187346637 4099716216775541 8888100635097380921 n

Целеви доклад от сдружение Балканка до МОСВ, МЗХГ, БДДР и РИОСВ София относно поредното съсипване на река Искър и крайбрежната й гора. С копие до извършителя – Столична община

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини,незаконни баластриерии кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването на речните корита в населените места и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, да приемете настоящия целеви сигнал.

Изпращаме го и до МЗХГ и ИАГ, доколкото е извършвана брутална сеч И в територии от горския фонд!

Сигналът се отнася до поредното унищожаване на естественото състояние на бреговете и леглото на река Искър в горния край на с. Герман, както и за безумната, брутална сеч на крайбрежната растителност, укрепваща бреговете на реката срещу ерозия, формираща крайбрежните местообитания, включително и приоритетното за опазване в рамките на ЕС местообитание 91Е0*, играеща ключова роля за самопречистващите функции на реката, а така също и за хидравличната свързаност на повърхностните и на подземните води.

И цялото това Безумие, реализирано в рамките на размножителния период както на водните организми, така и на безброй други живи твари около Реката!

И за цялото това Нещо, иначе уважаемата кметица на  София има Нечуваното Нахалство да се хвали из фейсбук!

И така, след като вчера ни запалиха месинджъра с хвалбите на Кметицата, ние извършихме незабавна проверка на местопрестъплението.

В проверката, след известни кратки колебания, се включиха представители на РИОСВ София и на БДДР, за което им изказваме Благодарност!

Установиха се следните престъпления:

1.       Брутално е сечена, дялкана, дъвкана и изкоренявана крайбрежната растителност по десния бряг на реката, включително големи дървета, като има малко сеч и по левия бряг вблизост до металния мост.

2.      Поне част от дървесината е смилана на място от багера и треските и триците са изхвърляни директно в реката.

3.      С багери е ровено и копано речното корито по левия бряг в участък от около 100 метра и придобитият материалец е натрупван като изкуствен, неуплътнен насип върху брега, състоящ се от речна тиня, примесена с по-едри фракции естествен дънен субстрат.

За всичко това можете да се убедите от следния видео клип:

Нарушенията:

1. Нарушен е чл.143 от Закона за Водите, който гласи:

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:

1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

2. Нарушена е мярка от ПУРБ 2016-2021 на Дунавски район на басейново управление с код HY_1, и действие към нея с код HY_1_8, коeто гласи:

Забрана за Сеч на Крайбрежна Растителност!

3. Прехваленото от иначе уважаемата кметица „чистене“ на речното корито, всъщност се изразява И в изземване на наносни отложения от коритото на рекатавпоследствие натрупвани върху брега. Доказателство има в прикачената снимка с багера, който рови в реката. За целта обаче, според чл.46, ал.1, предложение четвърто от ЗВ се изисква разрешително за ползване на поърхностен воден обект. Такова разрешително БДДР не е издавала!

4. Със сигурност Е провеждана някаква процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС, тъй като преди време ние сме проверявали становище за допустимост на БДДР за процесното ИП. В становището коректно бяха описани всички мерки и забрани от ПУРБ и ЗВ, затова не сме възразявали навремето. Обаче, ТОВА, което се вижда на място, Няма Нищо Общо с оценяваното ИП, иначе щяхме ПАК да се срещаме с Вас в съда, ако бяхте ги одобрили тия престъпления! За съжаление, на сайта на РИОСВ София ние не откриваме изобщо следи за процесното ИП.

5. Съгласно прикачените извадки от кадастралната карта, в ликвидирания участък реката протича между имоти, които са с вид територия Горска и Земеделска! Тоест, територията, през която протича реката НЕ Е Урбанизирана!

Тогава, съгласно чл.140 от ЗВ, компетентен орган за всякакво „чистене“ на речното корито Е Областният Управител, а не уважаемата Кметица! И Тя има нахалството да се хвали как „чистела“…!

6. Разбира се, копането на речна баластра и насипването й по бреговете на реките с цел защита, брегоукрепване и пр.  Е строеж от Първа Категория съгласно чл.137 от ЗУТ. „Велоалеята“ Също е Строеж според 137 ЗУТ. На иформационната табела обаче не фигурират необходимите атрибути, тоест строежът е незаконен и поради тази причина.

7. Разбира се, ние намираме, че е извършен и състав на престъпления по чл.278г и по чл.282, алинея 2 ог НК, за което ще имаме удоволствието да уведомим ПРБ.

ИСКАНЕ
Уважаеми,

За да се отсече едно едничко дърво в частен имот в София, се изискват сума ти разрешителни! Каква е тая Кметица, която си позволява да сече където й падне, при това – възможно най-ценната растителност, която укрепва бреговете на реките!

Затова настояваме за незабавна намеса на органите на МОСВ, за да се спре това престъпление още утре! Молим, да имате предвид, че Тя се хвали, че същото Нещо ще се случи в цели 10-километра дълъг участък!!!
Надяваме се също така МОСВ да проверят цялата документация на строежа, да видим как той е маскиран като „почистване“!
Настояваме и за намесата на ИАГ, за да видят и те как Кметицата сече приоритетно природно местообитание 91Е0* в земи от горския фонд, без разрешение!

Ако не се спрете още утре, очаквайте живи вериги пред багерите, а пък във вторник – 18.05.2021 от 18:30  Ви каним на скромен протест на местопрестъплението!

Каним и Кметицата, да дойде и да обясни на медиите какви точно смята, че ги е вършила и така ли възнамерява да я кара и занапред!

Надяваме се наистина да вземете спешни мерки, иначе ни познавате много добре и знаете какво следва…

Моля, от МОСВ, МЗХГ и ИАГ да ни изпратят входящи номера за този сигнал.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Допълнение към Целеви сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ, БДДР и РИОСВ София относно съсипването на река Искър и крайбрежната й гора, изпратен на 21.05.2021. С копие до извършителя – Столична

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването на речните корита в населените места и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Моля, да приемете настоящото Допълнение към предходния ни целеви сигнал до Инспектората на МОСВ, с искане на информация по реда на ЗДОИ от РИОСВ София и от БДДР.

И така, след редакционното приключване на вчерашния ни сигнал официално беше публикувана следната информация:

https://www.dnevnik.bg/zelen/2021/05/21/4212421_sled_ekoministerstvoto_i_gorskite_nalojiha_spirane_na/?fbclid=IwAR3bPIU0s-8KgTSSwDezdmMcGAOpKKGO2Yy38417GA6NxkUU0xQHIz0KoP0&ref=rss

Във връзка с действията на РДГ-София и Държавно горско стопанство „София“, молим да приемете следните допълнителни Искания към предходния ни сигнал:

  1. Искаме при съставянето на всички бъдещи документи на РИОСВ София, включително и АУАН на Кметицата, а така също и при поправянето на очевидните фактически грешки в кореспонденцията на БДДР с Кметицата, да бъдат отразени констатациите на горската администрация. Целта е да не се получи разнобой в констатациите и становищата на различните държавни органи, поради неявното Ви желание да прикриете нарушенията.

Обръщаме Ви специално внимание във връзка с очакваните от Вас АУАН-и, че са налице свидетели от село Герман, които са видяли с очите си как багерите на Кметицата копаят в речното легло и насипват инертния материал по бреговете. Тези хора могат да свидетелстват при евентуално обжалване на актовете от самата Кметица. Тоест, произходът на материала, насипан по бреговете, е много добре известен, а не е паднал от небето, както се предполага от кореспонденцията на БДДР.

  1. Във връзка с изграждането на временни пътища и паркинги покрай реката искаме, да се проведе процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС. Очевидно, предвид характеристиките на процесното ИП, БДДР следва да издаде отрицателно становище за допустимост спрямо ПУРБ на ДР!
  2. Най-важното – искаме РИОСВ София да отчете определението от ДР на ЗООС, именно че:

§ 1. По смисъла на този закон:

  1. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г.) „Възложител на инвестиционно предложение“ е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

В случая специалният закон е ЗВ, от горската администрация потвърждават, че реката протича през горска територия и следователно иначе уважаемата Кметица на София Не Е компетентен орган да организира почистване на речното легло извън урбанизираната територия, съгласно чл.140 от ЗВ! Компетентният орган е Областния управител и Той не може да прехвърля задълженията си на Кметицата!

Също така настояваме БДДР и РИОСВ София да извършат пълна проверка на състоянието на коритото на река Искър на територията на гр.София. Целта е да установят безбройните сметища, някои от които, например във Враждебна, са вдъхновени и подпомагани от самата Кметица!

Контролните органи следва да разпоредят на Кметицата, ако тя би била компетентен орган според самата себе си, или на Областния Управител извън урбанизираните територии, да изчистят незаконните сметища незабавно, защото те наистина увеличават риска от наводнения! Също така да изчистят и леглото на реката при пълно спазване на ЗВ и ПУРБ на ДР, тоест от прораснала само във водното течение растителност и опасно наклонени дървета по бреговете, маркирани от ИАГ преди да се изсекат! Тази дейност ще е значително облекчена от предходното наводнение от тази година, което отнесе част от боклуците до дефилето.

Също така настояваме БДДР и РИОСВ София да вземат мерки за определяне на ретензионни, заливаеми площи покрай коригираните участъци на реката в Софийското поле, за да не се налага аварийно пробиване на диги със същата цел, както стана при предишното наводнение, само че от друго ръководство на органи на МОСВ, които Вие, Уважаеми, уволнихте!

Накрая молим, да отчетете, че вече Ви остават само 6 /шест/ дена до изтичане на крайния срок.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр.София

Подобни публикации