Възражение

Възражение от сдружение Балканка гр.София срещу процедурата по ОВОС/ОСВ за проект Fast Danube

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми:

Моля, да приемете в прикачения файл Възражение срещу ИП за изкопаването и на съсипването на река Дунав.

Надяваме се националният омбудсман да обърне най-сериозно внимание на описаните проблеми, защото става дума най-вече за сигурността на населените места по поречието на Реката в българския участък! 

От премиера не очакваме кой знае какво, тъй като сме забелязали, че всеки може да го излъже досежно устойчивостта на разни стари мегаломански проекти, които са отдавна зарязани по лесно обясними причини, а сега Той ги лапа като топъл хляб с характерния си наивитет, заради надеждата да блесне пред обществеността с „новите“ си, отдавна умрели идеи.

От министъра на ОСВ не очакваме Нищо, с Него ще се срещнем в Европейската Комисия и в съда!

Също така Моля, да обърнете внимание, че ние настояваме да се проведе обществено обсъждане и в град Лом!

Моля от МОСВ и от приемните на премиера и омбудсмана да ни пратят входящи номера.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

Честита Нова Година и приятно четене на прикачения документ!

С по-непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София


ДО: 

Министър председателя
г-н Николай Денков
Министъра на околната среда и водите
г-н Юлиян Попов
Омбудсмана на Р. България
проф. Диана Ковачева

Копие до:
Министъра на транспорта и съобщенията
г-н Георги Гвоздейков
Министъра на регионалното развитие
г-н Андрей Цеков
Директора на ИАППД
г-н Ивелин Занев
Кмета на община Лом
д-р Георги Гаврилов
Кмета на община Оряхово
г-н Росен Добрев

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Против: Процедурата по ЗООС и ЗБР за ИП:  „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ – FAST Danube, както и срещу Докладите по ОВОС/ОСВ за това ИП.

Подател:             Сдружение „Балканка”, гр. София, бул. Челопешко шосе №26
Чрез своя представител:           Димитър Йорданов Куманов

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу реализацията на ИП „Подобряване на условията за навигация в общия българорумънски участък на р. Дунав“ – FAST Danube, както и срещу процедурите по ЗООС/ЗБР и срещу Докладите по ОВОС/ОСВ за същото ИП, които може да бъдат открити на следния линк:

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveno-obsujdane-na-doklad-za-ovos-zainvesticionno-predlojenie-za-podobryavane-na-usloviyata-za-navigaciya-v-obstiyabulgaro-rumunski-uchastuk-na-r-dunav-rev-2-dekemvri-2023-s-vuzlojitelizpulnitelna-agenciya-prouc-16277/

I. Обща част:

 След като в края на 2019г. обменихме мисли и съображения по заданието за ДОВОС/ДОСВ с „компетентните“ по онова време органи по околна среда и води у нас, в едни много по-добри времена за тези органи от сега, с почуда установяваме, че този проект пак се е съживил и все още може да се пробутва на заинтересованите страни, при положение че тогава всички се съгласихме, че проектът е повече от безсмислен, тъй като изхарчените за него огромни пари Няма да доведат до никакво подобряване на условията за корабоплаване по Дунава в българо-румънския участък въобще, тъй като каквото и да изкопаете, Реката ще го засипе за Нула време, а каквото и да си мислите, че ще застроите или насипете в Нея, тя ще го отнесе! От насипен материал щели да правят нови острови или да изменят съществуващите – в Реката с най-силното и упорито течение в Европа? Само ще се събудят свлачищата по южния български бряг на реката и ще се увеличи бреговата ерозия, а много от питейните кладенци в терасите ще отидат на кино. Доказателства за това ще откриете в следващите глави от настоящото Възражение.

 Освен това, тогава се съгласихме, че с проекта се нарушават редица национални закони, респективно директиви на ЕС…

 И не на последно място, тогава се установи на практика отрицателно становище на Басейнова Дирекция Дунавски Район, изх.№ ПУ-01-

2023(1)/17.04.2019г., цитиращо мерки от действащия и понастоящем ПУРБ 20162021 на ДР, които процесното ИП нарушава безспорно. Това също стана в едни много по-добри времена за МОСВ. Сега виждаме, че същата Басейнова е сътворила ново становище, с които прави жалък и неумел опит да обяви, че същите тези мерки, и по-конкретно мярка HY_7 с действие HY_7_7 не била важала в ДРБУ, което не ни учудва въобще, имайки предвид Кой е директор в момента и на Кого е наследник.

 Уверяваме Ви също така, че проектът Fast Danube е почти толкова тъп,  колкото бяха другите мегаломански проекти по Дунава, като Никопол-Търну Магуреле, Силистра-Калъраш и т.н., само че е много по-опасен за населените места по българския бряг на Реката, както ще се уверите от изложението по-долу. Ако си позволите да не счетете и основанията на цитираните по-долу експерти за правилни, което няма да ни учуди въобще, то поне не може да не се замислите върху факта, че даже и другарите Т. Живков и Н. Чаушеско не го бяха реализирали това Чудо на Чудесата, не защото не им се е искало да се корабоплава целогодишно по Дунава, а защото тогава са имали много по-разумни и не толкова корумпирани съветници, отколкото сте всички Вие сега!  

 Затова, за да Ви спестим мъките да четете нататък, още в началото ще Ви зачетем член 143, т.1 от ЗВ, която прави абсолютно невъзможна реализацията на процесното ИП:

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:

1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

 Няма да крием, че мъчително се опитахме да си въобразим Какво точно би могла да измисли директорът на БДДР – иначе уважаваната от нас г-жа Румелия Петрова сега, за да провъзгласи, че и Законът за водите не важи в ДРБУ или поне не важи за процесното ИП, но не ни стигна въображение, което се дължи на някое наше качество, а не на качествата на г-жа Петрова, в която вярваме безусловно, разбира се – още от времето, когато ни заяви за една сеч по бреговете на Янтра, за която осъдихме БДДР, че „дърветата по бреговете на реките не са крайбрежна растителност…„. 

 Но все пак, цялото ИП съдържа в себе си нарушения на естественото състояние на леглото и бреговете на Дунава, като например – копане на наноси в стария или в новия фарватер, насипването им на други места, включително и изграждане на нови острови, изграждане на изкуствени прегради като буни и шеврони, премествания на фарватера наляво надясно и др., които ще доведат до вредно въздействие на водите, като например възбуждане и подкопаване на свлачища, опасна брегова ерозия и др., за които в представената документация се съдържат категорични, 100%-ови доказателства. Ето Ви само един цитат по този въпрос от стр.71 на ДОВОС, част 2 в раздел – 4.2.1.2.3.3 Свлачища в близост до българския бряг на река Дунав:

С изключение на свлачищните участъци при с. Орсоя и с. Горни Цибър, които са активизирани по основната си хлъзгателна повърхност, но не поради интензивната странична ерозия на р. Дунав, останалите стари свлачища са в състояние на предимно условна устойчивост до състояние на много слаба периодична активност (т.нар. „пълзене по склона“) и са зависими от ерозионното действие на речните води и нивото на подпочвените води в склона.

 В този ред на мисли, като заявяваме, че и ние бихме искали по Дунава да се корабоплава цлогодишно, защото сме наясно с потенциалните ползи за развитието на регионите, уверяваме министър председателя, възприел с обичайния си ентусиазъм и наивитет проекта FAST Danube за устойчив и осъществим, че това нещо е абсолютно невъзможно. Лъжат те, бе човече! Пак те лъжат с единствена цел да си разделят парите от ЕС, без въобще да им пука, че свлачищата при Орсоя и при Оряхово ще се събудят и ще нанесат невъобразими щети на населените места! Проектът им е толкова тъп, че да подкопае свлачището Орсоя, което има потенциал като се хлъзне качествено да запуши целия Дунав, и тогава щетите ще са невъобразими, а корабоплаването ще отиде на кино завинаги!

 И в представените от тях тонове хартия ги пише черно на бяло тия неща, и те пак си затварят очите, за да стигнат дотам, че да дадат положителна оценка на качеството на докладите и да имат нечуваното нахалство да ги предлагат на обществеността за обсъждане! 

Тук ще споделим още, че извън цитатите от проф. д-р Чавдар Колев от официално публикуваните документи, споделени по-долу, в хода на проучванията ни по процесния проект сме осъществили консултации с големите приятели на сдружението – ст.н.с. инж.Петър Дончев от Лабораторията по геотехника на БАН в Русе – през 2019г – досежно заданието за ДОВОС/ДОСВ, както и понастоящем с проф. д-р. инж Божидар Божинов – досежно докладите по ОВОС/ОСВ. Коментарите и на двамата бяха, цитирам – Тия хора са напълно Луди да го пробутват този проект и само искат да си разделят парите, сътворявайки непоправима Беля!  И жалко, че ст.н.с. инж Петър Дончев почина през 2021г., иначе щяхте да видите Вие как се копае Дунава!И също така ни е известно, че преди около месец е имало среща в МРРБ, на която са Ви казани същите неща, и Вие пак не сте ги чули!

 Не на последно място, моля, да разглеждате всичко, описано и цитирано подолу, в светлината на следващата наша Жалба до ЕК, като ние Ви гарантираме, че пари от Европата няма да видите за този проект, а само ще предизвикате следващата наказателна процедура!

 Накрая на този раздел Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу определените за общественото обсъждане населени места! Откъде накъде ще има обсъждане в Брегово, а няма да има в Лом, моля! Брегово даже не е на самата Река, а едно от населените места, което ще пострада най-много, е точно Лом, защото и при най-малкото движение при Орсоя ще им се скъса водопроводът от кладенците при Добри дол, да не говорим, че целият път от Лом до Арчар е в свлачищна зона с локални свлачища, много по-голяма от границите на самото свлачище при Орсоя. Само един пример – пътят непрекъснато се набръчква на много места между Лом и Орсоя и земята си върви към реката, а в самия град Лом също има свлачище! А това означава, че пътят Лом-Видин също ще отиде на кино при реализацията на процесния проект. Допускаме все пак, че „експертите“ и „компетентните“ или не органи не смеят да застанат лице в лице с разтревожената общественост, чиито съдби решават така лесно и безотговорно, затова поемаме гаранция, че никой няма да Ви направи нищо в град Лом, освен големия Срам, който ще берете!

 Затова настояваме да се обявят дата и час за обществено обсъждане и в град Лом, ако не прекратите процедурата на основание нарушението на чл.143 ЗВ и на изложеното в следващия раздел!

II. Специална част.

1. Ако сте прочели за нарушението на чл.143 от ЗВ и въпреки него сте стигнали дотук, ще започнем  най-интересното – свлачищата, разбира се.

 За целта ще Ви зачетем избрани цитати от приложение I – Свлачища и речна ерозия, както следва: стр.12:

„Реките Не са като пътища, които са здрави и фиксирани. Реките Са Непредвидими. Техните потоци и последователности на потоци, и следователно седиментът, който транспортират, варират значително от година на година. Поради променливостта на потока и седимента реакцията на реките към инженерните работи винаги е неочаквана и неизвестна.

………………………………………………………

За Оряхово:

стр.53

„…радикалното преместване на фарватера от север на юг е много противоречиво.

Драгирането на дъното за новото трасе рано или късно ще предизвика нови свлачища по южните брегове. Новият фарватер ще докосва южния бряг при rkm675 и ще го застраши не само със свлачища, но и със странична ерозия.“ 

За Орсоя:

стр.53

Това е най-известното активно свлачище по българския бряг на реката.

 Хлъзгателната повърхнина е дълбока, а петата на свлачището е близо до острова. Въпреки че реката тук е права, фарватерът е от северната страна, защото свлачището непрекъснато избутва дъното на север. Виждаме, че проектираният фарватер е преместен на юг към острова в сравнение със сегашната ситуация. Всяко удълбочаване на фарватера тук трябва да бъде напълно защитено чрез проверки за стабилност на южния бряг на реката….“ 

…………………………………………… 

Общо за свлачищата: стр.15-16

“ Всяко изменение на хидравличните условия на реката в тези райони може да активира отново ерозионните процеси и да дестабилизира свлачищните зони. 

Драгирането на нови наносни отложения от свлачищните пети би могло да отнеме материал, който спомага за стабилизирането на свлачищните склонове, и потенциално да предизвика повторно активиране на свлачищата… 

…………………………………………………………………

Прегледаната налична информация като цяло е твърде ограничена…,

….Предвид това, без тези данни и надежден модел вероятно няма смисъл да се предприема анализ на стабилността, тъй като геометрията на модела и геотехническите параметри биха били само „най-добри предположения“ и ще има значителни порядъци на несигурност в тези дефиниции на параметри, което да направи цялото упражнение по-скоро безсмислено.“

Правен извод:

Предвиденото удълбочаване на Дунава при Добри дол-Орсоя и при Оряхово има 100% гаранция да активизира свлачищата. Специално за това при Орсоя – освен другото, трябвали им били проверки за стабилност, обаче било нямало данни и затова упражнението с проверките било безсмислено?

И ето сега картите с предвидените дейности.

При Орсоя:

image 2024 01 26 153554756

При Оряхово:

image 2024 01 26 153539083

А ето Ви сега и националната карта на сумарната геоложка опасност в родината:

image 2024 01 26 153531103

Надяваме се да забележите червените ивици около Лом-Арчар и Оряхово.

 Сега, като ги четохме ние тези цитати и гледахме картите, направо не можехме да повярваме, че „компетентният“ орган е издал становище с положителна оценка за „качеството“ на доклада по ОВОС, имайки нечуваното нахалство да пусне доклада за обществено обсъждане, вместо да прекрати процедурата моментално!

 Освен горното, специално за свлачището при Оряхово Ви препоръчваме да се справите със следния източник:

https://pleven.geozashtita.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D 0%BE

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B5/

… и да се концентрирате върху следния текст, който отразява състоянието БЕЗ Вашия нов проект:

След реализиране на укрепителните дейности, състоянието на свлачището е променено от периодично-активно на потенциално.

 За да Ви го преведем на разбираем дори и за Вас език, горното означава, че е налице потенциално състояние за активизиране БЕЗ някой да копае в петата на свлачището. 

            И, освен горното, още по-интересно за Вас четиво се открива на следния линк: https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/9c601820f838fec4e00cb3 332fab39d4.pdf

 Вътре се откриват доста локални свлачища около гр.Лом и около Оряхово, включително и няколко, регистрирани при Орсоя, за едно от които състоянието е пак „потенциално“, а за Седем други състоянието е „периодично активно“, а Вие смятате да копаете в петите на тези свлачища… А в района на Оряхово локалните регистрирани свлачища в „периодично активно“ състояние са десетки…

.           Уважаеми, и Вие наистина ли си вярвате, че ще си разделяте европейски пари за този проект в обичайните за Вас корупционни схеми?

 Нещо да сте чували за Принципа на предпазливостта и че Щетите се предотвратяват източника от ДФЕС, бе, уважаеми? При цялата ни богата практика с Вас и с мъките Ви да си пазите мизерните работни места и заплатите, които взимате от нашите данъци, ние никога досега не сме допускали, че Вие можете да заорете така дълбоко в Дъното на Беззаконието, обричайки здравето, сигурността и имуществото на хиляди хора, само за да може да уредите поредните връзкари с Властта да си разделят под масата поредните милиони евра европейски пари за проект, който няма да увеличи корабоплаването дори и с един ден! А па ако се размърда свлачището при Орсоя, може и да блокирате Дунава завинаги! Вие сте абсолютен Срам!

                Ама цитатите по-горе били от предварителна оценка на българския експерт

проф. д-р Чавдар Колев, а па „експертният“ екип на проекта бил отговорил, както се вижда на стр.26 от приложение I, примерно? Някакви мижави чужденци, дето въобще не познават Реката, отговарят срещу една бала пари на българските експерти, които цял живот работят по Дунава?  И ни дават сравнения с Мисисипи за
успокоение…? И ето есенцията на отговора на стр.26, да се посмеете малко: 

Горепосоченото ще трябва да бъде потвърдено на етапа на работен проект, като се обърне специално внимание на опасенията, повдигнати в предварителната оценка, а условията (в критичния участък) ще се нуждаят от мониторинг, за да се определи дали има някакви неприемливи въздействия по време и след етапа на строителство.  Значи, дайте ние да си копаме, а па като тръгнат неприемливите въздействия, тоест свлачищата, тогава ще определите дали са тръгнали? А после Как ще ги спрете, бе, да не казвам какви?

 Това няма да го коментираме повече, за да не ни обвините пак в непристойност и за да не нараним чувствата Ви, за които не сме забелязали да проявявате същата лесна ранимост, когато решавате така безотговорно хиляди човешки съдби!  

 А какво ще стане с питейните източници по брега на Реката дори само от удълбочаването, тоест потъванто на самата река? А с водопровода за гр.Лом Какво ще стане?

2. По отношение на драгирането и насипването по острови, и правенето на нови острови. 

            Тука само ще Ви питаме следния основен Въпрос:

 А как ще осигурите уплътняване и достатъчна здравина на скелета на насипа, че Реката да не отнесе насипаното? Вие наистина ли си вярвате, че ще изсипвате изкопани другаде наноси в течаща река и то не в коя да е, а баш в Дунава, и Тя няма да отнесе насипаното, ако не веднага, то при първата висока вода? И къде са тия от ИАППД в качеството им на уж възложител, да ги видим и тях къде са го правили това Чудо досега в Дунава, та да си вярват, че е възможно? 

            Те Ви само една мега глупост, изкопана от Нетехническото резюме по въпроса- Острови 

Предпочитаното решение за изграждане на островите е изграждането на семенния остров, разположен в горния край на бъдещия остров, като се използват геотръби, защитени от рип-рап. Зад създадената по този начин защитна дига драгираният материал ще се депонира надолу по течението, за да продължи създаването на зрелия остров. Растителността, която ще се появи на този изкуствен остров, ще спомогне за неговото стабилизиране.

 За всеки случай, тука да не пропуснете да отбележите, че всичко, описано в тази и в предходната точка, представлява нарушаване на естественото състояние на леглото на Реката в светлината на забраната от чл.143 ЗВ!

 И, съвсем между другото, ще Ви посочим също така, че каквото и да изкопаете от дъното на Реката, тя доста бързо ще си го запълни обратно, като само ще увеличите бреговата ерозия. И после пак ще трябва да го копаете, което за свлачищата означава, че в петите им ту ще се появява седиментен товар, ту ще изчезва, пулсирайки! По сведения от проф.Божинов, примери в това отношение са налични от опита при строителството на Завода за гуми във Видин и на Свилоза в Свищов, за които от реката навремето са извадени по около един милион кубика наноси, за да се използват в насипите за повдигане на площадките на самите заводи, и после Реката си е възстановила старото ниво на дъното без проблем.

3. Общи мерки и мерки за зоните за защита на водите. 

 Ако сте стигнали дотук и все още не сте прекратили процедурата, сега се налага да коментираме мъките на иначе уважавания директор на БДДР – г.жа Румелия Петрова в безутешния й опит да отмени мерките от Приложенията № 7.2.1А – Списък от мерки в ДРБУ и № 7.2.1Г – Списък на допълнителните мерки в ДРБУ на действащия все още и завинаги ПУРБ 2016-2021, раздел – Обща програма от мерки за повърхностни и подземни води  

 В свое сияйно становище № ПУ-01-203(9) от 02.08.2023г. директор Петрова е обективирала волеизявления, релевирайки  че  списъкът от мерки в тези приложения е индикативен, при необходимост и на основание чл.156о на ЗВ в процеса на прилагагане на ПУРБ ще се прилагат И други мерки или действия към тях, включени в Националния Каталог от мерки, което според Петрова означавало, че мярка с код HY_7_7 не се била прилагала в ДРБУ и мярката била посочена с информативна цел? 

 Стига, бе, Петрова, стига бе, човече! Спри се малко най-после! Какви са тия цели, какво е това Чудо? Забраната била включена с информативна цел, обаче не важала въобще??? И за какво е цитирана тогава, бе, уважаема?

 За разлика от Петрова, на стр.21 от Раздел 7 на ПУРБ 2016-2021 ние откриваме следните нелоши текстове, които доказват, че Петрова за пореден път нарушава собствения си ПУРБ или не го познава въобще: 

Раздел 7:

Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда стр.21:

Мерките са структурирани в отделни програми, като една мярка в зависимост от екологичния си ефект може да участва в повече от една програма/подпрограма (Приложение 7.2.1А). ПоМ са насочени към справяне с идентифицираните проблеми при управлението на водите в ДБРУ, и по конкретно към:

………….. Предотвратяване и намаляване на хидроморфологичните изменения чрез регулиране на оттока, осигуряване на непрекъснатост на реката и предотвратяване и намаляване на изменения на речното легло;

Освен горното, според нас, а и според българския език, цитираното от Петрова означава, че И други мерки от Националния Каталог ще се прилагат, а не че мерките от приложения 7.2.1А и 7.2.1Г не се прилагат в ДРБУ, защото ако Петрова е права, всички мерки в тези приложения няма да се прилагат, а не само мярката с код HY_7_7, която толкова много й пречи!

 Тогава същата неприложимост щеше да е относима и към цитираната от Петрова допълваща мярка с код HY_7_5 от същото приложение 7.2.1А,  която гласи следното:

5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав…

 Също така отново, за кой ли път обръщаме внимание на Петрова, че пак се е объркала кое е мярка /в случая – HY_7/ и кое е действие –  HY_7_7 и/или HY_7_5. И пак се е объркала по отношение на забраните, защото действие HY_7_5 прави изключение за изземване за удълбочаване само на Дунава по принцип, а действие  HY_7_7 забранява не само изземването в зоните от Натура 2000, а и всякакви други корекции пак в тези зони, и по този начин ограничава приложното поле на действие HY_7_5. Ето Ви действие HY_7_7 в пълния му блясък:

7. Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000

 Между другото, всичките мъки в тази точка дотук – на Петрова и нашите – са напълно безсмислени, тъй като чл.143 от ЗВ налага пълна и абсолютна Забрана за  нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, каквото представляват всички дейности по проекта и какво точно пише в ПУРБ по този въпрос въобще няма значение, тъй като никой ПУРБ не може да отмени или промени закона! 

 И за да избегнем неизбежните бъдещи, лингвистични напъни на замесените лица и по този въпрос, ще посочим, че мярката HY_7 от ПУРБ е с цел: Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела… , докато забраната от 143 ЗВ е с цел Защита от вредното въздействие на водите, тоест двете забрани имат различни цели, а тази от закона, освен че е от много по-висок ранг, е и с много поважна цел!

 Прочее, гарантираме Ви, че Европейската Комисия ще умре от смях, когато стигне до тази част от жалбата ни! „Компетентният“ уж директор на ДУВ в МОСВ – Бръмчева – питал „компетентния“ уж директор на БДДР . Петрова – Абе, тия мерки, дето сте ги написали в основното становище за допустимост, важат ли, или не важат? И „компетентният“ директор на БДДР отговорил – не важат, разбира се, що си мислите, че важат… и ние сме ги цитирали просто така? 

4. Екологични аспекти.

 Ако сте прочели за нарушението на чл.143 от ЗВ и описаните дотук проблеми в тази Специална част, и въпреки това сте стигнали дотук, а не сте прекратили процедурата, ще Ви посочим, че ние въобще няма да разглеждаме подробно екологичните аспекти на мъчителното Ви упражнение с процесния Ваш проект. За тях е достатъчно да прочетете следната новина, в която е казано, че Румъния била дълбоко възмутена от Украйна, която си била удълбочила делтата на Реката в нейната територия. Ето да четете за ефектите от удълбочаването върху биоразнообразието: https://www.dw.com/bg/deltatanadunavkakviposlediciimaudlbavanetonadnoto/a65096788

             Ето Ви и два цитата:

Украйна задълбочи един канал в делтата на Дунав, за да може нейните тежки кораби да изнасят повече зърно по време на войната. Румъния е възмутена, а природозащитници смятат, че удълбаването може да има фатални последици…

…Възмущението произлиза и от факта, че драгирането на реките може да има значителни последици за растенията, животните и цялата екосистема.

 Това го е казала самата Румъния, а не ние! Защото не е могла да изчопли и да си раздели малко пари от баламите от ЕС и тогава всяко подобно ИП, естествено  че е много вредно, даже си е истинско безобразие, щом не могат да се откраднат пари!

 За всички екологични щети румънците правилно реват, но все пак в Украйна се води война. И за същото нещо в общия ни участък нямало да има проблем според същите румънци, бе моля Ви се! Възмутителното обаче е друго – че никой в Украйна не е успял да открадне европейски пари за същото нещо и да ги раздели с Вас, и в това е Проблемът на практика! А ето Ви и още малко цитати, да не би случайно да ги пропуснете:

В течащите води съществува фино равновесие, благодарение на което найразнообразни животински и растителни видове могат да живеят заедно. Увеличаването на дълбочината се отразява сериозно на това биопространство. В плитките води растат водорасли и произвеждат кислород. Драгирането обаче създава по-дълбоки речни зони. Водораслите там умират, тъй като до тях не достига достатъчно светлина.

С други думи: зоните, в които се произвежда кислород, стават по-малко, а тези, в които се консумира кислород, стават повече. По този начин в реката се образуват така наречените кислородни дупки, които са опасни за рибите. “Такива зони на смъртта образуват непреодолими препятствия за мигриращите риби като морска пъстърва, сьомга и речна минога по пътя им към местата за хвърляне на хайвер”, се казва в статия на WWF за удълбаването на дъното на река Елба през лятото на 2020 г.

Все пак, в тази точка е задължително да Ви цитираме какво пише в ДОСВ, започвайки от стр.424 и нататък:

Анализът, извършен в ДОСВ показа, могат да се очакват следните значителни отрицателни въздействия в резултат от реализирането на проекта:

33 BG0000232 Батин – 

Възможно е значително отрицателно въздействие върху Lutra lutra

Възможно е значително отрицателно въздействие върху Unio crassus – Бисерна мида по отношение на параметър Местообитание

Възможно е значително отрицателно въздействие върху видовете риби, предмет на опазване, срещащи се в р. Дунав в зоната по време на размножаване

33 BG0000334 Остров – 

Възможно е значително отрицателно въздействие върху видовете риби, предмет на опазване, срещащи се в р. Дунав в зоната по време на размножаване

Значително въздействие се очаква по отношение на параметър Плътност на популацията, при извършване на дейности по време на размножаване . Предложена е смекчаваща мярка (сезонно ограничение на дейностите), която ще намали въздействието до незначително.

Без в ДОСВ да е описан във всички защитени зони, видът Бисерна мида Unio crassus, е наличен в тях като предмет на опазване според данните от сайта на Натура 2000 у нас. И според авторите на ДОСВ, смекчаващата мярка била сезонно ограничение на дейностите !???

Ако вземем за пример Само ЗЗ Орсоя BG0000182, в която видът Бисерна мида е наличен, излиза, че ще копаем местообитанието на този вид само сезонно, и това било смекчаваща мярка, бе моля Ви се! Същото важи и за бентоса, и за всички останали видове дънни безгръбначни, чиито местообитания ще бъдат унищожени при първото драгиране и после никога няма да се възстановят!  Следователно – твърденията на „експертите“ в ДОСВ, че смекчаващите мерки били щели да намалят въздействието до незначително, са обичайната пълна Измама, защото е без значение кога точно ще изкопаете и унищожите дадено местообитание и/или даден вид!

А най-интересното енаписано в раздел 8. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР

Не са налице обстоятелства по чл. 33 на ЗБР. При прилагане на предложените смекчаващи мерки, в резултат от реализиране на проекта не се очакват значителни отрицателни въздействия. Не е необходимо предлагане на компенсаторни мерки.

         Това нещо е абсолютно невярно, както се вижда, че за дънните безгръбначни в критичните участъци местообитанията ще бъдат изкопани и унищожени напълно, окончателно и безвъзвратно. Този Въпрос ще можете да обсъдите с ЕК, най-малко в светлината на Наказателната процедура срещу родината за измамите, с които са пълни всички доклади по ОСВ върху Натурата у нас, от които процесният ДОСВ не прави никакво изключение! И без това сме помолени от DG ENV да им дадем още примери за делото в Европейския съд срещу Вас за непрекъснатото нарушаване на правилата за опазване на Натура 2000 зоните, което и ще направим с най-голямо удоволствие.

        На следващо място в тази точка ще Ви посочим, че  изследването на „кумулативните“ ефекти е пълен майтап, още повече че на много места в ДОСВ пише, например следното: 

5.5.3 BG00003182 Орсоя

5.5.3.1.19 Кумулативни въздействия  

В границите на защитената зона съществуващи, в процес на разработване или одобряване са различни инвестиционни предложения. По-подробна информация за ИП, плановете и програмите, предвидени за реализация в зоната е дадена в Приложение 6.

        Само дето Приложение 6 съдържа Сравнение на алтернативни сценарии и никакво описание на никакви  ИП няма в него! Така не става ясно въобще за кои точно ИП са оценени кумулативните ефекти, ОБАЧЕ е 100% сигурно, че въобще не е оценено кумулативното въздействие с другия мега проект за хидровъзела Никопол – Търну Магуреле, който все още го сънувате като още една Златна Кокошка! Специално за този проект ние ще си траем и ще Ви изчакаме да стигнете до европейското финансиране, и тогава ще научите за него от медиите някои неизвестни Вам дребни подробности, които ще накарат цялото общество да умре от Смях! Това ще направим, за да докажем и на ЕК как Вие непрекъснато лъжете Комисията да Ви дава пари за разни мега тъпи проекти, от които и Бай Тошо навремето се е отказал дори, защото беше много по-умен от Вас!

       И на последно място в този раздел ще Ви посочим, че словосъчетанието природозащитни цели“ не се открива никъде и в трите части на ДОСВ. Надяваме се Вие сами да се сетите Какво означава това  в светлината на наказателната процедура от ЕК и делото в Европейския съд срещу родината за същите нарушения.    

        В светлината на гореизложеното, Вие да не би да продължавате да си мислите, че ще успеете да изчоплите и да си разделите някой лев за този проект от ЕС, бе уважаеми? Ще видите европейски пари точно толкова, колкото ги видяхте и за язовир Яденица – ако Пак не се сещате, идете и вижте докъде е стигнал и този Ваш любим Проект, щетите от който щяха да бъдат като почесване в сравнение със щетите от процесния Ваш нов, бъдещ в минало време Проект за Дунава!

5. Обосноваване на изключение по 156е от ЗВ за процесния проект.

 Извън погазването на забраната от чл.143, точка 2 на ЗВ с целия проект, налице е безспорна необходимост в ДОВОС да е обосновано изключение по чл.156е от ЗВ за непостигане на целите на водното тяло за конкретния проект, което не е сторено. То се изисква от член 14, ал.4 и член 41, ал.3 на НАРЕДБА № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл. 156б – 156е от Закона за водите, където е казано следното: 

Чл. 14. (1) При обосноваване на изключения по чл. 156г и 156е ЗВ се извършва и оценка на други (алтернативни) средства за постигане на целите, като:

……………………

(4) За конкретните проекти различните възможни алтернативи се предлагат от възложителя на инвестиционното предложение (проекта) и се оценяват в рамките на процедурата по ОВОС и/или ОС.

Чл. 41. (1) При обосноваване на изключение по чл. 156е ЗВ в ПУРБ се:

………………………………………………

(3) За да бъде посочен и обоснован в ПУРБ съответен проект в рамките на този тип изключение, в периода на прилагане на предходния ПУРБ се изпълняват всички процедури, вкл. процедура по ОВОС/ОС, при което за всеки конкретен проект се осигуряват всички необходими доказателства, че:…

Единствените мъчителни разсъждения на авторите на ДОВОС по темата се откриват в ДОВОС, точка 4.4.1.7.3 Планове за управление на речните басейни за българска територия, където е казано следното:

За повърхностно водно тяло BG1DU000R001 в ПУРБ 2016-2021 г. е обосновано изключение от постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ…

 Налага се правният извод, че авторите на ДОВОС не правят разлика между изключение за непостигане целите за опазване на околната среда за водното тяло по ПУРБ и изключение за конкретен проект! От горното произтича, че е налице нарушение на чл.41 на горецитираната Наредба за изключенията.

6. Недопустимост на изключението по 156е от ЗВ за процесния проект

 За най-голямо съжаление на замесените лица, в НАРЕДБА № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл. 156б – 156е от Закона за водите има още един относим текст, който на практика е нарушен с процесния проект. Той се открива в Раздел III и гласи:

Раздел ІІІ. Задължителни изисквания при прилагане на изключенията 

Чл. 4. (1) При прилагане на изключения следва да са изпълнени следните условия: 1. да сa приложени всички изисквания на националното и европейското законодателство,

определени като основни мерки по чл. 156н, ал. 2 ЗВ; 

2. да е прекратено влошаването на състоянието на засегнатото водно тяло (чл. 156в ЗВ);

 За успокоение на замесените лица същият текст се открива и в член 4.5(с) от  РДВ на ЕС, а както вече доказахме по-горе, влошаването на състоянието на водното тяло е факт, тъй като местообитанията на воднозависими видове, които са и сред биологичните елементи за качество /БЕК/ – бентос, риби и безгръбначни, ще бъдат унищожени, дори и ако хипотезата на авторите на ДОСВ беше вярна, че въздействието щяло да бъде незначително, понеже дейностите по драгиране на местообитанията щели да се извършват сезонно, а не денонощно…

 От горното също произлиза бъдещият много голям интерес на ЕК да финансират проект, за който в ПУРБ не е обосновано изключение по 156е ЗВ, респективно по 4.5 от РДВ на ЕС, и който гарантира по-нататъшно влошаване на екологичното състояние/потенциала на водното тяло!

7. Трансгранично въздействие и оценка на въздействието в трансграничен контекст.

 В ДОВОС част 3 се открива един много интересен раздел по темата, където на стр.597 е казано следното:

Още в ранните етапи на разработването на проекта, по време на двустранни румънскобългарски срещи между компетентните органи, беше договорено, че Румъния ще носи отговорността да уведоми потенциално засегнатите държави (включително Република България) и да изпрати документацията като част от трансграничната процедура по ОВОС. 

Уведомлението, както се изисква от Конвенцията от Еспоо, беше изпратено до Република
България, Република Молдова, Сърбия и Украйна, придружено от Паметна записка (изготвена в съответствие с румънското законодателство) и Техническо задание (изготвено в съответствие с българското законодателство). Процедурата Espoo протича почти успоредно с националните процедури по ОВОС. 

В отговор на документацията, изпратена до потенциално засегнатите държави, бяха получени следните отговори: 
1. Република Молдова няма да участва в трансграничната процедура по ОВОС
2. Република Сърбия ще изпрати по-късно окончателния отговор относно тяхното участие или неучастие в трансграничната процедура по ОВОС
3. Украйна не е отговорила на уведомлението

Тук се налагат следните забележки:

Първо – никъде в Конвенцията и никъде в националното ни законодателство не се допуска национално „компетентният“ или не орган да делегира права и/или задължения на трети лица и държави, да осъществят задълженията на националния орган! Напротив, ето Ви да зачетете чл.98 от ЗООС:

Чл. 98. (1) За инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии на територията на Република България, за които се предполага значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави, министърът на околната среда и водите:

  1. уведомява засегнатите държави на възможно най-ранния етап на инвестиционното предложение, но не по-късно от датата на уведомяване на собственото население;
  2. при съгласие за участие в процедурата по ОВОС предоставя на засегнатата държава описание на инвестиционното предложение и възможната информация за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето.

            Вярваме, не допускате, че законодателят е имал предвид румънския министър, на който не може ние да вменяваме задължения, нали така?

Второ – РСърбия е сигнализирала, че ще изпрати по-късно отговора, защото документацията по проекта е една огромна бала непотребна хартия, а безспорно тя ще е от най-засегнатите страни, в случай че някое от свлачищата блокира корабоплаването завинаги! Да я бяхте почакали малко и Сърбия, бе, уважаеми? Още повече че в някои от критичните участъци постоянното и неутешимо Ваше драгиране ще бъде доста близо до Джердапите и не е невъзможно да застраши и тяхната сигурност в дългосрочен план…

 Правният извод, който се налага, е, че И процедурата по оценка на въздействието в трансграничен контекст е напълно опорочена, а националният компетентен орган е оставил друг орган, на друга държава, да пише и изпраща Техническото задание, съобразено с  българското законодателство. Както се видя от всичко, описано дотук, даже и националните ни органи не си знаят и не си изпълняват законите, какво остава за братската румънска страна, която е найзаинтересована, но ще бъде много по-малко засегната, защото свлачищата в българския участък нея няма да я засегнат!

8. Седименти

             В ДОВОС се открива следната точка:

4.4.2.2 Анализ на качеството на седиментите  

За да се наблюдава химичното качество на седиментите, през юни-юли 2020 г. се проведе кампания за вземане на проби от седименти на дълбочини 0,5 и 1,5 m от всички критични точки. Целта е да се установи наличието на тежки метали (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn), общи петролни въглеводороди (ОПВ), ПХБ, ПАВ и органохлоридни пестициди. Пробите от седименти са събрани от AFDJ и са анализирани от лабораторията ALS Life Sciences Romania SRL. Общо са събрани и анализирани почти 90 проби от седименти. Всички събрани проби са моментни. 

В Румъния праговите стойности за седименти се регулират от Наредба 161 от 2006 г. за утвърждаване на норма относно класификацията на качеството на повърхностните води с цел установяване на екологичното състояние на водните обекти. 

Условията за качеството на почвите с обичайни, предупредителни и интервенционни стойности са установени съгласно румънската Заповед 756/1997 за одобряване на Наредбата за оценка на замърсяването на околната среда, като е взет предвид и новият Нидирландски списък за целеви и интервенционни стойности/2000 (за почви и седименти). 

В Република България, тъй като няма такава наредба, всички резултати са сравнени с Нидерландския списък с целеви и интервенционни стойности, 2000 г. (Нидерландски списък) за почви/седименти.  Обобщение на резултатите е представено в Приложение 4.4.2.2.

 Тъй като изследването на ефектите от разпространение на замърсени седименти вследствие на копането и насипването е нещо много важно и ние сме настоявали за него във възражението ни от 2019г. срещу заданието за ОВОС – като сме Ви сочили именно румънския и нидерландския опит, сега ще посочим само резултатите за съдържанието на тежки метали от приложение 4.4.2.2, които показват следното:

                  Hg Pb       As Ni      Zn            Cu   Cr      Cd
Threshold     0.30 85.00 29.00 35.00 150.00 40.00 100.00 0.80 
s: Romania n Order 161of200 6  
Maximum value 0.25 16.00 13.60 61.40 67.70 109.00 57.50 0.51 
No. of exceedan ces   

 И какво излиза сега? Че е възможно да се правят насипи около съществуващи острови или пък чисто нови острови, като за целта се използват седименти, които съдържат почти два пъти повече никел и три пъти повече мед, отколкото е приложимият СКОС за седименти на Румъния?

 Както и да е, на фона на всичко останало, проблемът със замърсените седименти е дребен, почти маловажен и пренебрежим едва ли не.

9. Алтернативи

 Тука само ще кажем, че единствената разумна Алтернатива, която ще струва и много по-малко пари, е да се променят плавателните средства, а не Реката, която и без това няма да се промени, най-много да я запушите, като се ядоса! 

 По-малки, по-плитко газещи шлепове, кораби и т.н., че и без това май-младият шлеп по Реката е на поне 50 години и цялата ни товарна флота скоро ще потъне сама! Също така ние си спомняме, че при СОЦ-а пътническите превози се осъществяваха целогодишно, с едни страхотни корабчета на въздушна възглавница, които се наричаха Комета, Ракета или нещо подобно.  Това са разумните алтернативи!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 От всичко гореописано може да се направи обоснован извод, че процесното ИП не само нарушава ЗВ, но и гарантира възбуждането на свлачищата по българския бряг на Реката, от които свлачището Орсоя има потенциал да запуши реката и да нанесе непоправими щети И на корабоплаването, като го блокира завинаги! Освен това са налице още безброй нарушения на относимото национално и европейско законодателство по опазване на биоразнообразието и на водите, а ДОСВ съдържа обичайните лъжи, че нямало да има значително отрицателно въздействие даже и на дънни видове, като бентоса, Бисерната мида и т.н., които ще бъдат изкопавани барабар с местообитанията си. 

            Но безспорно най-голямата и директна Заплаха е да не тръгне слачището при Оряхово, защото там може да има и жертви!

 Освен другото, всеки специалист, който познава Реката, ще Ви каже, че каквото и да си мислите да изкопаете или построите в нея, Тя ще Ви го затрупа или отнесе за нула време при първата висока вода. Само ще увеличите бреговата ерозия и Нищо друго няма да се постигне с процесния мега проект! Това нещо го пишеше даже и в Заданието по ОВОС, където е казано следното:

…естествените процеси на седиментация възстановяват в течение на времето първоначалното състояние!

 Длъжни сме да Ви признаем също така, че проявяваме разбиране по въпроса Защо този проект се е превърнал в Златна Кокошка за всички Вас – замесените лица. Отговорът е прост – баламите от ЕС щяха да Ви изсипят една бала пари, за които после ще важи принципът Куче влачи, диря няма, защото все ще си измислите оправдания когато Реката Ви отнесе построеното и Ви засипе изкопаното и оравданията ще са точно със самата Река!

 И все пак, тука ще повторим, че другарите Живков и Чаушеско не са  осъществили този или подобен проект, не защото не им се искало по Дунав да се корабоплава целогодишно, а защото са били много по-разумни от Вас, и експертите по онова време са им казали какво Чудо ще стане, а те са се вслушали!

             Уважаеми дами и господа,

 Въз основа на всичко гореизложено, настояваме да предприемете необходимите стъпки за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и член 31 от ЗБР за процесното ИП, а не да одобрявате докладите по

ОВОС/ОСВ! В противен случай ние Ви обещаваме, че като тръгне първото свлачище, това Възъражение ще бъде публикувано във всички медии, а после Вие ще управлявате водите и ще подобрявате корабоплаването на Марс! 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации