08

Сигнал незаконни сметища по поречието на река Голямата, Община Твърдица

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното: във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД по проблемите свързани с водите и околната среда, представяме информация за незаконни сметища край бреговете на река Голямата, в района на с. Бяла Паланка, община Твърдица, област Сливен. 

На 21.05.2022г. имахме честта да сме организатори на поредната акция по почистване на българските реки, този път по случай Световния ден на мигриращите риби – кампания, която се провежда вече 7 години на 6 континента, като тази година в кампанията се включиха близо 400 инициативи в цял свят.

От години нашите акции се провеждат приоритетно на реки, които са включени в специален режим на риболов за балканската пъстърва „хвани и пусни“. Такава е и река Голямата, която отводнява южните склонове на най-високия връх в района – връх Чумерна. За съжаление това, което заварих, когато обух ботуши и тръгнах в реката бяха тонове многогодишно отлагани отпадъци в коритото на реката, което буквално беше задръстено. „По следите на боклука“, обходихме участъци от реката в няколко точки на село Бяла Паланка, което установихме, че е основния източник на отпадъци по поречието на реката. В горния край на селото се влива един ляв приток, Малката река, в последния 1км от който е оформен като квартал на селото и е превърнат в местното бунище. От там също постъпва и немалка част от отпадъците в реката. 

Снимков материал от нашата акция и състоянието на реката, можете да видите на нашата страница: Почистване на река Голямата , а по-долу прилагам две снимки за онагледяване на съществуващата картинка и това какво трябва да бъде!!!(снимките са от участък на реката в долния край на село Бяла Паланка, в района на стадиона, който изненадващо изглеждаше в доста завидно състояние: (42.754387, 26.101048). Явно пари за стадиони има, но за опазване на реките няма!!!

Над село Бяла Паланка, боклуците вече ги нямаше, реката беше приказка, като дори при огледа установихме, че над селото се среща приоритетни вид ручеен рак / Austropotamobius torrentium, който след проверихме, че има регистрации и в рамките на картирането на защитените зони.

Вътре в селото обаче и особено в долният му край беше истински ад. След 3 часа чистене и събрани над 50 чувала боклук, нямаше никакъв ефект.

Като обосновка на нуждата от спешни мерки за премахване посоченото незаконно сметище, привеждаме следните правни и други основания:

–       Изхвърлянето на отпадъци на описаната територия не е регламентирано в наредбата по чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и не е част от регионалната система за управление на отпадъците на общината изградена съгласно чл. 23 от ЗУО. Следователно, използването на нерегламентираното сметище нарушава забраните на чл. 29, ал. 2 от ЗУО, както и постигането на заложените цели в чл. 1, ал.3 от ЗУО.

–  Река Голямата в село Бяла Паланка, чак до под село Жълт бряг, е ефективно заето местообитание за вида ручеен рак съгласно картните материали на вида за Защитена зона Твърдишка планина BG0000211

–  Поради разнородния характер на изхвърляните отпадъци, съществува съществен риск от токсично замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората и животните. Особено притеснителен е факта, че депонирането се извършва и върху заливните тераси на реката, което предполага разнасянето на отпадъците надолу по течението;

–  река Голямата е влючена в списъка на реки в специален режим на риболов, където е забранено задържането на еземпляри от балканска пъстърва (съгласно Заповед №РД 09-89 от 03.02.2022г. на Министерство на земеделието). Това е една от малкото подобни реки в района, които са местообитание на балканската пъстърва и които могат да привлекат туристи в района, развивайки туризъм базиран на този стопански ценен вид риба. Отделно в реката видяхме и екземпляри от вида маришка мряна/Barbus cyclolepis, вид включен също в приложение №2 на ЗБР.

– Характерна особеност на този вид сметища е, че те непрекъснато и неконтролируемо се разрастват, като са предпоставка и за възникване на нови локални сметища. Наличието на разнообразни боклуци предполага, че мястото все повече придобива нерегламентиран статут на сметище и е предпоставка и други да изхвърлят боклук там и същото да продължи да се разраства още по-бързо.

– Друга характерна особеност е, че извършителите са трудно установими.

Моля РИОСВ – Стара Загора, БДИБР и от община Твърдица, да ни изпратят входящи номера за подадения сигнал!!!

За останалите получатели, съобщението е само за информация, доколкото информацията не ги засяга пряко.

Уважаеми дами и господа,

България и българските реки са превърнати в сметище. Подобни снимки и сигнали можем да ви пращаме до безкрай, за щастие до сега винаги сте реагирали и има резултат, като местата са били почиствани, но резултатите са само кратковременни. От нашето сдружение „Балканка“ вече 10 години организираме акции по почистване на реките на България, а много от нас го правят и при всяко посещение на река, като сме събрали и с помощта на местните общини сме извозили хиляди чували с боклук от коритата на реките. Призовавам Ви, да вземете мерки за решаване на проблема в национален мащаб. Решение за боклука има, но ние сме просто пословични дори на ниво Балкани с боклуците в нашите реки. Никъде го няма това, особено в реките и крайречните системи, които могат да предоставят комплексен набор от екосистемни услуги, каквито нищо друго не може да предложи. А отношението ни към тях е като към отходен канал/сметище. Какъв туризъм ще развиваме, ако в реките можем да намерим от памперси, до хладилници, тоалетни чинии, гуми и каквото още се сетим. Нужни са спешни действия!!! Имаме и закон за отпадъците и наредби към него, и системи за управление на отпадъците по населените места, но мисля, че никого няма да изненадам, ако кажем, че много от нещата си остават на хартия.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

В очакване да ни информирате за предприетите действия. Имаме готовност да съдействаме с каквото е необходимо.

Поздрави, 
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “    

Подобни публикации