370552337 6474211502670282 1597966544967631792 n

Сигнал за пресушаване на река Мечка край Първомай

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка – гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за пресушената река Мечка край град Първомай, в обхвата на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, десен приток на река Марица.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) – в случаят такъв не се наблюдава.

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.

Разтревожени граждани сигнализираха във фейсбук, че река Мечка край град Първомай е пресъхнала напълно, видно и от приложения снимков материал. Както знаем, нагоре по реката има доста язовири, деривационни канали за напояване и прочие, та явно на реката някой и е „помогнал“ да пресъхне.

Нямаме представа, дали е подаден сигнал, затова ви информираме за наблюдаваното.

Моля от БДИБР и РИОСВ Пловдив да извършат незабавна проверка по случая и да възстановят поне оттока в реката, а за причините да пресъхне реката и ако се установи, че някой не е спазил условия по издадени разрешителни, то той да си понесе необходимата административна и наказателна тежест. 

Напомняме, че по река Мечка е обявена защитена зона река Мечка по директивата за опазване на местообитанията, но ето, че реката я няма!

Миналата година по това време се разправяхме със замърсяването на реката от ПСОВ Първомай, сега се разправяме с нейното пресушаване.

Припомняме също така, че увреждането на зони от екологичната мрежа Натура 2000 е наказуемо по чл. 278в от НК и се надяваме РИОСВ да подаде сигнал до прокуратурата за търсене и на наказателна отговорност.

Моля от БДИБР и РИОСВ Пловдив да ни изпратят входящи номера!

Поздрави,
Иван Пандъков                                                     
Председател на Сдружение „Балканка“    

Отговор на ИАРА

Уважаеми г-н Пандъков, във връзка с Ваш сигнал, получен по ел. поща на ИАРА, относно пресушаване на р. Мечка край Първомай, испектори от сектор РК Пловдив извършиха незабавна проверка по случая, съобразно компетенциите на Агенцията. В хода на проверката е установено, доста спаднало ниво на яз. Мечка, както и силно маловодие и на места пресъхване на р. Мечка. При разговори със служители на БД ИБР – Пловдив и РИОСВ – Пловдив е станало ясно, че причината е пресъхване на почти всички притоци на реката и ниското водно ниво на язовира.

Не са налични нарушения по ЗРА.

Подобни публикации