наистина се окаже, че новият бент е над някакво друго водохващане за напояване, процесното ИП би било още по-недопустимо, тъй като биха се отнемали води, които трябва да се използват за напояване и са с предимство пред намеренията на кандидата!

ИСКАНЕ до министъра на ОСВ и до директора на РИОСВ Пазарджик

Уважаеми дами и господа,

            Въз основа на гореизложеното, настояваме процедурата на РИОСВ Пазарджик по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР  за процесното ИП изобщо да не стартира и да не се процедира към БДИБР за становище за допустимост, за да си спестим взаимните бъдещи мъки с директор Узунов, очаквано много повече негови, отколкото наши. Разбира се, ако процедурата все пак е стартирала, тя трябва да се прекрати моментално!

            Също така ние намираме, че е крайно време всички РИОСВ у нас да проверяват Уведомленията на инвеститорите за цитираните от нас тук несъответсвия и липсата на права, преди да ги публикуват пред разтревожената общественост, с цел процесуална икономия на подобни усилия, като нашето тук засега, а и за в бъдеще на самите компетентни органи.

            Накрая моля, директорът на РИОСВ Пазарджик да ни уведомява на всеки етап за предприетите от него действия или бездействия по случая, за да го похвалим или не пред разтревожената общественост и, евентуално, да предприемаме или не бъдещи съвместни процесуални действия по реда на АПК от общ интерес….

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София
Дата 31.01.2024г.                                             Член на УС:

Подобни публикации