mark

Сигнал до министъра на регионалното развитие и до директора на ДНСК, и нотификация до НЕК ЕАД относно незаконен строеж на бъдещия в минало време язовир Яденица

|

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

По наша преценка вече трябва даа е внесен или в най-скоро време предстои внасянето в МРРБ на проекта за изграждане на язовир Яденица и съпътстващите го системи на река Яденица в землищата на град Белово, област Пазарджик и селата Юндола и Пашови, община Велинград.

Инвеститорът НЕК ЕАД ще трябва стори това, само за да не загуби правно действие Решението по ОВОС/ОСВ на министъра на ОСВ Нено Димов от 2016г. Ето защо уведомяваме министъра на регионалното развитие и директора на ДНСК за следните пороци на самия проект:

1.       Процедурата по реда на чл.31 от ЗБР за процесния язовир е недостатъчна, доколкото той не е оценен за съвместимост на въздействието му спрямо защитените зони от мрежата Натура 2000 – Ниска Рила по Директивата за местообитанията и Рила Буфер по Директивата за птиците.

2.      И без горния порок, цялата процедура по ОВОС/ОСВ от 2016г. е извършена в нарушение на европейските директиви по околна среда, за което е налице отрицателно становище на ГД Околна среда на ЕК, стартирана е наказателна процедура срещу родината, проектът е изваден от списъка на Проекти от значение за Общността/PCI/ и няма никакъв начин за него да се получат европейски средства когато и да било.

3.      Издаденото от директора на БДИБР разрешително за водовземане/ползване на повърхностен воден обект не е влязло в сила, тъй като ние го обжалваме по реда на АПК. За доказателство сме прикачили и жалбата ни до АССГ.

4.      Язовирът ще се строи в дефилето на Яденица, което е раздрано от тектонски нарушения, пукнатини и разломи, като самата стена в зоната на енергогасителя попада върху световно известния, 30 метра широк Яденишки разлом, а чл.171 и чл.172 от нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони допускат строителство на язовири само ако те са отдалечени от разломи. И няма никакво значение дали разломите са активни или не са. То оставаше и язовирът да се строи върху активен разлом, не че и това щеше да ни учуди.

В потвърждение на горните точки 1. и 2. прилагаме извлечение от стенограмата на отговор на министъра на енергетиката на парламентарен въпрос досежно някакъв си, никому неизвестен, евентуален „напредък“ на проекта за язовира. Този официален отговор от най-високата трибуна у нас ще представим и като доказателствено искане в хода на делото срещу разрешителното за водовземане.

В потвърждение на точка 3. прилагаме жалбата ни до АССГ, в която можете да намерите подробности по описаните проблеми – включително и по точка 4., за която вярваме, че ДНСК могат и сами да си проверят, като прочетат споменатите членове на нормите.

Жалбата ни до АССГ изпращаме и на НЕК ЕАД за всеки случай, ако случайно не са я получили от БДИБР.

При горните обстоятелства ние намираме, че едно евентуално издаване на разрешение за строеж от компетентния орган – министъра на РРБ – би се извършило в нарушение на чл.142, алинея 2 от ЗУТ, във връзка с чл.142, ал.5, предложение осмо от ЗУТ, доколкото в случая, освен ЗООС и ЗБР,  под „специален“ закон следва да се разбира и Законът за водите, тъй като става дума са хидротехническо съоръжение, чрез което ще се отнема и ползва вода.

Предупреждаваме Ви, че липсата на влязло в сила разрешително за водовземане и ползване може да доведе до катастрофа, ако все пак построите процесния язовир, тъй като при една отмяна на разрешителното по ЗВ в съда, построеният потенциално язовир ще остане като паметник на незаконността, но дори няма да може да бъде завирен.

Също така считаме, че дори и да се одобри проектът и да се издаде разрешението за строеж, то впоследствие пак ще има проблеми с въвеждането на бъдещия в минало време строеж в експлоатация, предвид липсата на необходимите документи според Наредбата за въвеждането на строежите в експлоатация.

Ние не вярваме, че е възможно да се извърши чак такова огромно нарушение на законите и на европейските директиви, но за всеки случай предупреждаваме също така, че в най-скоро време ще литне в посока Брюксел нотификация с характер на жалба по въпросите, споделени тук, с акцент върху вече издаденото, но навлязло в сила разрешително от директора на БДИБР, тъй като от страна на ГД Околна среда на ЕК пред нас бяха поети определени ангажименти, които сега ще отидат в коша. Ще уведомим и всички европейски банки и финансови институции и гарантираме, че европейско финансиране никога няма да се получи. Само ще се излагаме още повече.  Страхуваме се, че предвид нарушенията, не е невъзможно впоследствие евентуално построеният язовир да бъде премахнат.

Искане до министъра на РРБ и до директора на ДНСК:

Уважаеми г-н Шишков,

Уважаема г-жо Панайотова,

Въз основа на гореизложеното, Ви молим, да не предприемате стъпки за одобряване на проекта на язовир Яденица и да не издавате разрешение за строеж.

Отправяме официална покана също така до министър Шишков за среща в удобно за него време, за да представим и допълнителни основания.

За всеки случай, становище на ИГГГ-БАН в подкрепа на нашите възражения, базирани на сеизмичните характеристики на площадката, можете да откриете лесно и на следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/STATEMENT_BAS_GEOPHISICS_YADENITSA.pdf

Моля, да ни уведомите за предприетите по този сигнал Ваши действия навреме, преди да сме нанесли реципрочна репутационна щета в медиите.

Моля за входящ номер от МРРБ и ДНСК!

Прикачени можете да откриете:

1.       Жалбата ни до АССГ срещу разрешителното, издадено от директора на БДИБР, с приложенията към нея.

2.      Част от изявлението на министъра на енергетиката в отговор на парламентарен въпрос за „напредъка“ на проект Яденица.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации