365613393 10228433562282889 7506360933091869203 n

Complain to the Spadel concerning failure to comply of the national ecological law / Сигнал до Шпадел във връзка с отравянето на река Девинска

|

Dear all,
I forward you again a complaint related with one of your daughter company here in Bulgaria – DEVIN Ltd. It was terrible disaster for one
of the best rivers in Bulgaria and we demand an answer by you on this case.
As a „green-washing“ campaign the factory gave some money for stocking with invasive aquaculture trout Salmo Тrutta and many people stopped talking about that, even they said some positive words about the operator, but we are not agree.

The river was poisoned and killed. It is the reality. Although the local trout is endemic species in Bulgaria and hundreds of them were
killed, trouts are not a protective species yet in Bulgaria(it is a politically problem), but they are Natura 2000 species in our region(in
Greece for example). We saw hundreds of protective species Phoxinus phoxinus and Barbus cyclolepis too and some endemic Maric chub/Squalius orpheus. What about all of them? The river will not be the same for many years forward and it is not possible to restore itself alone because of some barriers on it. It is not concerned to the factory but the factory killed the fish! Nobody else.

The local authorities uploaded a study which sounded very stupid: „The river fish population was impacted for a while“ …. It sounds more
like „it was not killed but a little bit threatened and after all it still alive“ or something like „the fishes have been killed and after
the pollution they woke up themselves.“

This is absolutely unacceptable and hope not in accordance with your politic of a green group of company.
Only for comparison: There is a special rules for fishing in exactly this river. If some fisherman kill only one trout it will be fined with
750еuro. So we saw some hundreds killed trout and many others killed protected species. It is a joke that somebody will pay for stocking with
some trouts and everything will be ok. We already know that there was an illegal pipe from the reservoir of the factory directly to the river.
This pipe has been used for polluting of the river. Illegal pipe but nobody talk about that.

I inform you that the independent investigation is still continuing. Please take a special point on this case and it will be reputationally
better to make everything that is necessary for river restoration.

Link to first message to Spadel

Превод на Български

Уважаеми,

Изпращам ви още една жалба, отнасяща се до една от вашите компании в България – ДЕВИН ЕАД. Това беше една ужасна катастрофа за една от най-хубавите ни реки и настояваме за реакция от ваша страна по този казус.

Като начин за „измиване на ръцете“ се направи кампания, при която предприятието даде някакви пари за зарибяване с инвазивния вид Атлантическа пъстърва Salmo Тrutta и много хора забравиха за това, дори се изказаха положителни думи за изпълнителя на това деяние. Но ние не можем да се съгласим.

Реалността е, че реката беше отровена и нейните обитатели умъртвени в участъка. Въпреки че местната пъстърва е ендемична за България и стотици риби бяха избити, те все още не са защитен вид в България (това е политически проблем), но са част от Натура 2000 в нашия регион (или в Гърция например). Сред изтровените екземпляри видяхме и стотици защитени видове, като например лешанка (Phoxinus phoxinus) и маришка мряна (Barbus cyclolepis), както и някои ендемични видове като маришкия кефал/Squalius orpheus. Какво ще кажете за всички тях? Реката няма да бъде същата за неизвестен брой години напред и е невъзможно да се възстанови поради нлични бариери по нея. Това, разбира се, не е проблем на фабриката, но фабриката е тази, която изби рибата, никой друг.

След разследване компетентните институции от МОСВ излязоха с изявление, което звучеше изключително глупаво: „Може да се направи заключение, че въздействието върху рибната фауна е било моментно.“ …. Звучи повече като „рибата не беше убита, но бе леко зашеметена, но след това се е съживила“ или нещо като „рибите са били убити, но след замърсяването са възкръснали“

Това е абсолютно неприемливо и, надяваме се, е в несъответствие с вашата  зелена политика за устойчиви компании.

За сравнение именно в тази река е въведен специален режим за риболов. Ако рибар убие само една пъстърва, ще бъде глобен най-малко 750 евро. А ние видяхме стотици убити пъстърви и много други избити защитени видове. Би било шега, ако някой си мисли, че като се плати за зарибяване с малко пъстърва, всичко ще е наред.

Това, което e напълно доказано е, че е имало незаконна тръба започваща от резервоара на завода и водеща директно в реката. Тази тръба е използвана за замърсяване на реката. Нелегална тръба, от която сякаш никой не се интересува.

Информирам ви, че независимото разследване продължава. Моля, обърнете специално внимание на този случай, което осезаемо би помогнало да се направи необходимото за възстановяване на реката.

Подобни публикации