Dyke2

Искане до ДНСК и до „компетентните“ органи на МОСВ досежно незаконно изградена дига в коритото на река Сугаревска

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, в прикачените снимки да се запознаете новоизградени диги в коритото на река Сугаревска при водохващането на МВЕЦ Сугарево!

На снимките ясно се вижда, че по десния бряг на реката е изградена насипна дига, която навлиза в коритото на реката, а ние имаме непотвърдени сведения също така, че дигата навлиза и в частни имоти, и в имоти от държавния горски фонд.

В прикачения констативен протокол № КД-01-950/08.08.2023г. от проверка на БДЗБР също така на стр.2 най-горе в т.1 е написано, че:

Във връзка с извършените строителни дейности на водохващане на река Сугаревска в коритото на реката са изсипани земно скални маси, с което е оформена дига…

След справка с регистъра на разрешителните на БДЗБР и данните, които имаме, в издадените и продължавани, и изменени хиляди разрешителни за процесния МВЕЦ никъде, никъде, никъде не е разрешавано да се изграждат диги в принадлежащите земи на реката.

Следователно, подобни диги не би трябвало да съществуват и в разрешението за строеж на процесния МВЕЦ.

Ако при проверката на „компетентните“ или не органи се установи, че, освен в разрешителните по ЗВ, дигата не съществува в правния мир и в самото разрешение за строеж, се налага правният извод, че е налице незаконен строеж, който подлежи на премахване по реда на ЗУТ!

Ако пък дигата съществува в разрешението за строеж, самото то би било незаконно поради липсата на необходимите разрешителни по реда на ЗВ!

По отношение на процедурата по реда на ЗООС се отбелязва също така, че тя се открива на следния линк:

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/12856

Та в тази процедура се открива една хартия на инвеститора, наречена „Информация за преценяване“, в която се открива следното волеизявление на кандидат възложителя:

„При изграждането на обекта се очаква натрупването на известни количества земна маса, която фирмата строител на обекта следва да извози на определено за целта място, без да си позволи замърсяване на прилежащи терени или попадане в повърхностни водни течения, което би довело до увеличаване на неразтворените вещества и мътността на водите…“

Следователно, показаната дига не само, че не е разрешена въобще, ами е и в нарушение на решението по ОВОС и ОСВ, което пак ни води до разрешението за строеж, където не трябва да има никакви диги!

Води ни също така и до отбелязване на значително изменение на процесното ИП, което се налага да бъде оценено понастоящем в рамките на нова процедура по реда на ЗООС/ЗБР, като вече се отчетат всички, действащи към настоящия момент забрани в Натура 2000 зоните, обявени за опазване по Директивата за местообитанията.

Не на последно място, а най-важно – частта от дигата, която попада в коритото на реката и според протокола на БДЗБР, е построена в публична държавна собственост по смисъла на чл.11 от ЗВ. В този случай, по разпоредбата на чл.62, ал.1 от ЗЕ на кандидата следва да е издадено решение на МС за учредяване на ВЪЗМЕЗДНО право на строеж в публичната държавна собственост, а такова решение НЯМА в регистъра на Министерки Съвет за процесния ВЕЦ.

Дори и да се приеме, че по безобразната съдебна практика на ВАС разрешителните по ЗВ били представлявали и документ за учредяване право на строеж по реда на специален закон, за процесните диги няма никакви разрешителни и по ЗВ въ-о-бще!

ИСКАНЕ:

Въз основа на гореизложеното, моля органите на МОСВ – БДЗБР и РИОСВ Благоевград да предприемат всички необходими мерки за спазване на ЗООС, ЗБР и ЗВ, включително и да наложат съответните релевантни глоби на кандидата заради изградените диги БЕЗ разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Очакваме също така да се проведе нова процедура по ЗООС/ЗБР с оглед значителното изменение на ИП, което е оценено без каквито и да било диги! При старта на тази процедура да се отчете, че кандидатът няма права да инициира строежа на дигата в чужди имоти, някои от които са публична държавна собственост!

Също така моля ДНСК да вземе всички необходими мерки за спазването на ЗУТ по отношение на процесния МВЕЦ. Като част от тези мерки очакваме и да се провери дали в разрешението за строеж фигурират диги където и да било и, ако ги няма, да се разпореди тяхното премахване, защото, освен че са незаконни, те са построени в чужди имоти без учредено от собствениците ВЪЗМЕЗДНО право на строеж!

Моля за входящ номер от ДНСК, МОСВ, БДЗБР и РИОСВ Благоевград!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации