Възражение

Възражение от сдружение Балканка против застрояването на остров Адата на река Марица в гр.Пловдив

|
ostrov adata plovdiv veche ima nov 329
снимка: Интенет

ДО: 
Директора на РИОСВ Пловдив г-н Ивайло Йотков
Директора на БДИБР г-н Васил Узунов

Копие До: Министъра на Околната среда и водите
г-н Юлиян Попов

Кмета на гр.Пловдив
г-н Костадин Димитров

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Против: ИП за „Промяна на ПУП- план за регулация на ПИ №№ 56784.520.1 и 56784.520.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив“

Подател:             Сдружение „Балканка”, гр. София, ул.Челопешко шосе №26             
Чрез своя представител:           Димитър Йорданов Куманов

Уважаеми дами и господа,

 С настоящото Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу реализацията на процесното ИП, с което се цели и което ще доведе до частичното застрояване на остров Адата на Марица в рамките на град Пловдив с всякакви съоръжения за спорт и култура, помощни и спомагателни постройки, пешеходни мостове и т.н. Пълно описание на процесното ИП можете да откриете на сайта на РИОСВ Пловдив в съобщенията за първо уведомяване на следния линк:
https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/parvo_uved_2023_3051.pdf?fbclid=IwAR 2lvplzsrzudKNCHtSACZDZ1TKY5-IJQPZGjHBwGBsFNYy6HDCfIe4m7qg

 Ние намираме, че процесното ИП нарушава закона, административно производствените правила и здравия Разум дори, по следните причини:

  1. Нарушение на Здравия Разум.

 Тук кратко и просто ще заострим вниманието Ви към наводнението от август 2005г. Каквото и да бихте искали да си построите върху Адата, следващото такова наводнение ще Ви го отнесе  в Егейско море без проблем. 

 Намираме също така, че е крайно време да се откажете да застроявате коритото на Марица с каквото и да било, а, вместо това, да вземете да Я изчистите най-после в рамките на гр.Пловдив, че и десет пъти по.малко наводнение ще Ви отнесе града. Някои аспекти на подобен природен феномен не биха били чак токова лоши, тъй като барем ще бъде отнесена и сградата на самата РИОСВ Пловдив, но сградата на БДИБР може и да не бъде засегната, освен наводнена, което не е чак толкова хубаво.

  • Нарушение на закона, на ПУРН и на ЕО на ПУРН.

2.1. Процесните ПИ с номера  56784.520.1 и 56784.520.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив са обградени отвсякъде от други имоти, съдържащи в себе си принадежащите земи на река Марица, които са публична държавна собственост по смисъла на чл.11 от ЗВ. 

 По-специално, в конкретния случай става дума за ПИ №№56784.520.1263 и 56784.525.3013, които според кадастъра са с вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река

 Тези имоти обграждат имотите на кандидата за възложител и някъде в тях кандидатът е обявил безгрижно, че възнамерява да си построи мост, с който да стига до острова си заедно с посетителите на потенциалните или не атракциони. В описанието на ИП никъде не става дума кандидатът да има каквито и да било права да инициира и осъществи процесното ИП, което засяга и чужд имот или имоти, които са публична държавна собственост, нито има права да строи каквото и да било, камо ли пък мостове в чуждата собственост, нито да преминава над тази чужда собсвеност по какъвто и да било друг начин – с въжени линии, летене, телепортиране, приземяване и т.н. 

 Според  ЗДС, единствен вариант за кандидата да придобие права да строи каквото и да било върху или над имоти, публична държавна собственост, в случая е концесията, доколкото даже и чл.62, ал.1 от ЗЕ не е приложим, тъй като не става дума за енергиен обект!

 Ето защо е видно, че кандидатът за Възложител не е представил доказателства, че има права да инициира или да кандидатства за одобряване на неговото ИП, не отговаря на определението за Възложител, дадено ни в т.20 от ДР на ЗООС, и не може да бъде третиран като такъв от компетентните или не органи по никакъв начин! Никой не може да строи каквото и да било, камо ли мост, върху чужда собственост, камо ли пък държавна, публична! 

2.2. Процесното съобщение за първо уведомяване носи дата 22.12.2023г. То предвижда изсичане на растителност върху остров Адата от порядък на 10-11 процента от цялата площ, тъй като островът е напълно обрасъл с растителност и дървета, а обявената за застрояване площ е 10 + 1 процента.

 От друга страна, целите на Закона за водите за предотвратяване и/или намаляване на щетите от вредното въздействие на водите се постигат чрез интегрирано управление на речния басейн, неизменна част от което са ПУРБ  и ПУРН. 

 Така ние намираме, че според новия ПУРН 2022-2027 на ИБР остров Адата попада в Район със Значителен Потенциален Риск от Наводнения /РЗПРН/ с код BG3_APSFR_MA_05.

 В приложение К на същия ПУРН има една нелоша мярка с код М21-В1 и действие към нея, което гласи следното:

„Забрана за изсичане на естествена дървесна растителност по бреговете и островите на реките;“

 Следователно, процесното ИП е в противоречие с новия ПУРН, който вече е в сила, тъй като цялата растителност върху острова е пораснала по естествен път, тъй като никой никога не го е залесявал остров Адата с каквото и да било. За важното значение на тази естестено оформила се растителност като средство за предпазване от ерозия, за биоразнообразието, за самопречистващите фунцкии на реките, за количественото и качествено състояние на подземните води и т.н. въобще няма да споменаваме, тъй като вече ни втръсна да повтаряме едно и също нещо на РИОСВ и на БД Пловдив с един и същ резултат!

 Разбира се, според нас новото ИП сега трябва да се оцени за допустимост спрямо новия ПУРН, но, познавайки практиките на иначе дълбоко уважавания от нас директор на БДИБР Васил Узунов, не можем да не допуснем, че той може да реши да пусне становище за допустимост, в което да оцени процесното ИП спрямо стария ПУРН 2016-2021(2024).

 От друга страна, понастоящем все още действа старият ПУРБ 2016-2021 (2050) на ИБР, където се открива една мярка с код HY_1 и действие към нея HY_1_1, което гласи следното:

Въвеждане на забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката

 Действието е приложимо за частта на водните тела, попадащи в зони за защита на водите по чл. 119,а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, в каквато част безспорно попада остров Адата, тъй като той попада в рамките на Защитена Зона по Директивата за местообитанията на ЕС .река Марица BG0000578.

 От гореизложеното може да се релевира правен извод, че процесното ИП противоречи на мерки от действащия ПУРБ и от действащия ПУРН и, следователно, е недопустимо спрямо всеки един от същите стратегически планови документи. В противен случай – ако се допусне осъществяването на ИП – целите на ЗВ няма да бъдат постигнати, а обратното.

 Специално за директора на БДИБР подчертаваме, че е забранено изсичане на естествена растителност по островите на Марица, без значение какъв вид е тя. Важното е да се е самозалесила по естествен път, а не да е изкуствено залесявана.  От горното произлиза, че всеки строеж върху острова, който предвижда изсичане на каквато и да било естествена растителност по него, е недопустим, следователно и изготвянето на ПУП за недопустим строеж е също толкова недопустимо. 

3. Нарушение на административно производствените правила.

 Във връзка с изложеното в т.2.1. по-горе, процедурата в РИОСВ Пловдив трябва да бъде прекратена моментално, докато кандидатът не представи съответните документи, че вече има права да строи мостовете си върху и над публичната държавна собственост – принадлежащите земи на река Марица около остров Адата. Дотогава неговото ИП изобщо не може да бъде разглеждано от РИОСВ Пловдив въобще! Противното би означавало поредното нарушение на административно производствените правила, извършено от „компетентните“ или не органи на МОСВ в неследваща се облага на трети лица, от което може да последват значителни финансови  щети за държавата, тъй като кандидатът за процесното ИП трябва да плаща на собственика на принадлежащите земи на Марица около Адата за правото да използва собствеността му!

 Алтернативата да е построено нещо върху остров Адата, без до нещото да има достъп, е напълно безсмислена, още повече че и за самия строеж пак ще трябва да се преминава през публичната държавна собственост. Предвид забраните от ПУРН, релевирани в т.2.2 по-горе, и предвид рисковете построеното да бъде отнесено от първото навоводнение, процесното ИП не само че е в нарушение на закона, ами е и напълно безмислено!

ИСКАНЕ:

Уважаеми дами и господа,

 Въз основа на гореизложеното, настояваме процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и по чл.31 от ЗБР да бъде прекратена незабавно!

 Молим, да ни уведомявате на всеки следващ етап за Вашите действия и/или бездействия по случая, за да се срещаме или не отново в съда!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Подобни публикации