mark

Възражение до РИОСВ Монтана срещу пътна връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на село Палилула

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, изпращам Възражение срещу процесното ИП и негативната практика у нас ИП да се разглеждат „на парче“ заобикаляйки забрани, водещо до разрушаването на още и още кътчета от българската природа.

Процесното ИП е с входящ номер на РИОСВ Монтана КД №1346 от 19.05.2023г.

Моля да получим входящ номер от РИОСВ Монтана!

Приложения:

1. Подписано възражение срещу процесното ИП 

2. Писмо от Инвеститора до РИОСВ Монтана с описание на процесното ИП

До останалите адресати Възражението има информативен и превантивен характер, доколкото в случая ИП е в начална фаза, но подобни дейности биха били разглеждани и на други места.

ДО:

Директора на РИОСВ – Монтана

г-жа Милена Николова

ВЪЗРАЖЕНИЕ

От: Сдружение „Балканка” /ЕИК 176566443/, със седалище: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ 26, ПК 1839

Срещу: Започване на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда заинвестиционно предложение „Пътна връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на село Палилула, Община Бойчиновци с държавна пътна връзка до Репубвликански път III-101“ от „ЕКОАГРОСТРОЙ“ АД

Чрез своя представител: Иван Георгиев Пандъков,гр. София, ул. „Челопешко шосе“ 26, ПК 1839

Уважаема г-жо Николова,

Възразяваме в срок срещу започването на процедура по цитираното инвестиционно предложение (ИП). Въпросното ИП е пряко свързано и се явява съпътстваща дейност по отношение на ИП „Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана по предложения Алтернативен вариант за добив, до нивото на подземните води, без да се навлиза в подземното водно тяло, като добивните работи започнат първоначално само от участък „Пали лула“. Това обстоятелство е ясно посочено в раздел II, т. 1. буква „б“ от писмо на инвеститора до РИОСВ – Монтана от 19.05.2023, съдържащо допълнителна информация за процесното ИП.

Чл. 82, ал. 3 от ЗООС гласи:

„Когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.“

Следователно, всички спомагателни дейности, необходими за добива на пясък и чакъл от находище „Гредо“ трябва да се съвместят в една процедура по ОВОС. Припомняме и че за предвидената добивна дейност няма действащо решение по ОВОС. Цитираното от инвеститора решение от 06.02.2013г. е загубило правно действие по смисъла на чл.99, ал.12 от ЗООС! Това на практика оставя без предмет настоящето ИП и обуславя неговата нецелесъобразност.

Постановлението на чл. 82 от ЗООС е императивно. Процедирането на тези взаимосвързани дейности като отделни ИП, умишлено или не, е пример за порочно реализиране на проекти „на парче“.

Неразглеждането на ИП в пълнота поставя под съмнение достоверността на всички заключения в преценката за необходимостта от ОВОС, респективно при изготвянето на ДОВОС. Не би могло да се оцени обективно комбинираното и кумулативно въздействие на предвидената пътна връзка по отношение на степента на въздействие на ИП върху човешкото здраве, компонентите на околната среда, съществуващата инфраструктура, културното наследство и социално-икономическите показатели. Ще се породи и правен казус по отношение на процедурите по ЗООС на бъдещи процедури по ОВОС/ОСВ по отношение на реализацията на другите основни и съпътстващи дейности по добива на инертни материали от находището. Евентуален издаден административен акт при нарушение на чл. 82 от ЗООС е основание за неговото прогласяване за нищожен.

На този етап няма да разглеждаме ИП в неговата цялост по същество, тъй като би било безпредметно на този етап.

Само ще споменем, че в настоящето уведомление от Инвеститора до компетентната РИОСВ изрично е посочено, че става въпрос за “връзка на баластриера, разположена в ПИ 55258.15.18, с държавната пътна мрежа“. Съгласно кадастралната карта този имот граничи непосредствено с имотите на река Ботуня, публична-държавна собственост, включени в границите и на обявената през 2022г. ЗМ „Поречие на река Ботуня“ с код 611. Съгласно действащ ПУРБ 2016-2021 на ДР е въведена мярка HY_3 и с код на действие HY_3_1: Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 метра от бреговете на реките. И понеже процесното ИП за път според самия Инвеститор е в пряка връзка с несъществуващото вече в правния мир ИП за баластриерата, каквато и не е съществувала, горецитираната забрана има пряко действие и за обслужващия път, защото важи и за баластриерата, без която новият път би бил нецелесъобразен.

ИЗВОДИ:

Следователно, от гореизложеното става кристално ясен правният извод, че:

1.       Се прави опит за заобикаляне на ЗООС, като едно ново ИП за път се пришива към едно старо ИП за баластриера, което вече не съществува в правния мир, най-малко поради изтичане на законоустановения срок от пет години, вследствие на което решението по ОВОС за баластриерата е загубило правно действие. По този начин и старото ИП за баластриерата става актуално, защото на няколко места е цитирано във връзка с новото ИП за пътя;

2.       Се прави опит да се възроди самото ИП за баластриерата, което понастоящем е абсолютно незаконно, поради тежки нарушение на действащото законодателство;

Предвид изложеното, настояваме РИОСВ да не дава ход на процедура по Глава шеста от ЗООС по отношение на „Пътна връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на село Палилула, Община Бойчиновци с държавна пътна връзка до Републикански път III-101“.

На основание компетенцията и предмета на дейност на нашето сдружение, изразяваме желанието си РИОСВ – Монтана да ни разглежда като заинтересована страна по отношение на намеренията за добив на чакъл и пясък от находище „Гредо“ и да ни включи в евентуални бъдещи консултации със заинтересованите страни по отношение на обхвата и качеството на ДОВОС/ДОСВ/ЕО свързани с него.

Поздрави,     
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка“    

Подобни публикации