20230617 202520

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДИБР

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ на 17.06.2022г. във водосбора на река Въча (река Марица), разположени на територията на БДИБР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случая такъв не беше наблюдаван….

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и РИОСВ – Смолян, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 13 години ПУРБ-ове, след 23 години ЗВ, при налични ЗБР, ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

ВЕЦ Буйновска – река Буйновска

Посещението е при пълноводие и след дъждове в района. Нищо не се е променило от последното ни посещение, въпреки обещанията за санкции, въпреки сигнaлите до прокуратурата и прочие. Рибният проход не става за нищо, а след водохващането се изпуска много по-малко количество вода от това, което е определено по разрешително.
Престъпление в условия на рецидив. Един от категоричните примери, че държавата не функционира, въпреки делата, които прокуратурата в Смолян води срещу строежа на тази централа. 
Това не е първото ни посещение на това водохващане, като отбелязваме, че за последните 8 години нищо съществено не се е променило!!!
Координати на водохващането са: 41.608035, 24.323746 (https://goo.gl/maps/C9Kyr5E8dYhfp2g2A)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0034-dam/2023-06-17
Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 – по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 – по директивата за опазване на птици.

В заключение отбелязваме, че на нашия сайт сме качили цялата кореспонденция  с вас за това водохващането от август – до декември 2021г. Освен всичко, което описахме тогава, отбелязваме, че централата продължава да работи с изтекло през 06.2021г. разрешително, което не е подновено до ден днешен(поне такива следи липсват в регистъра на БДИБР). Това беше установено и от БДИБР при един предишен директор, който прокуратурата разследва.

ВЕЦ Девин, водохващане на река Буйновска

Посещението е при пълноводие и след валежи в района. След водохващането не се изпуска нито капка вода в река Буйновска, а всичките води се отклоняват към изравнител Тешел. Рибен проход няма. Връзка на река Буйновска с естествения водосбор на река Въча няма. Тук река Буйновска престава да съществува.
Координати на водохващането са: 41.661452,24.341887 (https://goo.gl/maps/tpd36kcMay2FSpv97)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0495-dam/2023-06-17-3
Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 – по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 – по директивата за опазване на птици.
– Моля да ни информирате за развитието на АУАН 296/02.12.2022г.
– Моля да ни информирате за развитието след предписанията, дадени на НЕК ЕАД и за което сме информирани с писмо РД-10-347 (2) от 12.12.2022г. Минаха 6 месеца, а ние не виждаме нищо по-различно да се е случило. НЕК продължават да вземат всичката вода на река Буйновска по утвърдената схема.

ВЕЦ Гьоврен – река Триградска

Посещението е при пълноводие и след валежи в района. Не се наблюдават промени след последните предписания. Рибният проход е все така недостъпен и не отговарящ на проекта. Отделните сектори са запълнени с вода, което спомага поне в реката да се освобождават минимални водни количества. 
След 6 месеца от съставен АУАН питаме: кога нещо ще се промени? Моля да ни информирате за развитието на АУАН 297/02.12.2022г.
Координати на водохващането са: 41.654763,24.381266

С предишни наши наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт, а скоро ще качим и от настоящето наблюдение: https://dams.reki.bg/0068-dam/0068-dam
Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Гьоврен, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 – по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 – по директивата за опазване на птици.

До РИОСВ-Смолян: 
Моля да ни информирате, ако разполагате с допълнителна информация свързана с досъдебното производство в прокуратурата за ВЕЦ-овете по река Буйновска. Нямаме повече информация, след като дадохме показания преди 6 месеца.

Поздрави,
Иван Пандъков 
Председател на Сдружение „Балканка“

Подобни публикации