PRILOJENIE No1

Настойчива Покана от сдружение Балканка за спазване на законите от МОСВ, БДИБР и РИОСВ Пловдив, и до областния управител на област Пловдив, и против поредното „почистване“ на Марица, с искане по ЗДОИ до БДИБР

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени и рискови нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви Молим учтиво, да спазвате закона за Водите и по-специално чл.118з, за участъка по река Марица от бент Полатово на Напоителни Системи ЕАД, до вливането на река Въча!

Моля също така от БДИБР да се запознаят с искане по ЗДОИ по темата в прикачения файл!

Тази специална покана се налага във връзка с факта, че ние се сетихме освен за „почистването“ в землището на Цалапица от предходната ни комуникация с Вас, за още едно „почистване“, срещу което имахме удоволствието да обменим мнения преди около три години. Става дума и за „почистването“ в района на гр. Стамболийски – от моста надолу, където имахте благородните намерения да изземете грубо около има, няма 200 000 /двеста хиляди кубика/ или малко повече, но не много повече инертни материали от река Марица.

Както сами знаете, за „почистването“ при Стамболийски Вие сте загубили делото на първа инстанция вследствие на жалба на ВВФ България. Мотивите за безутешната Ви и непрежалима Загуба са предимно нарушения на природозащитното законодателство, но в хода на жалбата ищецът е пропуснал да релевира относимите забрани от чл.118з, тъй като и „почистването“ на Марица под моста на Стамболийски попада под изричната забрана на 118з ЗВ поради наличието на Бент Полатово над моста при Стамболийски.

Ето защо Ви призоваваме да се явите на делото по жалбата на ВВФ и да си признаете, че участъкът, който сте определили за безплатно изземване на наносни отложения /изключителна държавна собственост/, е под възбрана да бъде определян за изземване на наносни отложения, обективирана от законодателя в чл.118з от ЗВ и да помолите съда само да разреши укрепването на бреговете с биологични методи /виж ЕО и ОСВ на ПУРБ/, за което Възложителят е кандидатствал така отговорно и заслужава да Му бъде разрешено да извърши укрепването.

Разбира се, в бъдещото в минало време „почистване“ и в землището на Цалапица ние настояваме за същото – на Възложителя да Му бъде разрешено да извърши укрепване, Само с Биологични методи, а не с нещо друго – като например някакви си там напречни диги, шеврони и прочее, или пък с габиони, които така или иначе не стават за нищо – съгласно едно становище на АПИ до БДИБР, ако си го спомняте. Ако не си го спомняте, ний ще Ви го припомним, когато и където му дойде времето.

Считаме също така, че Възложителят трябва да бъде поздравен за национално отговорната Му грижа за бреговете на река Марица и предпазването им от ерозия…

Едновременно с това Ви молим, в светлината на 118з ЗВ да адресирате по подходящ начин шансовете си да се издадат каквито и да било разрешителни по ЗВ за процесните две  почиствания на Марица, доколкото същите подлежат на разрешителен режим, а той от своя страна подлежи на съдебен контрол, ако някоя неправителствена организация подаде жалба до съответния съд, в случай че издадете разрешителни по ЗВ все пак. Това няма да ни учуди въобще, а напротив – ще умножи усилията ни за повишаване на капацитета Ви за ненарушаване на законодателството.

И така – в прикачените файлове можете да откриете отново картата на Марица в участъка от Бент Полатово до вливането на Въча, за да видите, че и „почистването“ в района на Стамболийски попада в същия забранен за „почистване“ участък на реката, тъй като този участък не може да се определя за „почистване“ според ЗВ.

Вторият файл съдържа в себе си искане на информация по ЗДОИ до БДИБР, която ще ни е много необходима от гледна точка на потенциалния съдебен контрол върху евентуално или не издадено каквото и да било разрешително по ЗВ за процесното „почистване“ и в двата гореспоменати участъка от страна на БДИБР.

Не на последно място Ви уведомяваме, че възнамеряваме да поставим пред обществеността и медиите Въпроса за действията на междуведомствените комисии, одобрили участъците под възбрана, довели до цялата тая Какофония от безкрайни съдебни дела и тонове хартия, изписани от „компетентните“ органи, които накрая ще да отидат в Коша.

И на последно място Ви уведомяваме, че вместо да се чудите къде да „почистите“ която и да било река, според нас трябва да вземете спешни мерки за биологично укрепване на бреговете и крайбрежните заливаеми ивици по реките в пострадалите от наводнението в Карловско села. Ето Ви например едно видео от Татлъ дере в района на Каравелово:

Гледайки видеото ние се сещаме, че няма да е зле Вие да разпоредите и едно масирано залесяване по оголените баири и дерета над пострадалите села, защото при следващо наводнение те отново ще потънат в море от кал! Считаме потенциалния Възложител на укрепването на бреговете на Марица за един много добър кандидат за извършване на още такива благородни дела и вярваме, че ще се съгласи да го стори безплатно, както е заявил намерения и за укрепването на Марица, нали така?

Накрая молим от областна управа Пловдив, РИОСВ Пловдив, БДИБР и МОСВ да ни изпратите входящи номера на тази покана и на искането по ЗДОИ до БДИБР!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С все по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации