56

Отпразнувахме Световния ден на мигриращите риби с мащабно почистване на река Драговищица – 18.05.2024г.

|

Времето минава, но спомените остават. Беше страхотен Световен ден на мигриращите риби ( World Fish Migration Day).

Благодарим на всички, които се включиха. Благодарим на Кюстендил и района, които за пореден път доказаха, че заслужават да живеят на земята, която обитават и тази битка си заслужава.

Събитие от световен мащаб, което се провежда на 6 континента с над 400 акции, което има за цел да напомни колко са важни свободните, здрави и чисти реки: за хората, за биоразнообразието, за здравите екосистеми. Защото не става въпрос само за рибите. Ние всички искаме достъп до пълноценни природни ресурси, до чиста вода, чиста храна, но за да се случи това, рибите трябва да могат да мигрират. Защото така работи тази система. Това е река. Тя трябва да тече. #Freerivers

Ние от Сдружение Балканка за 9-та поред година отбелязахме този ден, провеждайки мащабно почистване на река Драговищица. Обхванахме участък с пунктове от близо 20км от трансграничната река, като в акцията се включиха над 70 доброволци, обединени и с една обща цел – Да помогнем на една от най-красивите реки в България, над която са надвиснали редица опасности – от замърсяване, от минна дейност, от браконерство, ВЕЦ …

В резултат от нашите усилия и тези на доброволците, както и с любезното съдействие на Община Кюстендил, бяха събрани и извозени на определените за това места, приблизително 3000кг битов отпадък. Не мина без традиционните пластмасов стол, автомобилна броня, автомобилна гума и много, много пластмасови шишете, но определено намерихме реката значително по-чиста след мащабното почистване, коеот направихме преди 5 години и знаем, че има смисъл.

Благодарим на всички участници в това събитие и най – вече на децата. Емоцията, да видиш удовлетворението и заряда в детските очи е страхотен стимул и доказателство за това, че всички усилия си струват- За страната ни, За децата ви, За себе си.

#WFMD2024 #Freerivers #Loveflows #NoDams

––
Time passes but the memories remain. It was one of the great World Fish Migration Day 2024 for us from Balkanka association. Thanks to all of you who took a participation. Many thanks to Kyustendil municipallity and people, who once again proved that they deserve living on the land they inhabit and this fight is worth it.

A global event taking place on 6 continents with over 400 actions, which aims to remind how important free, healthy and clean rivers are: for people, for biodiversity, for healthy ecosystems. Because it’s not just about the fish. We all want access to healthy natural resources, to clean water, clean food, but the main condition for that is fish must be able to migrate. Because that’s how this system works. It’s a river. It must flow. #Freerivers

We from the Balkanka Association celebrated this day for the 9th year, conducting a large-scale cleaning of the Dragovishtitsa River. We covered a section of nearly 20 km of the cross-border river and more than 70 volunteers joined the action, united and with one common goal – To help one of the most beautiful rivers in Bulgaria, over which we found a number of dangers – polluting, mining activities, poaching, hydropower …

As a result of our efforts and those of the volunteers, as well as with the courtesy of the Kyustendil Municipality, approximately 3000 kg of household waste was collected and transported to the designated places.It didn’t go without the traditional plastic chair, car bumper, car tire and many, many plastic bottles, but the river is definitely much cleaner after the large-scale cleaning we organized 5 years ago.We thank all participants in this event, especially the children.

The emotion, to see the satisfaction and charge in children’s eyes is a great incentive and proof that all efforts are worth it – For our country, For your children, For yourself.

#WFMD2024 #Freerivers #Loveflows #NoDams

Подобни публикации