20230827 084551 1

Комплексен сигнал за установени проблеми с реките край град Копривщица -втори сигнал

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр. София, Ви информирам за следното: във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД по проблемите свързани с водите и околната среда, в продължение на сигнала ни от вчера, представяме информация за незаконни дейности в обхвата на РИОСВ София и БДИБР в коритото на река Ширенейка над град Копривщица.

Вчера подадохме комплексен сигнал с маркирани сметища и водовземания, проследяващи случаи, за които вече сме сигнализирали през юни 2022г. Съгласно цитираните в нашия сигнал писма от компетентните БДИБР и РИОСВ София, е констатирано, че коритото на река Ширенейка е напълно коригирано и са изградени два броя водоеми за спортен риболов, без да се провеждани каквито и да било процедури в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗБР и Закона за водите. Направено е предписание за възстановяване на реката и са съставени АУАН.

В тази връзка, в сигналът ни от вчера не можахме да изпратим по-нова информация за въпросните водоеми от последното ни посещение през ноември 2022г, информация за което вече получихте. Ето защо днес организирахме посещение на въпросните водоеми само за да констатираме, че и по тази „линия“ от сигналите ни от 06.2022г. нищо не е предприето.
С направеното наблюдение може да се запознаете от следното видео, както и от приложените по-долу снимки:

https://youtu.be/s7x9b5dQDLE

Ще подчертаем отново, че въпросното водовземно съоръжение представлява състав на престъпление по чл.353ж от НК и води до състав на престъпление и по чл.278в от НК за увреждане на местообитания на приоритетни видове в зоните по Натура.
Ще отбележим също така, че в докладите ни от миналото лято направихме обзор на всички местообитания, където според картирането на Натура зона Средна гора трябва да се среща ручейния рак / Austropotamobius torrentium. В докладите ни показахме, че всичките проверени ефективно заети местообитания(според картирането на зоната) са силно деградирали, а при 10 посещения на река Тополница за последните 3 години не сме установили нито един рак в реката, което е притеснително, но не ни учудва: Виж тук

Иван Пандъков     
Председател на Сдружение „Балканка“   

Подобни публикации