6

Доклад до БДДР за посетени водохващания за ВЕЦ Ловеч и ВЕЦ Камен рид

| |

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДУВ-ДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва – там, където изобщо е останал!!!

Настоящият доклад е насочен специално до БДДР и Министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

ВЕЦ Ловеч – 26.08.2022г.

Посещението е след валежи в района. Въпреки това престъплението продължава и в реката след водохващането се изпускат някакви смешни количества, дори при по-високи води от нормалните за сезона. Очевидно нищо не последва след подавани сигнали от предишни наши посещения. Няма рибен проход и дори замисъл за такъв!!! С няколко думи – нарушено е всичко, което може да се нарушава.

Водата се изпуска в реката през процепи в стената и неуплътнен савак, който е разположен на водовземния канал, т.е. след като всичката река бъде отклонена в открития канал,
това, какво ще се изпуска в реката, зависи от волята на ползвателя!!!

Ще споменем, че това е ВЕЦ Построена в ЗЗ „Микре” BG0000616 – по директивата за опазване на хабитатите – не, че това вълнува някого де, при положение, че същото беше и положението при предишно наше посещение преди 5 години, информация за което е пращана до БДДР и е качена в нашия сайт!!!

С направеното посещение може да се запознаете от снимките и видеоматериалите качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0154-dam/2022-08-26

Координати на водохващането са следните: 43.118054,24.723054
ВЕЦ Камен рид – 06.08.2022г.
Посещението е при маловодие. Саваците са спуснати. Цялата река Осъм се отклонява в канала към ВЕЦ и под водохващането се изпускат много малки водни количества през неуплътнените саваци, които превръщат речното корито в блато. На това водохващане нищо не се променя с години, а не трябваше да работи въобще сега!  Няма рибен проход и дори замисъл за такъв!!! С няколко думи – нарушено е всичко, което може да се нарушава.

Ще споменем, че това е ВЕЦ Построена в ЗЗ „Микре” BG0000616 – по директивата за опазване на хабитатите!

С направеното посещение може да се запознаете от снимките и видеоматериалите качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0122-dam/2022-08-06

Координати на водохващането са следните: 43.007666,24.704666

Молим от БДДР да получим входящ номер, както и да бъдем информирани за извършена проверка и предприети действия, защото има много неща, които може да се направят!

Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“    

Подобни публикации