Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ РИБОЛОВЕН
КЛУБ „БАЛКАНКА”

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1  Сдружение Риболовен клуб „Балканка” е юридическо лице   с нестопанска цел, което осъществява дейност в частна полза, свързана с подпомагане развитието и утвърждаването на спортния и любителски риболов на пъстърва.

Чл.2  Наименованието на сдружението е Риболовен клуб „Балканка”, което може допълнително да се изписва и на латиница.

Чл.З  Седалището и адресът на управление на сдружението са ул. "Кумата" 77Е, кв. Бояна, София  .

Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.5 /1/ Предметът на дейност на сдружението се изразява в: провеждане на инициативи за утвърждаване и развитие на спортния и любителски риболов на пъстърва, зарибяване и борба с бракониерството, създаване на интерес във всички възрастови групи към спортния и любителски риболов на пъстърва.
        /2/ Целите за постигане, поставени пред сдружението са:

 • обединяване усилията на риболовците любители на улова на пъстърва;
 • развиване на спортния и любителски риболов на пъстърва и здравословния начин на живот;
 • набиране на средства за зарибяване.

Чл.6 Средствата с които сдружението ще постига своите цели и ще реализира предмета си на дейност са:

 • Сътрудничество с други организации в Р България и чужбина с цел подпомагане и развитие на спортния риболов.
 • Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с риболова на пъстърва.
 • Организиране на школи и курсове по риболов на пъстърва.
 • Привличане към  риболова на пъстърва на любители и симпатизанти от всички възрасти.
 • Разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на сдружението.
 • Зарибяване и опазване на водоеми, както и облагородяването им с цел популяризиране и развитие на риболова на пъстърва.

II.    ЧЛЕНСТВО
Чл.7 /1/ Членуването в сдружението е доброволно, Членовете могат да бъдат физически и  юридически лица.
/2/ Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си  внос.
/3/ Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членските си вноски.

Чл. 8 Приемане на нови членове
/1/ Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, след което получават статут на Кандидат Член . Приемането на членовете става с тайно гласуване и обикновено мнозинство, без излагане на мотиви.
 /2/ Прием на нови членове се извършва 2 (два) пъти годишно през месеците Юли и Декември
/3/ Всеки Кандидат Член се подлага на 6 (шест) месечен изпитателен период.
/4/ Задължения на Кандидат Членовете:
-    Да вземат участие в поне 2 акции/инициативи на клуба
-    Да спазва Устава и Етичния кодекс на клуба
-    Да проявява активност в обсъжданията и дейностите на клуба
-    Да усъществи един съвместен риболов с пълноправен член на клуба
/5/ Права на Кандидат Членовете:
-    Да участва в събранията на клуба с мнения и предложения, без право на глас при гласуване
-    Да стане предсрочно пълноправен член на клуба в случай че УС прецени че същият има достатъчно заслуги към дейността на клуба и/или е общо известен с високи морални и етични качества

Чл.9 Всеки член на сдружението има право:
-    да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
-    да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
-    да бъде информиран за дейността на сдружението;
-    да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му;

Чл.10 Всеки член на сдружението е длъжен:
-    да внася членския си внос;
-    да спазва Устава на сдружението и Етичния кодекс и да работи за постигане на неговите цели;
-    да работи за издигане на обществен авторитет на сдружението.

Чл.11 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно за конкретни действия.

Чл.12 /1/.Членството се прекратява:
- с едностранно волеизявление до сдружението ;
- при смърт или поставянето под пълно запрещение;
- с изключване; Изключването може да стане по предложение на всеки член на клуба.
- с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
/2/ Решението за изключване на член на сдружението се взема от Управителния съвет на сдружението с обикновено мнозинство при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо или по предложение на друг член от клуба .  
/З/ Отпадането на членство е налице при невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

III. ИМУЩЕСТВО
Чл.13 /1/  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
/2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност,  насочена за постигане на целите, определени по реда на този Дружествен договор и ЗЮЛНЦ.
/З/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал. З от ЗЮЛНЦ.

Чл.14 /1/.Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Размерът на Членският внос за следващата година,се определя с решение на общото събрание до Декември месец предходната година. Срокът за внасянето на членския внос е 15 Април на текущата година.
/2/ Сдружението в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.15 Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Чл.16 В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.17 Правомощия на Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава на Сдружението;
 • приема други вътрешни актове;
 • взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 • избира и освобождава членове на Управителния съвет;
 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 • взема решение за откриване и закриване на клонове;
 • взема решение за участие в други организации;
 • приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 • приема бюджета на Сдружението;
 • приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на закона и Устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

Чл.18 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.19 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението.
/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по Седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/З/ Свикването се извършва чрез покана обнародвана в „Държавен вестник” и поставена на специализирано място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.
/4/ Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/ Времето от публикуване на поканата до заседанието на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец преди насрочения ден.

Чл.20 Общото събрание може да заседава, ако явилите се членове, представляват повече от половината от всички членове. При липсата на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок - един час по късно на същото място и при същият дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.21 Всеки член има право на един глас.

Чл.22 /1/ Решението на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ За решенията по чл. 19, т.1 и т. З се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.23 /1/ Общо събрание не може да взема решения, по въпроси които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Чл.24 /1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години
/З/ Управителният съвет се състои най-малко от седем лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението могат да посочат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението
/4/ Управителния съвет избира от своя състав председател.
/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани.

Чл.25 /1/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на същия.
/2/ Управителния съвет:

 • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав;
 • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

Чл.26 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
/2/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.27 /1/ Председателят на управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на сдружението, в съответствие с решенията на общото събрание и на управителния съвет.
/2/ Председателя на управителния съвет представлява сдружението пред трети лица.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.28 /1/ Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или решение на Софийски градски съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.29 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.
/З/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.
/4/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.30 Сдружението може да членува в други организации.

Чл.31 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.32 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав  е приет единодушно от всички присъствали членове на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел Риболовен клуб „Балканка”, състояло се на 04.08.2013 г., в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав - Дружествен договор.

<