Покана ОС Балканка 11.04.2022

|

Здравейте Колеги,

с решение на Управителния Съвет на Сдружение „Балканка“ и на основание ЗЮЛНЦ свиквам Общо Събрание на 11.04.2022 г. от 18.30 часа на адреса н Сдружението в гр. София, бул. Александър Малинов 87. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС и финансов отчет за 2021 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружение Балканка за 2021 г.;

3. Промени в Устава на Сдружението;

4. Избор на нов Управителен съвет за нов мандат на управление, председател на УС и представляващи членове на УС;

5. Приемане на основни насоки за дейността и бюджет на Сдружението за 2022 г.;

6. Разни.

Иван Пандъков, 

Председател на УС на Сдружение Балканка

……………………………………..

Подобни публикации