mark

Искане на информация по ЗДОИ от БДЗБР за ВЕЦ на Ощавска река и искане до Министъра и Инспектората на МОСВ за въвеждане на законов ред в БДЗБР

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

На първо място Моля,

БДЗБР да се запознаят в прикачения файл с искане по реда на ЗДОИ досежно един вечен ВЕЦ на Ощавска река!

На второ място Моля, и министърът, и Инспекторатът на МОСВ да се запознаят със случая на този ВЕЦ най-внимателно и подробно, за да видят какво Чудо всъщност ръководят или следят за законосъобразност на действията в лицето на БДЗБР!

Става дума за един непостроен ВЕЦ на Ощавска, който нашумя в медиите, например тук:

https://narod.bg/2021/07/20/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/

За да се разбере по-лесно какво се е случило с този ВЕЦ в последните години, отбелязваме още тук, че както е описано в публикацията, всъщност този ВЕЦ е собственост на съпруга на директора на отдел Планове и Разрешителни в БДЗБР – иначе дълбоко уважаваната от нас г-жа Нели Гоцева, която отговаря за плановете, тоест и за ПУРБ, и за издаването на разрешителни в БДЗБР, което значи, че е в ситуация на тежък конфликт на интереси със самата себе си по този случай, а и изобщо при планирането на управлението на водите в БДЗБР.

След отказ от 12.03.2020г. на директора на БДЗБР да удължи разрешителното за ВЕЦ-а в едни по-добри времена на дирекцията, инвеститорът обжалва и печели делото в АС Благоевград, който е ноторно известен с това, че там всяко дело на собственик на ВЕЦ срещу когото и да било бива спечелено и решението не е никака изненада. Ето го, за да го видите:

http://213.91.166.147/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/ActionVew/7FE4C7EADA87817AC22586100028849D

Голямата Изненада е, че БДЗБР правилно обжалва пред ВАС решението на АС Благоевград в полза на инвеститора, НО чисто случайно някак си взима, че изтървава срока за обжалването с точно един ден и ВАС отказва да им разглежда жалбата като неподадена в преклузивния срок! Ето и окончателното решение на ВАС, за да го видите и него:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/16fdf0b7d9cea981c225875600251085?OpenDocument

Иначе преценката ни е, че във ВАС делото щеше да бъде спечелено 1000 процента в полза на БДЗБР, поради съществените нарушения в решението на АС Благоевград, но срокът е изтърван от БДЗБР.

И така, на 14.04.2022г. някакъв нов директор на БДЗБР издава ново решение №ПО-01-68/14.04.2022 г., с което за този ВЕЦ на Ощавска река с неизвестно за нас име и възложител „Темида-2005“ ООД, гр.Благоевград, е продължен срокът на действие на Разрешително №41140004/25.05.2009 – до 14.04.2032г. Изменен е и срокът на завършване на строителството – до 14.04.2026г.

Това действие е извършено в брутално нарушение на Закона за водите – чл.75, ал.1 и чл.78, ал.2, точка 3, тъй като е видно, че строителството на процесния ВЕЦ изобщо не е започнало, тоест, строежът не е завършен и условието от разрешителното за краен срок на завършване на строителството не е спазено!

Нещо повече, ако се запознаете с решението на АС Благоевград за отмяна на отказа на БДЗБР, ще видите, че то се базира на факта, че ЗЗ Кресна Илинденци не била обявена със заповед по времето на делото в съда. По тази причина забраната от ПУРБ за недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичното състояние на ВТ, обявени като зони за защита на водите по чл.119а, алинея 1, точка 5 не била относима според АС Благоевград.

Само че при издаването на новото решение на директора на БДЗБР на 14.04.2022г. отдавна е налице заповедта за обявяване на защитената зона, публикувана в ДВ на 18.05.2021г. и налична на следния линк:

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000366/BG0000366_PS_11_1.pdf

Това означава, че забраната в ПУРБ действа с пълна сила сега, когато е издадено новото решение №ПО-01-68/14.04.2022 г.!

И нещо повече, ако се запознаете с решението на АС Благоевград за отмяна на отказа на БДЗБР, ще видите, че то се базира и на факта, че процесното ИП било съгласувано с Решение № 20-ОС/2008 г. на РИОСВ – Благоевград, което е загубило правно действие преди точно 9 /девет/ години!

И не на последно място, разрешителните са продължени без да е представен документ за учредено право на строеж по силата на чл. 43, т. 7 от Наредбата за Ползването на Повърхностните Води, която си е в сила и никой не я е отменял. Такъв документ за учреденото право на строеж не се вижда на сайта на МС, което пък се явява нарушение на нормативното изискване на чл. 78, ал. 2, точка 2 от ЗВ.

На последно място, разбира се, решението №ПО-01-68/14.04.2022 г. НЕ Е публикувано на сайта на БДЗБР и досега, тоест е недостъпно за заинтересованата общественост, и единственото място, от което може да се добие представа, че такова решение е издадено, но без въобще да са ясни основанията за издаването му за да могат да бъдат оспорвани в съда, се оказа регистърът на издадените разрешителни на БДЗБР, където данните са качени едва на 05.05.2022г., тоест цели 21/двадесет и един/ дена след издаване на решението!

Няма друг такъв непостроен ВЕЦ на планетата, за който да са положени толкова много грижи и да са извършени толкова много нарушения на закона, както за свързания с г-жа Нели Гоцева, началник отдел планове и разрешителни в БДЗБР, ВЕЦ на Ощавска река!

ИСКАНЕ до инспектората на МОСВ:

Уважаеми,

Във връзка с гореизложеното настояваме да се извърши проверка на изнесените тук обстоятелства досежно действията на новия директор на БДЗБР в неследваща се облага на началника на отдел Планове и разрешителни в същата БДЗБР и след проверката и установяването на фактите, да препоръчате на министъра на ОСВ да уволни незабавно директора и началника на отдел Планове и разрешителни в БДЗБР!

ИСКАНЕ до министъра на ОСВ:

Уважаеми г-н Сандов,

Историята на МОСВ помни едни много по-добри времена от сегашните, при които за много по-малки нарушения на закона и на ПУРБ министърът на ОСВ сезираше прокуратурата за предприемането на действия за спазване на законодателството в защита на обществения интерес!

Настояваме, след като се запознаете с изнесеното тук, незабавно да уведомите прокуратурата за предприемане на действия по реда на надзора за законност и за отмяна на процесното решение №ПО-01-68/14.04.2022 г. на директора на БДЗБР поради тежките нарушения на закона и на ПУРБ, извършени в неследваща се облага на началника на отдел Планове и разрешителни в БДЗБР.

Разбира се, настояваме и за уволнението на директора на БДЗБР и на началника на отдел Планове и разрешителни в БДЗБР още утре!

Иначе точно тези особи ще ни допишат и ПУРБ 2022-2027 на ЗБР в неследваща се облага за себе си, и кой знае още Какво ще напишат вътре!

Може би няма да е зле и да се замислите, Защо точно при Вашето управление в органите на МОСВ се случват такива неща, но нека не искаме прекалено много поне засега.

Моля, от БДЗБР и МОСВ да ни изпратят входящи номера на исканията!

Моля също така, от МОСВ спешно да ни информират дали ще сезират прокуратурата, за да знаем какви стъпки от своя страна ние да предприемем по реда на АПК.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.
С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации