Етичен кодекс

МОРАЛНО – ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ „БАЛКАНКА”

Приет на 4 Юли 2013 г.

Освен задълженията, описани в устава на клуб БАЛКАНКА, всеки член е длъжен да спазва и описаните по-долу правила за поведение по отношение на посещаваните реки, рибите в тях и колегите риболовци. Основна цел на тези правила е опазването на природата и рибните ресурси в пъстървовата зона на реките и другите водни обекти.

І. Познанията за реките, рибите в тях и методите на риболов на балкански пъстърви не могат да бъдат, под никаква форма, обект на стопанска дейност за членовете на клуба!

ІІ. Всеки член на клуб БАЛКАНКА е длъжен да пази доброто име на клуба и на другите участници  в него.

ІІІ. Всеки член на клуб БАЛКАНКА е длъжен да информира клуба за забелязани нарушения на този кодекс от други членове, извършвани след учредяването на клуба! Целта е да се прекрати участието и достъпа до информация на хора, които не отговарят на критериите за членство.

ІV. При забелязани бракониерски методи при риболов на какъвто и било вид риба, всеки член на клуба е длъжен да информира незабавно съответните държавни органи, както и ръководството на клуба за организиране на евентуално задържане на нарушителите – до пристигане на охранителните органи. Саморазправата в такива случаи, колкото и да е трудно да се самоконтролира, е нежелателна и не се насърчава.

V. Към реките и водните обекти

Всяка река, посетена от член на клуб БАЛКАНКА, трябва да бъде оставена по-чиста, отколкото е била преди излета, независимо дали е за риболов или не.

Всяка информация за река или друг воден обект, собствена или придобита от участието в клуба, се пази в тайна от всички субекти /физически лица, лица по търговския закон или държавни органи/, които не участват в клуба.

Определен участък от дадена река може да бъде посещаван от член на клуба повече от два пъти в рамките на един риболовен сезонтза, само ако риболовците практикуват системата NO Kill. Съвместни посещения на една река не могат да се извършват от повече от двама души, освен ако практикуват системата NO Kill. При това двамата задължително вървят заедно, като се редуват по вировете. Разделното съвместно посещение на различни участъци от една и съща река или на основна река с притоците й не се допуска.

Премахването на естествени препятствия за риболова като закачки, нападали клони, почистването на крайбрежни храсталаци и др. от коритата  и вировете на реките, с цел улесняване на бъдещ улов на риба, се счита за недопустимо.

Извършването на промени в естествената среда и местообитанията на рибите в пъстървовата зона, като например промени в речните корита, изграждането на изкуствени бентове и др. не се допуска, без значение с каква цел е извършено.

Използването на оловни утежнения или глави на примамки по линиите за улов на риби е крайно нежелетелно!

Всеки член на клуб БАЛКАНКА е задължен да подпомага всячески мероприятията по зарибяване на планинските реки с балканска пъстърва. Участието в самото зарибяване се счита за чест.

На членовете на клуба е абсолютно забранено да участват в мероприятия по зарибяване в пъстървовата зона на реките с други видове риби освен с балканска пъстърва и лешанка /пападайка/. Който иска да прави това – да участва в клубове като „Американка”, „Сивен” или други – извън територията на страната.

VІ. Към рибите.

1. Всеки член на клуб БАЛКАНКА е длъжен да прави всичко възможно за опазване на рибните ресурси в пъстървовата зона на реките и другите водни обекти.
2. На всеки член на клуб БАЛКАНКА се препоръчва да пуска обратно в реката всяка уловена Балканска Пъстърва, независимо от размера или състоянието ѝ. Прибирането на Балкански Пъстърви, дори в установените от закона бройки, е крайно нежелателно и Клуб БАЛКАНКА не го толерира.
3. Когато член на клуб БАЛКАНКА установи, че на някоя река има следи от скорошно зарибяване – по много маломерни риби във всеки вир, еднакви по размер, той е длъжен да смени реката. Изключение трябва да се прави само ако пред вира има непреодолимо препятствие за рибите /отвесни падове по-големи от два метра или друго -по преценка/, което да пречи на разселването им. В този случай всеки член на клуба е длъжен да хване колкото може повече от рибите и да ги пусне над препятствието.
4.  Балкански Пъстърви по-големи от 50 сантиметра или един килограм задължително се пускат обратно в реката.
5. Правила за пускане на Балканската Пъстърва:
-    Ако куката е нагълтана навътре и не е закачена през устата – рибата в никакъв случай не се вдига цялата над водата. Допуска се главата и по-малко от половината от дължината да се надигнат над водата – само след като рибата се е уморила и предала – за да може да бъде по-лесно хваната с ръка за да се откачи куката.
-    Дори и когато куката е закачена през устата – вдигането на рибите във въздуха трябва да се избягва, защото при друсането – могат да се откачат и да паднат върху камъни и от това да умрат.
-    Преди да бъде хваната с ръка рибата – ръката трябва да се намокри и темперира за 3-4 секунди в реката – за да се предпази рибата от сваляне на слузта или загряване.
6.  Майсторството в пъстървовия риболов е сътояние на духа, което не се нуждае от доказване пред когото и да било. Ето защо - позиране и снимки с уловени риби, с цел самовъзхвала, увековечаване и предизвикване на възхищение се счита за неуважение към Балканските Пъстърви. Макар да не се насърчава, то може да се извършва при следните условия:
-    Рибата на снимките  задължително е в кеп или във вода, като ако е във водата – тя може да бъде придържана с ръце.
-    Снимана риба задължително се пуска обратно в реката, като е желателно да бъде снимана и след като е освободена.
-    Снимане на риби, оваляни в пръст и кал, или положени върху камъни, трева или другаде, освен във водата, се счита за абсолютно недопустимо.
-    Снимане на уловени риби, които са прибрани за излапване, се счита за най-тежко престъпване на правилата и духа на настоящия  Кодекс.

VІІ. Към методите на риболов.

1.    Риболов на естествена стръв и всички методи с изкуствена муха без мухарка и шнур:
-    Минимален размер на използваните куки - №9
-    Допустим вид на използваните влакна – тест на влакното 3 кг .
-    При наличие на много маломерни риби в реката – препоръчителен размер на куките – най-малко №7.
-    При риболов на мъртва или жива рибка се допуска използването само на една кука, която може да бъде и тройна.
-    В случаите на използване на тройна кука – контрите задължително трябва да са премахнати.
-    Недопустима стръв – всички видове хайвер, както и всички изкуствени продукти, които наподобяват хайвера.

2.  Риболов на изкуствена муха с мухарка и шнур
-    При наличие на много маломерни риби в реката – препоръчителен размер на куките – най-малко №7.

3. Риболов със спининг
-    Допускат се всички видове влакна - да са с минимална дебелина – тест на влакното 3кг.
-    На всички видове примамки за спининг /блесни, воблери, силиконови и др./ се допуска използването само на куки без контри - фабрично или надлежно смачкани.
-    При наличие на много маломерни риби в реката – препоръчителен размер на куките – най-малко №7.

VІІІ. Към колегите риболовци.

1.    Всеки член на клуб БАЛКАНКА е задължен да оказва помощ и съдействие на всички, които срещне по реките или по труднодостъпните райони на път към реките, ако са изпаднали в беда или имат нужда от това, без значение дали са риболовци или други, членове на клуба или не. Изключение от това правило се прави само за бракониерите – за които се процедира съгласно т. ІV.

2.    Никой в България не познава по-добре планинските реки и труднодостъпните и опасни местности  в пъстървовата зона от риболовците на пъстърва. Ето защо всеки член на клуба е длъжен да оказва съдействие или да участва директно в издирването на закъсали или попаднали в неизвестност хора по планинските реки, независимо дали са риболовци или не – по всяко време на денонощието.

3.    При среща по време на риболов – с друг колега риболовец, членуващ в клуба, всеки е длъжен да информира колегата в кои участъци на реката е преминал. Такава информация може да се споделя и с колеги, които не членуват в клуба – по лична преценка за човека.

<