350361470 153010201091727 5823894493290465937 n

Риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби е разрешен 01.06.2023

Утре се открива риболовът на пролетно-лятно размножаващи се риби във водоеми до 500м надморска височина и невключени в Заповед №РД 09-89 2022-2024 https://balkanka.bg/…/03/zapoved_zabrana_2022-2024.pdf, в които риболовът е забранен целогодишно. За водоемите над 500м, това ще се случи на 16 юни. В тази връзка, колеги риболовци, спазвайте Закона за рибарство и аквакултури, цитиран по-долу.

Бъдете внимателни. Сдружение Балканка препоръчва всяка риба да се връща обратно във водата. Все пак ние не сме против използването на рибата за консумация. Нека това се извършва с разум, като се избягва задържането на относително редки за дадено място екземпляри, както и задържането на повече от няколко средни по размер екземпляра, напълно достатъчни за осигуряване текущата вечеря. Връщайте трофейните риби. Не пълнете фризери и Не носете риба вкъщи само за да се похвалите, а после да я изхвърлите. Нека нашето присъствие не увеличава кумулативния ефект на въздействие върху и без това измъчените ни водоеми. Старайте се да оставяте по-чисто всяко място, което посетите, за да ни радва всеки път, когато се върнем там, за да бъдете пример за промяна, а не символ на унищожението.

…..Чл. 22. (1) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават валиден билет за любителски риболов.

…..Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;

2. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;

4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв – жива или мъртва рибка.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Любителският риболов през светлата част на денонощието се разрешава през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега през всички дни на седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 и само в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени по реда на ал. 9.

(7) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.

(😎 (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

(9) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Редът, условията и обектите по ал. 6, в които се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието, се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.

…..Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:

1. взривни материали, отровни и упойващи вещества;

2. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения;

3. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) дънни тралиращи и драгиращи средства с изключение на бийм трал;

4. огнестрелно оръжие;

5. харпун;

6. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) кърмаци;

7. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) маломерни мрежени уреди тип „парашут“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1, т. 5 не се отнася за любителски риболов във водите на Черно море. Условията и редът за извършване на любителски риболов с харпун се уреждат с наредбата по чл. 15, ал. 1.

(3) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов се извършва само с уредите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и при условията на ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Уредите по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се използват за провеждане на научни изследвания с разрешение на министъра на земеделието при условията и по реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели по чл. 40.

(5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Министърът на земеделието по предложение на изпълнителния директор на ИАРА със заповед определя зони, в които е забранено използването на бийм трал. Заповедта се публикува на интернет страницата на ИАРА в тридневен срок от издаването и.

(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се използването на бийм трал в зоните по ал. 5, както и от риболовни кораби без функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване.

….

Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене (търмъчене).

….

Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2.

(2) При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в приложение № 2 те се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(3) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната за улов, пренасяне и превозване на риба и други водни организми с размери, по-малки от допустимите съгласно приложение № 2, не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за рибите се измерва цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от началото на главата до края на опашната перка, както е показано на схемите от № 1 до № 4 към приложение № 2;

2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на раците се измерва по цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от средата на очите до края на опашния плавник съгласно схема № 5 към приложение № 2;

3. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на мидите се измерва по цялата най-голяма дължина на черупката съгласно схема № 6 към приложение № 2;

4. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) жабите се измерват в грамове.

(5) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се допуска прилов на риба с размери под минимално допустимите по приложение № 2, възлизащ на не повече от 5 на сто за всички видове, с изключение на есетрови и квотирани видове риби.

Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.)

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми

Размери (в см)

А. Сладководни риби
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
– Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) 23 см
– Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) 23 см

Сем. Щукови (Еsocidae)
Щука (Esox lucius) 35 см

Сем. Шаранови (Cyprinidae)
– Речен кефал (Squalius cephalus) 22 см
– Егейски речен кефал (Squalius orpheus) 22 см
– Мъздруга (Leuciscus idus) 22 см
– Распер (Аspius aspius) 25 см
– Лин (Tinca tinca) 20 см
– Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides) 20 см
– Уклей (Alburnus alburnus) 15 см
– Платика (Abramis brama) 20 см
– Морунаш (Vimba vimba) 25 см
– Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops) 20 см
– Скобар (Chondrostoma nasus) 20 см
– Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense) 20 см
– Бяла мряна (Barbus barbus) 25 см
– Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi) 17 см
– Маришка мряна (Barbus cyclolepis) 17 см
– Крайморска мряна (Barbus bergi) 17 см
– Шаран (Cyprinus carpio) 30 см
– Златиста каракуда (Carassius carassius) 15 см
– Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 40 см
– Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 40 см
– Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 40 см

Сем. Сомови (Siluridae)
Сом (Silurus glanis) 65 см

Сем. Костурови (Percidae)
– Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca) 45 см
– Речен костур (Perca fluviatilis) 12 см
– Голяма вретенарка (Zingel zingel) 25 см

Сем. Селдови (Clupeidae)
Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa immaculata) 22 см

….Чл. 42. (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и търговията на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius).

….Чл. 44. (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Забранява се пренасянето и превозването на технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток, с изключение на случаите, в които лицето притежава валидно разрешително за улов за научноизследователски цели по чл. 40.

Заповед:

Подобни публикации