29.10.2021

Сигнал за предполагаеми нарушения в коритото на река Потокa – обновена

|

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Баланка – гр.София, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други „благородни“ инициативи, като например крадене на баластра облечено като „почистване на речното корито“; крадене на баластра от реките и крайречните местообитания представено като строителство на рибарници; изграждане на ВЕЦ-ове представени като рибарници и други подобни, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ, Ви информирам за следното: 

До нас достигна сигнал от разтревожени граждани, които явно нямат много вяра в институциите и се обръщат към нас. 

Настоящият Сигнал е насочен специално до БДИБР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите сигнали и проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на водни обекти, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Сигналът се изразява в следното (копираме дословно и с граматическите грешки):

Здравейте искам да подам сигнала за безобразие и закононарушение извършено от бетонов възел на фирма Рубикон гр Съединение същата е засипала около 5 декара държавен имот корито на река Потока и езеро естественно обиталище на земноводни видове и птици което помня от 1975 гЕзерото е засипано наполовина със строителни отпадъци коритото на реката е засипано и изместено 100 м северно в незаконен рибарник може да се види в кадастъра под ном 70528.1.979 Насипа е бетониран и отгоре се паркират камиони моля вземете отношение да опазим природата.

Направихме си труда да прегледаме през сателитите какво се случва в района и имоти с ПИ 70528.1.979, 70528.1.380, 70528.1.978, 70528.1.11, 70528.1.590. Прилагаме в последователен снимков материал. Това, което се вижда на снимките, е сериозно изменение и разрастване на дейността на бетоновия възел, като е очевидно извършването на дейности в имоти публична държавна собственост по смисъла на Закона за водите и съгласно имотния регистър в кадастъра – ПИ 70528.1.979 и 70528.1.978. Освен това, се забелязва трайна промяна в хидрологичнaта обстановка в района и характерните водни огледал и разливни тераси на река Потока, които от едни „пулсиращи“ обекти в зависимост от нивото на водата са превърнати в трайни водни огледала със строги граници, което ни говори за предполагаемо изгребване на инертни материали. намираме сигналът на гражданите за основателен и отправяме искане от компетентните органи на МОСВ, РИОСВ Пловдив и БДИБР да извършат както документална проверка, така и теренна проверка, а при необходимост и назначаване на геодезически замервания, с цел установяване на имотните граници и това дали се извършват нерегламентирани дейности в имоти публична държавна собственост. Също така проверката трябва да има за цел проверка на изложените факти за струпване в имоти Публична държавна собственост на голям обем строителни отпадъци, а така също и дали това наистина са строителни отпадъци, доколкото в България често сме свидетели на изхвърлянето на големи обеми смесени отпадъци с всевъзможен произход в Нарушение на наредбата за управление на строителните отпадъци.

Информираме ви, че ние си запазваме възможността за извършване на независима самостоятелна проверка за заснемане на извършваните дейности, която бихме приложили за сравнение при изготвянето на сравнителен анализ и запознаване на обществеността с казуса.

Молим от РИОСВ-Пловдив и БДИБР да получим входящи номера по подадения сигнал, както и да бъдем информирани за предприетите действия.
Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение „Балканка “ 
1715 гр. София
бул. Александър Малинов 87
сайт: https://balkanka.bg/

Във връзка със сигнала за река Потока и бетонов възел на Рубикон от БДИБР ни уведомяват, че за отпадъците е направено предписание за почистване, обаче са установили незаконно водовземане, за което е образувано административно наказателно производство.

Продължаваме да следим случая с поредната изкопана река.

Подобни публикации