445705595 469145289139154 3461933761506061468 n

Световен ден на мигриращите риби 2024 – прожекция на DAMBusters в София – 22.05.2024г.

|

На 22.05.2024г. въпреки апокалипсиса, който се развихри над София, по план се състоя нашата четвърта прожекция в страната на невероятния филм #DamBusters:The start of riverlution.

Това беше нашето второ събитие, с което отбелязахме Световния ден на Мигриращите риби за 2024г World Fish Migration Day. Мотото на тазгодишната кампания е Free Rivers – Свободни реки.

След като преди време ни питахте кога пак ще има прожекцията, нямаше как да не посветим една такава вечер отново в София.

Надяваме се, че успяхме да предадем на нашите гости основното послание на филма – че ние нямаме нужда от всички онези ненужни прегради в реките, които блокират миграцията на рибите и че Европа вече е започнала премахването им, а в България най-хубавото тепърва предстои.

Точно миналата седмица, един такъв, относително нов бент, беше премахнат на река Владайска, за което вече споделихме.

И не става въпрос само за рибите! Ние всички искаме достъп до пълноценни природни ресурси, до чиста вода, чиста храна, но за да се случи това, рибите и другите водни организми трябва да могат да мигрират. Всичко в реката се движи. Движат се песъчинките, движат се камъните, движат се буболечките, движат се раците, движат се рибите, движат се растенията. Защото така работи тази система. Това е река. Тя трябва да тече. #Loveflows

Благодарим на всички, които дойдоха на прожекцията, въпреки, че буквално трябваше „да плуват като риби“ до залата. Благодарим, че уважихте нашите усилия и се надяваме, че сме били полезни с презентацията след това.

Благодарности отново на Alexander Marinov – Санчо за помощта със субтитрирането на филма.

Благодарности на Launchee, че бяха наши домакини.

Благодарим на всички, които вчера дариха средства за подкрепа в опазването на реките. Обещаваме,че няма да се откажем.

Няколко послания от снощи, които е добре да си повтаряме:
– когато говорим за свободнотечащи реки, ние не говорим само за рибата, говорим за всички нас;
– реките и природата нямат нужда да им помагаме. Единственото, от което имат нужда е да ги оставим на мира. Защитим ли местообитанието, ние ще защитим и живота.;
– за да се освободят реките е важно да има голяма обществена подкрепа;
– събарянето на стени не е Мит, а реалност, естествено продължение на осъзнаването и баланс между ползите и вредите.

За финал използваме възможността да обявим и следващата прожекция – 23.06.2024г, 15:00 часа, Френски Културен Институт. Следете ни за повече информация по темата и разбира се, подкрепа приемаме всякаква: Дари

#WFMD2024 #Freerivers #Nodams #Loveflows

–-
On 22.05.2024 despite the apocalypse that raged over Sofia, our fourth screening of the amazing film #DamBusters: The start of riverlution took place as we planned.

This was our second event to mark World Migratory Fish Day 2024. The motto of this year’s campaign is Free Rivers.

Since some time ago you asked us when the screening would take place again, we had no choice but dedicate such an evening here in Sofia again.

We hope we reach to your mind with the main message of the film – all we do not need all those out of maintanace barriers in the rivers that block the migration of fishes. Europe has already started to remove them, and in Bulgaria the best is yet to come.

Just last week, one such, relatively new weir, was removed to free the Vladaiska River. You would be able to find more information in our channel.

Because it’s not just about the fish. We all want access to healthy natural resources, clean water, clean food, but for that fishes and other aquatic organisms must be able to migrate. Everything in the river moves. Grains of sand move, stones move, bugs move, crabs move, fishes move, plants move. Because that’s how this system works. It’s a river. It must flow! #Loveflows

Thank you to everyone who came to the screening, even though they literally had to „swim like fish“ to the hall. Thank you for respecting our efforts and we hope we have been helpful with the presentation after the screening.

Thanks again to Alexander Marinov – Sancho for helping with subtitling the film.

Thanks to Launchee for hosting us.

Thank you to everyone who donated yesterday to support river conservation. We promise we won’t give up.

And at the finale and we would like to emphasize some messages from last night:
– when we talk about free-flowing rivers, we’re not just talking about the fish, we’re talking about all of us;
– rivers and nature do not need us to help them. All they need is for us to leave them alone. If we protect the habitat, we will also protect life.;
– in order to free the rivers, it is important to have great public support;
– breaking down walls is not a Myth, but a reality, a natural extension of awareness and a balance between benefits and harms.
#WFMD2024 #Freerivers #Nodams #Loveflows

Подобни публикации