Режимите на риболов по българските реки, освен чрез сроковете определени съгласно Приложение №1 към чл. 32 ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури(ЗРА)(виж най-долу), се въвеждат и чрез специална заповед по чл. 30, ал. 3 от ЗРА, издавана от министъра на земеделието със срок на действие 3 години. Заповедта се съгласува с Министерството на околната среда и водите и въвежда следните категории обекти за любителски риболов:
– реки и водоеми целогодишно или частично забранени за риболов;
– реки и водоеми, за които е въведена частична или пълна забрана за задържане на уловената риба;

Риболовците, които възнамеряват да извършват любителски риболов по водоемите във вътрешността на страната(с изключение на река Дунав) е необходимо да се запознаят с текстовете по т.4.1, т. 4.2 и т.4.3 на заповедта.

Риболовците, които възнамеряват да извършват любителски риболов по река Дунав е необходимо да се запознаят с текстовете по т.3 на заповедта.

За реките и водоемите включени в т.4.1 от заповедта е въведена целогодишна или временна забрана за извършване на любителски риболов.

За реките и участъците на реките по т.4.2 от заповедта е забранено задържането на улов от балканска/македонска пъстърва (Salmo trutta и Salmo macedonicus).

За затворените водоеми по т.4.3 е въведен режим „хвани и пусни“ за всички видове риба.

С новата заповед № РД 09-89/03.02.2022 г за първи път се въвеждат и специални подучастъци по реките, които са включени в т.4.2 от заповедта, където в периода на размножаване на пъстървовите риби от 01.10-31.01 се забранява временно любителския риболов.

Сдружение Балканка Ви призовава, ако открието някакво несъответствие и явна грешка в текстовете на заповедта, моля да ни пишете, за да бъде коригирано.

С текстовете на заповедта и нейните изменения може да се запознаете по-долу:

Актуална заповед за въвеждане на забрана за риболов в периода на пролетно-лятно размножаващите се видове и водоемите за риболов, които не попадат под разпоредебите на забраната и в които може да се практикува риболов съгласно правилата на ЗРА.

Обръщаме внимание, че със Заповед РД 09-406/11.04.2024г. се въвеждат ограничения единствено до риболов на пролетно-лятно размножаващите се риби и въведената забраната за улов на щука, бяла риба и распер си продължава в съответствие с Приложение №1 към ЗРА.