Възражение

Становище по проект на заповед за забрана по време на пролетно-лятно размножаващите се видове през 2024г.

| |

Уважаеми г-н Вътев,
Уважаеми г-н Георгиев,

Сдружение „Балканка” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за обществена полза, чиято основна мисия е опазването на биологичното разнообразие в българските реки, с фокус върху опазване и възстановяване на популациите от местните риби. 

 От както е създадено Сдружение „Балканка“ всяка година организира акции в различни части от България, като основното послание, което се опитваме да предадем е: „Да върнем живота в реките …”.

Първо искаме да споделим, че приветстваме и подкрепяме усилията на ИАРА и МЗХГ да благоприятстват условията за развитие на любителския риболов, чрез навременно утвърждаване на важни заповеди, които всяка година трябва да уреждат управлението и опазването на рибните ресурси у нас. Забелязваме много положителни действия в тази посока чрез навременно стартиране на обществено обсъждане по важните нормативни актове.

В тази връзка обръщаме внимание, че с нетърпение очакваме изменението на Заповед №РД09-89/03.02.2022г. по чл. 30, ал. 3 от ЗРА, с която се утвърждава най-вече режима на риболов по българските реки и някои водоеми. В проектната заповед имаше много положителни стъпки като в допълнение изпратихме и редица важни за риболовната общност предложения.

По настоящата заповед като сдружение съставено основно от риболовци и изцяло от хора, милеещи за водоемите на България, подаваме нашето становище относно качения за обществени консултации проект на заповедта за въвеждане на забрана за риболов в периода на размножаване на пролетно-лятно размножаващите се риби.

Нашето становище не засяга основния текст на заповедта, а цели да допринесе за по-правилното прилагане на закона и постигане на заложените цели.

  1. Възразяваме относно сроковете на забраната

Чл.32 от Закона за рибарство и аквакултури гласи:

Чл. 32. (1) Във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При нетипични промени в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по приложение № 1 с до 30 дни.

Съгласно наши наблюдения на много места в страната, особено в Южна България, размножителният сезон започна преди най-малко 2 седмици. В тази връзка големи пасажи от риба вече навлязоха в по-малки притоци или в прибрежните и плитки зони на язовирите, където са изключително достъпни за бракониерски набези.

Подобна информация беше споделена и на фейсбук страницата на ИАРА, където беше показана размножителна миграция на струмски скобари/ Chondrostoma vardarense по река Струмешница:

Видео: ИАРА facebook

Трябва да се четат биоиндикаторите, защото всички виждаме, че липсата на сериозни застудявания, трайна снежна покривка и изключително високи температури през януари и февруари води до по-ранното затопляне на водата през последните години.

На много места, където в миналото водоемите замръзваха, включително реките, риболовът през дългата зима беше затруднен и рибите, които малко след това щяха да встъпят в размножаване, се опазваха благодарение на липсата на прекомерно безпокойство. От 14-15 години картинaта коренно се промени и водоемите дори в северна България вече не замръзват. Това дава възможност за изключително интензивен риболов почти целогодишно, по позволени или не методи, което често е съпроводено със задържане на прекомерно количество улов от недобросъвестни колеги. В резултат популациите на шаранови и други пролетно – лятно размножаващи се риби в някои водоеми на страната драстично намаляха.

Ето защо нашето предложение е максимално да се ускори заповедта на министъра и да се изтегли началната дата на заповедта в началото на април, а крайната да си остане съгласно Приложение 1 на ЗРА, заради неравномерните характеристики на водоемите в страната обусловени от тяхното местоположение.

2. Въвеждане на нов подход за постигане целите на заповедта

Преди десетина години чрез една от последните промени в ЗРА беше въведен нов подход в забрана на риболов по време на размножаване, чрез въвеждане на диференцирани срокове на забрана за някои видове. Това са щуката(15.02-30.04), расперът(01.03-30.04) и бялата риба(15.03-15.05). Това беше направено с цел по-доброто отчитане на характерни специфики в размножаването на тези видове, които започват своя размножителен цикъл още в края на зимата. Ние приветствахме този подход като отчитаме, че той се провежда в унисон с най-добрите Европейски практики. Още повече, че след този период по водоемите забранени за риболов на пролетно-лятно размножаващи се видове е възможно да се практикува любителски риболов, което има възможност да окаже положително влияние в борбата с бракониерите и редуцирания капацитет на структурите на ИАРА за управление на рибните ресурси.

Подобни практики, както споменахме са въведени в цял свят, но те обикновено са съпроводени с това да се регламентират и специфики в използваните средства и техники за риболов в съответния период, така че да се постигне едно плавно и по-ползотворно съвместяване на забраните и постигане на поставените цели.

В държави като Словения и Хърватска, които имат специално отношение към опазването на вида Hucho hucho(известен у нас като дунавска пъстърва) са въведени редица ограничения поради това, че сезонът за риболов съвпада със забраната на улов на другите пъстървови риби във водоемите. Така например в Словения минималните примамки в този период са с размер 10см, а в Хърватска – 18см. Разбира се ограничения се въвеждат и по отношение на използваното оборудване, но това така или иначе се налага от размера на използваните примамки. Дори в страни като Черна гора, при риболов на Hucho hucho през зимните месеци е въведено ограничение за използване на примамки под 6см с цел отсяване на пъстървите и други по-дребни хищници.

В Англия по време на пролетно-лятната забрана риболовът на щука на жива стръв е забранен изцяло. Използват се предимно парчета замразена скумрия, херинга или друга морска риба.

Ето защо правим следното предложение за въвеждане на минимален размер на използваните примамки за улов на хищни риби по време на забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби:

В периода от 01.05 до 01.06, респективно 15.06 за водоемите над 500м, в които е въведена забрана за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби и които не са включени сред водоемите по т.V на заповедта се въвеждат следните ограничения:

  • изкуствени примамки от тип „воблер“ с размер по-малък от 8см по дължина, измерен по тялото на примамката без лопатката, халките и куките;
  • изкуствени примамки от тип „въртящи блесни“ с размер на листото по-малко от 4см по дължина;
  • силиконови примамки с размер по-малък от 8см по дължина, измерена само по силиконовата част без разтягане;
  • Стримери по-малки от 10см, измерени по дължина без халките и куките.
  • Всякакъв друг вид изкуствени примамки по-малки от 8см, измерени по дължината на примамката без лопатки, халки и куки. Ако примамката е комбинирана, всяка част трябва да отговаря на минималните изисквания.
  • Стръв различна от изкуствена, в съответствие с определените минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми по Приложение 2 към чл.38 от ЗРА, и измерена от устата до края на опашката. Освен това при използване на естествена стръв за риболов на хищна риба, в случай, че стръвта попада под забраната за пролетно-лятно размножаващи се риби, то тя трябва да е съпроводена с касова бележка за закупуването ѝ, на която да е указан точно вида. Алтернативата на това предложение е забрана за използване на естествена стръв при улов на хищна риба в посочения период, което в голяма част от водоемите ще има отношение за период от само две седмици до 1 месец.

Посочените ограничения не се прилагат в пъстървовите участъци на реките в режим „хвани-пусни“ по т. 4.2 от Заповед №РД09-89/03.02.2022г. на министъра на МЗХ, както и в реките с надморска височина над 500м., а само на местата, където има текуща пролетно-лятна забрана и в същото време отпадане на забраните за улов на определени хищни видове риба.

Мотиви:

Рибите костур и кефал се хранят предимно с малки по размер организми – малки рибки, жабки, насекоми, ракообразни и други. В много редки случаи, предимно трофейните екземпляри, налитат на плячка по-голяма от 7-8 сантиметра.

В същото време след 01.05 по време на забраната за улов на пролетно-лятно размножаващи се видове се разрешава любителския риболов на щуката и распера, а след 15.05 на бялата риба. Същите са желан улов на голяма част от риболовците. За разлика от костура и кефала, тези риби се хранят приоритетно с по-голяма плячка и използването на по-големи примамки не е пречка за улова им. Много често при риболов на щука се използват примамки с размер от 10-20см и дори по-големи. При риболов на распер се ползват имитации на уклей с размер 8-12 см, а при риболов на бяла риба се ползват предимно силикони с размер над 8 см. Тези размери съответстват донякъде и на естественото меню и предпочитания на тези хищници.

Изброените риби по-горе често се срещат в едни и същи водоеми и имат общ ареал и при риболов трябва целенасочено да се ловуват само позволените риби, а не тези, които са в размножителен период. Разбира се, винаги могат да се посочват изключения, но основната цел е отсяването на улова на риби, които са в забрана.

Ясно е, че ако след 01.05 ловим с примамка 3-5см уловът на речен кефал и костур трудно може да се нарече приулов, а е бракониерство, чрез използване на пропуските в закона. За жалост има много недобросъвестни колеги, които посещават водоемите и реките и използват малки примамки или стръв заявявайки, че търсят разрешените за периода щука или бяла риба. Горчивата истината показва, че 99% от уловът им е костур или кефал. Те съзнателно използват тази вратичка в закона, за да ловуват забранените риби. Въпреки че са задължени да върнат улова веднага във водата, това може да стресира рибата и да я накара да изхвърли хайвера си в опит да се спаси – на всеки опитен риболовец се е случвало, когато хване хайверна риба в позволените участъци по време на забраната.

Това представлява заплаха за бъдещото поколение и рибния ресурс.

При въвеждане на горните правила изключение ще се направи единствено по отношение на сома, но той така или иначе е доста по-рядък улов, а и активността му често е в часовете, когато риболовът е забранен или пък се лови във вътрешността на водоемите, при по-големи дълбочини, където единствено бялата риба най-често бива откривана и случаен приулов ще се допусне само за период около 2седмици.  Другото е, че за сом обикновено се използват много едри примамки, които обикновено биха могли да бъдат атакувани основно от щуката, но двата върховни хищника рядко ще бъдат открити на едно и също местообитание, дори и да се срещат в дадения водоем.

Уважаеми Господа,

Вярваме, че ще продължим успешното през годините партньорство с ИАРА, като настоящите предложения бъдат възприети или в бъдеще продължим дискусията по тях.

Считаме, че така заедно ще вървим в правилна посока в борбата с бракониерството и за запазване на рибните популации. Предварително благодаря за разбирането и разглеждането на обосновано изложените предложения!

Предварително благодаря за разбирането и разглеждането на обосновано изложените предложения!

Подобни публикации