mark

Сигнал до инспектората на МОСВ относно доказана некомпетентност на „компетентния“ директор на БДИБР

| |

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

В качеството си на процесуален представител и отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като „Рибарници“, увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени и рискови нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

Ви уведомявам ведно с екипа на СБ по ПУРБ и ПУРН /за да видят за какво става дума, като говорим за кражбите на баластра от реките/,

че от името на сдружение Балканка сме поискали по реда на ЗДОИ информация от директора на БДИБР. Искахме да ни отговори официално на следния супер елементарен въпрос:

„Според наличните данни за повърхностните водни обекти и водни тела в обхвата на БДИБР, в участъка между Бент Маноле и вливането на река Черкезица, съществува ли и влива ли се в Марица някакъв друг непресъхващ приток на самата Марица?“ Ако съществува друг такъв приток между бента и р. Черкезица, моля да ни дадете наименованието на притока и координатите на вливането му в Марица, за да се запознаем с него и ние, и да го включим в нашия мониторинг.

Искането по реда на ЗДОИ е регистрирано в БДИБР  с входящ №ЗДОИ-01-43/03.04.2023, но за всеки случай сме го прикачили към и този сигнал.

В законоустановения срок получаваме отговор от иначе дълбоко уважавания от нас директор на БДИБР – Васил Узунов, с който сме уведомени, че Той не си знае реките в поверения Му РБУ, та се налага да пита НИМХ, които не са задължено по ЗДОИ лице, и за всяка информация ще ни искат десетки хиляди левчета, с което са ноторно известни.

Длъжни сме също така да посочим на Инспектората на МОСВ, за който поради липса на доказателства не сме съвсем сигурни, че съществува на белия свят, че искането по ЗДОИ сме отправили в хода на процедура по реда на ЗООС за одобряване на поредната кражба на баластра от Марица в землищата на с. Селци, община Садово и с. Чалъкови, община Раковски, съобщение за която се открива на сайта на РИОСВ Пловдив, та директор Узунов вероятно си въобразява, че когато стигнем до дело в съда и срещу тази кражба, Той ще се скрие в „misha dupka“ /това е художествена фигура, взаимствана от Илф и Петров/ и в хода на делото няма да се докаже има ли, няма ли приток между Бент Маноле и Черкезица…?

Тоя май наистина си мисли Това?

ИСКАНЕ:

Моля, Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка в БДИБР и да провери дали в това ведомство наистина не знаят къде имат реки и, ако това наистина е така, тогава как изобщо издават разрешителни по ЗВ? Компетентният за реките Орган не си знае реките, бе, моля Ви се, и ги крие от заинтересованата общественост, от което следва, че Той трябва да бъде уволнен моментално!

Прочее, обещаваме Ви наистина интересни времена с тия продължаващи кражби от Марица. Гарантираме Ви протести на местното население, което вече много добре знае Какво причинихте на Мирово от същите кражби. Действията ще включват меки мерки като блокиране на пътища, както и някои други неща, които засега ще запазим в тайна, за да са изненада.

Все пак, може би няма да е зле да знаете, че багерите Ви се очакват из района с много голям интерес, доста по-голям, отколкото беше в Герман под бент Панчарево, където те успяха да пренощуват живи и здрави само една нощ…

Молим от МОСВ да ни изпратите входящ номер!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

С непресъхващо уважение,
Искрено Ваш
Димитър Куманов
Главен съветник Околна среда
Сдружение Балканка, гр. София

Подобни публикации