mark

Възражение на сдружение Балканка до МОСВ, БДИБР и РИОСВ Хасково срещу Програма за чистене на реките в област Кърджали и становището за допустимост на БДИБР

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зонитеконтрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, оставянето на цели общини без питейна вода и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомяваме, че възразяваме срещу Програмата за чистене на речни корита в област Кърджали, както и срещу най-безобразното становище за допустимост, което сме виждали досега!

Самото становище можете да откриете на следния линк:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2022/October/%d0%9f%d0%a3-01-670(3).pdf

Мотиви:

1. На първо място ще посочим, че става дума за Програма в една цяла област, която ведно с други подобни ИП за „чистене“, тоест за кражба на дървесина и инертни материали от речните корита, из цялата територия на ИБРБУ, която кражба подлежи на ЕО и на ОСВ съгласно действащото законодателство. От изброените от иначе уважавания от нас директор на БДИБР Васил Узунов безброй речни участъци,  САМО за шест участъка са предвидени мерки за почистване в действащия ПУРН и САМО те са били разгледани в рамките на ЕО и ОСВ на ПУРН.

Общата бройка на всички участъци с подобни мерки, идентифицирани в ПУРН и оценени през ЕО и ОСВ, са много по-малко от сега предложените нови участъци за новата кражба САМО за област Кърджали. В този смисъл, намираме становището на Васил Узунов за истинско безобразие и Му напомняме, че едни други директори на БДИБР преди него изпращаха подобни програми на ЕО и ОСВ, в едни много по-добри времена на дирекцията, която има сега нещастието Той да я управлява! Например за област Стара Загора.

2. За още по-голямо безобразие намираме факта, че Той в становището си е пропуснал да спомене ограниченията и забраните от член 118з на Закона за водите, сякаш този член от ЗВ не съществува въобще, а в описанията на кражбите ври от участъци, където изземването на наносни отложения е Забранено, за сведение на директора на БДИБР. И така процесното становище за допустимост заобикаля изрични забрани, което не ни учудва въобще!

3. Становището също така е пълно с още безброй нарушения на действащото законодателство, които нямаме време да описваме тук, защото имаме да напишем още десет възражения срещу други подобни и още по-безобразни становища на същия директор на същата БДИБР, но и горните две стигат.

Предупреждаваме Ви, че, освен екологичната катастрофа, която ще предизвикате с процесната програма, не само че няма да намалите риска от наводнения, а точно обратното!

Ето защо молим директора на РИОСВ Хасково, да изпрати въпросната програма за унищожение на реките в област Кърджали на ЕО и на ОСВ, като в рамките на процедурата по ЗООС и ЗБР да се отчетат и всичките други кражби на речна баластра и дървесина,  безобразно съгласувани от директора на БДИБР в последните три месеца в неследваща се облага за „възложителите“ на кражбите!

Щяхме да предлагаме директорът на БДИБР да бъде уволнен, защото за още три месеца Той ще успее да ликвидира всички реки в ИБР, но се сетихме, че Той е назначен точно с такива цели и се отказахме. Все пак, ако оная печална структура, наречена Инспекторат на МОСВ, все още съществува на белия свят, бихме искали да помолим Тя да вземе да провери какво става в тая БДИБР, защото в последните три месеца направо избиха рибата и в буквалния, и в преносния смисъл, поставяйки нов световен рекорд!

Молим от МОСВ, БДИБР и от РИОСВ Хасково да ни изпратят входящи номера, и да ни информират за предприетите от тях действия и/или бездействия по това възражение! 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации